Tasnádi István

Szerzői tartalom

2021

Dolgozatomban Verestói György életét és püspöki tevékenységét vizsgálom. Célom feltérképezni, hogy Verestói György önéletírásában hogyan foglalja össze életét, valamint a szűk öt évet felölelő püspöki tevékenysége során (1760–1765) milyen szerepet töltött be az egyház vezetésében. Munkám elsősorban forrásfeltáró és -rendező jellegű, mivel eddig ki nem adott és fel nem dolgozott levéltári adatokra (jegyzőkönyvek, levelezések) épül. Ezek közül kiemelkedő Verestói György latin nyelvű önéletírásának fordítása, amelyet teljes terjedelemben közlök a dolgozatban. Noha Török István már lefordította az említett kéziratot, a szöveget több szempontból (nyelvezet, szöveghűség, pontosság) is indokolt volt újrafordítani, illetve a szélesebb közönség számára is elérhetővé tenni. A dolgozat továbbá részletesen foglalkozik a püspöki tisztség kérdésével. Verestói György példáján keresztül azt vizsgálom, hogy milyen feladatok hárultak a korabeli püspökre, milyen hatáskörrel bírt, illetve milyen kapcsolat fűzte az egyház vezető testületéhez, a Főkonzisztóriumhoz. Ezen szempontok alapján értékelem Verestói György püspöki tevékenységét, külön kitérve az elnöklése alatt lefolyt zsinatok határozataira. A kutatás eredményeként az olvasó hozzáférhet az említett önéletírás eredeti latin szövegéhez, valamint korszerű magyar fordításához. A dolgozat emellett betekintést nyújt egy 18. századi erdélyi református püspök tevékenységébe, amely hasznos kiindulópontot képezhet mind Verestói György életének monografikus feldolgozásához, mind a püspöki hivatal intézménytörténeti vizsgálatához.

SzakdolgozatMA Szakdolgozat2021Supervisor: Buzogány Dezső

Dolgozatomban Verestói György életét és püspöki tevékenységét vizsgálom. Célom feltérképezni, hogy Verestói György önéletírásában hogyan foglalja össze életét, valamint a szűk öt évet felölelő püspöki tevékenysége során (1760–1765) milyen szerepet töltött be az egyház vezetésében. Munkám elsősorban forrásfeltáró és -rendező jellegű, mivel eddig ki nem adott és fel nem dolgozott levéltári adatokra (jegyzőkönyvek, levelezések) épül. Ezek közül kiemelkedő Verestói György latin nyelvű önéletírásának fordítása, amelyet teljes terjedelemben közlök a dolgozatban. Noha Török István már lefordította az említett kéziratot, a szöveget több szempontból (nyelvezet, szöveghűség, pontosság) is indokolt volt újrafordítani, illetve a szélesebb közönség számára is elérhetővé tenni. A dolgozat továbbá részletesen foglalkozik a püspöki tisztség kérdésével. Verestói György példáján keresztül azt vizsgálom, hogy milyen feladatok hárultak a korabeli püspökre, milyen hatáskörrel bírt, illetve milyen kapcsolat fűzte az egyház vezető testületéhez, a Főkonzisztóriumhoz. Ezen szempontok alapján értékelem Verestói György püspöki tevékenységét, külön kitérve az elnöklése alatt lefolyt zsinatok határozataira. A kutatás eredményeként az olvasó hozzáférhet az említett önéletírás eredeti latin szövegéhez, valamint korszerű magyar fordításához. A dolgozat emellett betekintést nyújt egy 18. századi erdélyi református püspök tevékenységébe, amely hasznos kiindulópontot képezhet mind Verestói György életének monografikus feldolgozásához, mind a püspöki hivatal intézménytörténeti vizsgálatához.

SzakdolgozatMA Szakdolgozat2021Supervisor: Buzogány Dezső

2018

Dolgozatomban Fáji János (1703‒1756) erdélyi lelkipásztor naplójának tartalmát ismertetem. Először a témát érintő általános kérdéseket tárgyalom: a kor politikai helyzetét, a naplót mint műfajt és a korabeli lelkészi életpályamodelleket. Ezt követően a napló tartalmát mutatom be három alegységben. Először a latin nyelvű rész alapján beszélek hazai tanulmányairól, utána a németalföldi peregrinációját ismertetem, majd hazai munkásságát. A dolgozat utolsó pontjaként összehasonlítom a naplót Bod Péter Önéletírásával. Ezen munka egy olyan forrást mutat be, amely eddig ismeretlen volt a szakma számára, ezért utat nyit a 18. századdal kapcsolatos újabb kutatások előtt. A dolgozat egy rövid ismertetést tartalmaz, a szöveg azonban további lehetőségeket rejt az érdeklődők számára.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2018Supervisor: Buzogány Dezső