erdélyi református egyháztörténet

Összesen 12 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 10 címek láthatók.
Pop Péter Ádám BA Szakdolgozat 2016 Buzogány Dezső

Báthory Gábornak az egyházpolitikája, tulajdonképpen a Báthoryak egyházpolitikájának a folytatása. Először is azt fogom megnézni, hogy milyen volt az egyházi helyzet, amikor Báthory Gábor trónra került, és hogy ezután pedig ő maga mit tett egyháza helyzetéért, akár közvetlen vagy közvetett módon. Mindezt négy téma kidolgozásában fogom tárgyalni.

Egyháztörténet vallás és politika, erdélyi református egyháztörténet, Báthori Gábor
Monda Sándor MA Szakdolgozat 2015 Kolumbán Vilmos József

A dolgozat témája a második világháború utáni közvetlen évek belmissziói munkái. Mivel 1940-ben különvált Észak-Erdély és Dél-Erdély, ezért kérdéses volt a déli rész igazgatása. Észak-Erdélyhez tartozott továbbra is a két egyházkerület igazgatási pontja: Kolozsvár és Nagyvárad. A dolgozat az Észak-Erdélyben megmaradt gyülekezetek állapotát vizsgálja. Az időpont, amelyet a dolgozat felölel 1945–1947 évek, a második világháború utáni közvetlen évek.

Egyháztörténet belmisszió, erdélyi református egyháztörténet, Második Világháború, Észak-Erdély, Dél-Erdély
Csákány Antal László MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

A dolgozat célja az egyházmegye 1744 és 1748 között keletkezett vizitációs jegyzőkönyveinek a feldolgozása, bemutatása és megvizsgálása. Segítséget nyújt, hogy általa megismerjük eleink életét, küzdelmét, azt a harcot, amelyet megvívtak hitükért, egyházukért és népükért.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Tokár Sándor Levente MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

Majd kétszázötven esztendővel ezelőtt élt eleink egyházi életének egy szeletét igyekeztem szemügyre venni. Ez a szelet a Görgényi egyházmegye életének 1763-től 1765-ig terjedő időszakát jelenti. Célom az adatok összesítése, a tények felsorolása volt, ami talán segítséget nyújthat abban a kutatómunkában, ami ennek a kornak a feltárására törekszik. Tanulmányom az esperesi vizitációk fennmaradt jegyzőkönyveiből kiolvasható adatokra támaszkodik. Ezek a kéziratok – természetesen – kéziratban maradtak ránk, ezért első feladatom ezek nyomtatott írásba való átírása volt.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Éles Ferenc István MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

Dolgozatom bevezető részében a szakirodalom segítségével lényeges információkat közlök a Görgényi egyházmegyéről, ennek kormányzási szerveiről (parciális zsinatról, esperesi vizitációról, illetve ennek céljáról, hatásköréről) és ugyanakkor tisztviselőiről is. A továbbiakban pedig a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok és tanítók névsorának feltüntetése után, szolgálati helyüknek változását, illetve a változást előidéző okokat vizsgálom meg. A következő részben a lelkipásztorok, a tanítók és a gyülekezeti tagok fegyelmi ügyeit tárgyalom.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Lukács Vilmos István BA Szakdolgozat 2011 Kolumbán Vilmos József

A dolgozat a továbbiakban két nagyobb részt tartalmaz, melyben az első rész rövid történelmi bepillantást nyújt arról az időkről és eseményekről, melyben a jegyzőkönyvek keletkeztek. A második része és egyben számottevő része a dolgozatnak, tartalmazza a széki egyházmegye 1794-tól 1800-ig felvett és fennmaradt jegyzőkönyveinek átírását tartalmazza.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Széki Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Szabó Gergely Levente MA Szakdolgozat 2011 Buzogány Dezső

A dolgozat törzsanyagát az elsődleges források, a vizitációs jegyzőkönyvek feldolgozása során nyert anyag alkotja.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye
Bartha Aladár MA Szakdolgozat 2011 Kolumbán Vilmos József

A Széki Református Egyházmegyének két vagyon összeírási jegyzőkönyveinek egyikét, az 1754. évi Conscriptio (gyülekezeti vagyonösszeírás) teljes egészét, azaz 184 oldalnyi kéziratnak az átírását tartalmazza e szakdolgozat.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Széki Református Egyházmegye, vagyonleltár
Elek Arnold MA Szakdolgozat 2011 Buzogány Dezső

Dolgozatom maradandó emléket kíván állítani az 1782-1784 közötti időszak görgényi egyházmegyébe kebelezett gyülekezeteiről.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Orbán István Dániel MA Szakdolgozat 2011 Kolumbán Vilmos József

A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyveinek tanulmányozása, átírása során betekintést szerettem volna nyerni az előző korok egyházi életébe, a gyülekezeti munka akkori nehézségeibe, a külső és belső ellentétekbe, illetve egyházam többi felekezettel és nemzetiséggel való kapcsolatába is.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, gyülekezettörténet, Magyarláposi Református Egyházközség, presbitériumi jegyzőkönyv

Pages

Subscribe to erdélyi református egyháztörténet