Görgényi Református Egyházmegye

Összesen 12 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 10 címek láthatók.
Nagy István Zoltán MA Szakdolgozat 2014 Buzogány Dezső

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak korunkra jellemző az erkölcsi elzüllöttség (paráznaság, hatalommal való visszaélés, jellemtelenség, stb.), de ha csak röptében is átlapozzuk az 18. század jegyzőkönyveit, levonhatjuk azt a következtetést, hogy a gyarló emberi szív mindenekelőtt Isten végtelen kegyelmére szorul. A 18. században egyáltalán nem volt idegen gyakorló református híveink részéről a Bibliából ismert megannyi vétkes cselekedett. Ebből a szempontból, a mai híveink sajnálatos módon nagyon is hasonlítanak elrettentő életmódú őseinkre.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Görgényi Református Egyházmegye
Barti Ferencz Róbert BA Szakdolgozat 2014 Buzogány Dezső

A dolgozat a Görgényi Református Egyházmegye fizetésekkel és kegytárgyakkal kapcsolatos adatainak a feldolgozását tartalmazza.

Egyháztörténet vagyonleltár, Görgényi Református Egyházmegye, kegytárgyak
Kis Bálint BA Szakdolgozat 2013 Kolumbán Vilmos József

A dolgozat bemutatja az egyházmegye történetét, szolgálatot teljesítő lelkipásztorok és tanítómesterek névsorát, az 1753-as év vizitáló esperesét, illetve a látogatás feladatkörét.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Görgényi Református Egyházmegye
Kocsis Júlia MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

Jelen dolgozat keretein belül megpróbálunk egyféle képet alkotni a 18. századi görgényi egyházmegye életéről. Ehhez alapul vesszük az 1751−1752-es évekből származó jegyzőkönyveket, amelyek alapvető forrásai ennek az időszaknak a vizsgálatában. A dolgozat fő célja, hogy a jegyzőkönyveket nyomtatott változatban közölje, ezáltal elérhetővé téve a nagyközönség számára. Hasznos forrás lehet minden kutató számára, aki ennek a korszaknak a vizsgálatával foglalkozik, illetve aki a görgényi egyházmegye múltját, vagy egyes gyülekezeteinek a történetét vizsgálja.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Görgényi Református Egyházmegye
Fehér Attila BA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

A görgényi egyházmegye 18. századi képe megegyezik a középkori Ózdi főesperesség határaival, azaz Torda és Kolozs vármegyék felső részén található gyülekezetek tartoztak ide.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Görgényi Református Egyházmegye
Csákány Antal László MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

A dolgozat célja az egyházmegye 1744 és 1748 között keletkezett vizitációs jegyzőkönyveinek a feldolgozása, bemutatása és megvizsgálása. Segítséget nyújt, hogy általa megismerjük eleink életét, küzdelmét, azt a harcot, amelyet megvívtak hitükért, egyházukért és népükért.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Tokár Sándor Levente MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

Majd kétszázötven esztendővel ezelőtt élt eleink egyházi életének egy szeletét igyekeztem szemügyre venni. Ez a szelet a Görgényi egyházmegye életének 1763-től 1765-ig terjedő időszakát jelenti. Célom az adatok összesítése, a tények felsorolása volt, ami talán segítséget nyújthat abban a kutatómunkában, ami ennek a kornak a feltárására törekszik. Tanulmányom az esperesi vizitációk fennmaradt jegyzőkönyveiből kiolvasható adatokra támaszkodik. Ezek a kéziratok – természetesen – kéziratban maradtak ránk, ezért első feladatom ezek nyomtatott írásba való átírása volt.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Éles Ferenc István MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

Dolgozatom bevezető részében a szakirodalom segítségével lényeges információkat közlök a Görgényi egyházmegyéről, ennek kormányzási szerveiről (parciális zsinatról, esperesi vizitációról, illetve ennek céljáról, hatásköréről) és ugyanakkor tisztviselőiről is. A továbbiakban pedig a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok és tanítók névsorának feltüntetése után, szolgálati helyüknek változását, illetve a változást előidéző okokat vizsgálom meg. A következő részben a lelkipásztorok, a tanítók és a gyülekezeti tagok fegyelmi ügyeit tárgyalom.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Lukács Levente BA Szakdolgozat 2011 Kolumbán Vilmos József

A dolgozatomat két nagyobb fejezetre osztottam fel. Az elő fejezetben a Görgényi Református Egyházmegye rövid történeti bemutatására fektettem a hangsúlyt, míg a második nagyobb fejezetben az 1760 megirt jegyzőkönyv átírásával foglalkoztam.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Görgényi Református Egyházmegye
Szabó Gergely Levente MA Szakdolgozat 2011 Buzogány Dezső

A dolgozat törzsanyagát az elsődleges források, a vizitációs jegyzőkönyvek feldolgozása során nyert anyag alkotja.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye

Pages

Subscribe to Görgényi Református Egyházmegye