A nők gyülekezeti szolgálata az Újszövetség korában

Földvári Debóra: A nők gyülekezeti szolgálata az Újszövetség korában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 33 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.

Dolgozatom megírásának célja olyan újszövetségi nők személyének megvizsgálása, akik valamilyen formában kiemelkedő szerepet töltöttek be a gyülekezeti életben. A bevezetőben a nők mindennapi, társadalmi helyzetét vizsgálom, hiszen a hellén kultúrában legtöbbször férjük mellett csak másodlagos helyet foglaltak el. Ennek következtében a Szentírásban is gyakran csak mellékszereplőkként vannak feltűntetve. Fontosnak tartom figyelembe venni azokat az igerészeket is, amelyekben Pál apostol hallgatásra inti a nőket. Annak érdekében teszem ezt, hogy egy teljesebb képek kapjunk a nők gyülekezetben elfoglalt helyéről. Megvizsgálván ezeknek az igeverseknek a szövegkörnyezetét és jelentőségét, rátérhetünk azoknak a nőknek a bemutatására, akikről dolgozatom fő témája szól. Dolgozatomban négy keresztyén nő – Fébé, Priszcilla, Lídia, Tábita – szolgálatát, valamint az úgynevezett özvegyasszonyi tisztséget vizsgálom meg. Az öt igerész bár különböző, más és más kompetenciákkal rendelkező nők fontosságát ismerteti meg, mégis van egy olyan közös kapocs, amely összeköti őket. Ez nem más mint az a vágy, hogy az Úr szolgálatába álljanak s ennek következtében a gyülekezetben is példás magaviselettel szolgáljanak társaik számára.