Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1763-1765 között

Tokár Sándor Levente: Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1763-1765 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 88 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Majd kétszázötven esztendővel ezelőtt élt eleink egyházi életének egy szeletét igyekeztem szemügyre venni. Ez a szelet a Görgényi egyházmegye életének 1763-től 1765-ig terjedő időszakát jelenti. Célom az adatok összesítése, a tények felsorolása volt, ami talán segítséget nyújthat abban a kutatómunkában, ami ennek a kornak a feltárására törekszik. Tanulmányom az esperesi vizitációk fennmaradt jegyzőkönyveiből kiolvasható adatokra támaszkodik. Ezek a kéziratok – természetesen – kéziratban maradtak ránk, ezért első feladatom ezek nyomtatott írásba való átírása volt. A kutatási időszak legnagyobb részét ez a munkaszakasz adta. Ezután következhetett a jegyzőkönyvek megismerése, az adatok összesítése és egymás mellé helyezése.