Kapcsolódó tartalom (Tematika alapján)

Összesen 449 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 40 címek láthatók.
Kondor Ádám ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom kutatási területe a Marosi Egyházmegye egyházközségeinek vizitációs jegyzőkönyve. Ezen belül az 1809-1810-es évekkel foglalkoztam. A kutatási módszertanom szerint digitalizáltam a jegyzőkönyv ezen időszakára vonatkozó részeit, ezután pedig feldolgoztam a jegyzőkönyv szövegét. Az információkat témák szerint kategorizálva közöltem.

Nagy Zsuzsanna ∙ MA Szakdolgozat ∙ Koppándi Botond Péter ∙ 2020

A vallásoktatás minden pedagógus és lelkész életében kihívás, de egyben lehetőség is. Kihívás, mert a mai világban nem könnyű megszólítani a fiatalokat, ezért meg kell találni a megfelelő módszert ennek elérése érdekében, ami nagymértékben függ a valláserkölcsi nevelő jellemétől.

Kovács Zsuzsa ∙ MA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

A tanítvánnyá tétel és létel egyszerre minden erőnkön túlmutató feladat és Istentől kapott ajándék. Tanítványozóvá és tanítvánnyá csak a Szentlélek munkáján keresztül lehet válni. Ahhoz, hogy ezt a küldetést beteljesítsük szükség van egyfajta evangéliumi vakmerőségre, és következetes tervezésre a nagy történet összefüggésében.

Erzse András Zsolt ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A mai napig fennmaradt, a román betörést, az azt követő helyzetet, a kegyetlen menekülést, a hazatérést és az elszenvedett károkat leíró iratok összevetéséből megpróbáltam feleleveníteni a barcasági magyar evangélikus egyházközségek azon szomorú helyzetét, melyet az 1916-os váratlan román betörés idézett elő.

Elekes Zsolt ∙ MA Szakdolgozat ∙ Koppándi Botond Péter ∙ 2020

A szakdolgozatom tárgyát a Family Systems Theory, magyarul a rendszerszemléletű családterápia gyülekezeti életre való alkalmazhatósága képezi. A lelkész a rendszerszemléletű családterápia szerint három különálló család tagja: a személyes családja, a gyülekezeten belüli családok és a gyülekezet, mint családi rendszer.

Magyari Zita Emese ∙ MA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2020

A digitális technológia hatásai ellenére fiataljaink vágynak arra, hogy közösségekhez tartozhassnak. Ezt igazolja a virtuális közösségek iránti igény, illetve a tény hogy folyamatosan kapcsolatban vannak egymással, azaz nem tudnak anélkül élni, hogy ne osztanák meg újra és újra életük történéseit másokkal, és ne részesednének ők is mások élettörténeteiből.

Nagy Tibor ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatomban a Marosi Református Egyházmegye 1808-as vizitációs jegyzőkönyveit írtam át elektronikus formába és kimutatásokat, összegzéseket készítettem, hogy milyen problémákkal küzdöttek a 19. századi gyülekezetek. Ez a munka az egyháztörténeti munkát hivatott segíteni, mely feltárja előttünk a gyülekezeteink történelmi előzményeit.

Tatár Ferenc ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A dolgozatom a Sóváradi Református Gyülekezet két világháború közötti időszakában megírt presbiteri jegyzőkönyveinek feltárását tartalmazza. Különös tekintettel követi végig ebben az időszakban a gyülekezet életét, gazdasági helyzetét, illetve a lelkipásztorok váltását.

Nagy Sándor Csongor ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatomban a Kováts Benedeknek írt, egyházi témájú leveleket vizsgáltam. Kováts Benedek egy meghatározó egyénisége volt a két világháború közötti erdélyi, egyházi, oktatási életnek. Munkásságával hozzájárult a kor református oktatásának fellendítéséhez. A levelek segítségével betekintést nyerhetünk a kor egyházi kapcsolataiba, az oktatás körülményeibe, a kisebbségi lét kihívásaiba.

Lészai Róbert ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A dolgozatomban a Kolozsvári Református Egyházmegye Kolozsváron levő négy egyházközségének az 1915–1920 között felvett jegyzőkönyvi kivonatait vizsgáltam meg. Ebben az időszakban négy református egyházközséget tartott számon Kolozsvár. Dolgozatom célja az, hogy ismertessem az I. világháború idején ezeknek az egyházközségeknek a helyzetét.

Gáspár Mónika ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2020

A dolgozatom Simén Dániel élettörténetét és egyházszolgálatát ismerteti. Életútjának ismertetése során azonban nem volt lehetőségem kitérni különösebb részletekre. A dolgozatban inkább életének azon kiemelkedő mozzanataira tértem ki, melyek meghatározták életének az irányba való mozdulását, hogy végül a vádlottak padjára került és elítéltetett.

Oláh Ferencz-Krisztián ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A dolgozat befejeztével azt hiszem, jogosan mondhatom azt, hogy hosszú út áll mögöttem. Az elején azt gondoltam, hogy én majd könnyedén megbirkózom ezzel a témával, de bizony, ahogy elkezdtem komolyabban bele ásni magam a témába, csakhamar nehézségekbe is ütköztem.

Ivanov Annamária ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom elkészítése számomra igazi élmény volt és amelynek során igyekeztem minél pontosabb képet nyújtani az olvasóknak az 1806-1807-es évek közötti egyházszervezetről és gyülekezeti életről. Láthatjuk, milyen nehézségekkel küszködtek a gyülekezetek és hogyan találtak megoldást azokra, és azt is láthatjuk milyen igényeik voltak az egyházi szolgákkal szemben.

Ilyés Tímea ∙ MA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

Kutatói munkám során a keresztség mai gyakorlatával kapcsolatban elsősorban a szülők és keresztszülők feladataira vonatkozó kérdéseket vizsgáltam.

Gál Ervin Gyula ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A mesteri szakdolgozatom témájaként az 1798-1799. Enyedi Vizitációs jegyzőkönyvet dolgoztam fel, amely során megismerhettem az egyházmegye életét, mind erősségeit, mind gyengeségeit. Kutatásom során, olyan kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen akadályokkal küzdöttek a többségében még most is élő és virágzó egyházközségek, több mint kétszáz évvel ezelőtt.

Tökölyi Csaba-Krisztián ∙ MA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

A dolgozatírás során a Heidelbergi Káténak azon kérdés-feleleteivel foglalkoztam, melyeknek tanításai/üzenetei a mindennapi élet vonatkozásában bizonyságul szolgálnak az Istenbe vetett hitünkről. Ehhez igazodva, a Káté következő kérdésköreit magyarázzuk a II.

Törő Attila Miklós ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kiss Jenő ∙ 2020

A dolgozatban a kontextuális lelkigondozás módszereit alkalmazva mutatjuk be, hogy lehet segítséget nyújtani az apa nélkül fel növekvő fiataloknak. Ahhoz, hogy az egyén fejlődjön és kibontakozhasson az élete szüksége van mind az édesanyja, mind az édesapja jelenlétére.

Topai Attila ∙ MA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

Amint dolgozatom címe is elárulja, dolgozatom halottas énekeskönyveink múltjára és lehetséges jövőjének a feltérképezésére tekint. A református temetés jellemvonásainak kutatása után, elsőként figyelmem, az évszázadok során megjelent liturgiás könyvek, halottas énekeskönyvek, valamint gyülekezeti énekeskönyvekben levő temetési énekek áttekintésének szenteltem.

Szabó Zoárd Attila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom célja a XIX. századi, Marosi Református Egyházmegye vallási és világi életének megismerése és megismertetése. A kutatásom területe a fentebb említett egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, ezen belül az 1812-es évi esperesi vizitációk.

Majos Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom végéhez érkezve, úgy érzem, nagyon hasznos, és építő dolog, megismerkedni az egyháztörténetünkkel. Látni és beleképzelni magunkat azokba a vészterhes időkbe, megismerkedni a 18. század nehézségeivel, az üldöztetésekkel, majd a 18. század végén és a 19. század elején kezdődő enyhülésekkel.

Andrási Zoltán-Sándor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Már gyerekkorom óta érdekel a történelem, és azon belül is a helytörténet. Ezért is választottam dolgozatom témájaként, a Székelyvajai Református Egyházközség történetének a megírását. Arra vállalkoztam, hogy dolgozatom által bemutatom a Székelyvajai Egyházközség történelmét a katolikus gyökerektől egészen a kommunizmus bukásáig.

Vajda Szabolcs ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom témája az 1802-es nagyenyedi református egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveinek a vizsgálata. Elsősorban az adott kor esperesi vizitációjának működésére szeretnék fényt deríteni tartalmi és formai szempontból. Illetve arra is keresem a választ, hogy miben tér el egy mai vizitáció a régitől.

Miklós Tamás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

A dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a keresztelési és esketési liturgiának, valamint az ezeken az alkalmakon elhangzó imáknak milyen jellegzetességeik vannak? A kérdés az, hogy az adott keretek között, az imádságok hogy tudnának olyan formát ölteni, ami egyrészt biblikus, másrészt megérinti az imádkozót és a hallgatókat?

Aszalos Szidónia Honoráta ∙ BA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

Dolgozatomban Farkas Jenő marosi református esperes évenként ismétlőső határidős munkarendjével foglalkozom. Eőször a munkarend kiadása előtti liturgiai állapotokat összegeztem. Az 1920-as évek liturgiáját, a rendszertelenség jellemezte. Továbbá ekkor jelentek meg a belmissziós törekvések erdélyben.

Nagy Róbert ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A többkötetes Magyar Református Egyháztörténet nemhiába tartotta Bornemiszát a kor egyik legelevenebb és leggazdagabb szellemének, termékeny írójának. Bornemisza nagy érdeme, hogy a szophoklészi Elektrában rejlő politikai lehetőségeket megértette, s azokat alkalmazni tudta a magyar viszonyokra.

Lakatos Nándor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Szakdolgozatomban az Enyedi Református Egyházmegye 1804-es vizitációs jegyzőkönyvét dolgozom fel. A cél, hogy elérhetővé tegyem az egyháztörténet egy olyan szakaszába való betekintést, amely átláthatóbbá teszi az olvasók számára, az egyházmegye életét, működését, az egyházfegyelem érvényesítését az egyházi hatóságok által, valamint a hatalom gyakorlását ezek betartása érdekében.

Ambrus Mózes ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatomban az egykori brassói református templom történetét dolgozom fel. A dolgozat első felében a brassói magyarság egyházi életét kutatom a reformációt megelőző és az azt követő időszakban, majd a reformátusság templomépítési kísérleteit mutatom be.

Mihály Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom témája az Enyedi református egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveinek a vizsgálata az 1801-év első felében. Ez a dolgozat tartalmazza a bevezető tanulmányt és a jegyzőkönyv átírását.

Ilkei Lóránd ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2020

Dolgozatom tárgya a kolozsvári unitárius kollégiumban 1878 és 1911 között végzett diákok fényképpel ellátott életrajzainak bemutatása. A kutatásom célja egy személyi adattár létrehozása, amely a vizsgált időszakban a kollégium diákjait azonos szempontok alapján vizsgálja.

Tatár László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatomat négy részre osztottam fel. Az első két fejezet bemutatja a kommunizmus „Ceaușescu-korszakát”, a szocialista állam társadalom- és egyházpolitikáját. A második és harmadik fejezetben az EREK Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve kerül középpontba.

Szabó László-Loránd ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Szakdolgozatom témája a Marosi Református Egyházmegye 1811-es vizitációs jegyzőkönyvének átírása és annak feldolgozása. Az dolgozat első része bemutatja a marosi egyházmegye történelmét, annak fejlődését és az esperesi vizitáció hatáskörét. A dolgozat második része, az 1811-es marosi egyházmegyéről szól, pontosabban a jegyzőkönyvből nyert adatokat dolgoztam fel.

Csomós Júlia ∙ BA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

„Aki énekel, az kétszer imádkozik”. Augustinus mondata sokszor felbukkan a dolgozatomban, jelezve azt, hogy a gyülekezeti éneklés nem egy haszontalan elem az istentisztelet keretén belül. Sőt mi több, nem csak a gyülekezeti közösségen belül van jelentősége, hanem a keresztény gyülekezeti tag személyes életében is.

Gerendi Győző ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A szakdolgozatomat a Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvének feldolgozásából készítettem. A dolgozatom elején bemutattam az egyházmegye kialakulását, illetve ismertettem a 18. század történéseit, eseményeit, illetve uralkodóinak kormányzását és egyházpolitákáját. Továbbá a vizitációs jegyzőkönyvben foglalt és tárgyalt ügyeket ismertettem és dolgoztam fel.

Alföldi-Lakatos György ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Szakdolgozatomban a XVII. és XVIII. század, illetve ez utóbbi fordulójának református egyházában az egyházi fegyelem betartatását és gyakorlását tárgyaltam.

Szabó Gabriella ∙ BA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

Rengeteg kérdéssel kezdtem neki a kutatói munkának, míg eljutottam oda, hogy az eleinte távolinak tűnő szakmai kérdések a saját, személyes kérdéseimmé váltak.

Várdai Dávid ∙ BA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2020

Dolgozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen egy hatékony katekéta. Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, a hatékonyság fogalmát bibliai és emberi oldalról tanulmányozzuk. Első renden elemezzük, hogy milyen fontos a katekétának feltárnia a benne élő én- és istenképeket, valamint foglalkoznia velük.

Balogh Dávid ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom tárgya a Nagyenyedi Református Egyházmegye 1801. évi vizitációs jegyzőkönyvei. Bevezető tanulmányt, történelmi háttér ismertetését, az esperesi tisztség – hatáskör és a vizitációs jegyzőkönyvek feldolgozását tartalmazza a dolgozat. Ezeknek a jegyzőkönyveknek tanulmányozása során átfogó képet nyertem a nevezett egyházmegye egészének életéről a 19.

Szegi Máté-Bencze ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2019
Bálint Mihály ∙ BA Szakdolgozat ∙ Koppándi Botond Péter ∙ 2019
Nagy Henrietta ∙ MA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2019

Pages