Kapcsolódó tartalom (Tematika alapján)

Összesen 377 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 40 címek láthatók.
Gati Gábor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A vizsgálat során több kérdés is felmerült, melyekre kerestük a választ. Összességében a legtöbb kérdésre választ kaptunk, azonban maradtak nyitottan maradt kérdések is, melyek megválaszolásához mélyebb vizsgálatra lenne szükség.

Csalai Rebeka-Júlia ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Az erdélyi IKE történelmének egy olyan szakaszával foglalkozunk a dolgozatban, ami egyáltalán nem volt egy könnyű időszak, hisz a két világháború közötti és a II. világháború kitörésének a kezdetét fedi az a négy és fél év, amit közelebbről megvizsgáltunk.

Szabó Zoárd -Attila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021
Szilagyi István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

Dolgozatom végéhez érkezve úgy gondolom, hogy észlelhetővé vált a Te Deum laudamus kezdetű óegyházi tétel értékessége, annak teológiai mélysége, amelyet egyházunkban újra fel kellene fedezzünk.

Őrdőg Sandor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozatunk utolsó pontjához érkeztünk, melyben összegezzük mindazt ami a kutatás során felmerült, összefoglaljuk a kutatás eredményeit.

Molnár Ede ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Összegzésként azt mondhatom, hogy hála legyen Istennek, hogy végigvezetett ennek a dolgozatnak a megírásán. Úgy gondolom, hogy egy kikerekedett szép dolgozatot sikerült megírnom. Elégedett vagyok a munkámmal és hálás vagyok, hogy erről a témáról tudtam írni.

Szász Ferenc ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozat igyekszik képet alkotni nem csak a tábori lelkészi szolgálatról, hanem arról a kapcsolattartásról is, amely a katonalelkész és a hátországban maradottak között fennállt.

Kocsis Norbert-Iosif ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Egy olyan államban, amelyben egyszerre több nép és különböző felekezetek élnek meg egymás mellett az élet nem lehet konfliktusmentes. De a különböző népek és nemzetek nemcsak elszenvedik a másik szomszédságát, hanem tanulnak egymástól, kisegítik egymást. A dolgozatom megírásával célom az volt, hogy betekintést adhassak az olvasónak Erdély vallási életéről a 17.

György Szabolcs ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozat fő célja Melanchthon Fülöp katekézisének kutatása és bemutatása, valamint az általa írt Catechesis puerilis című „könyvecske” magyar nyelven való ismertetése. A dolgozat különös figyelmet fordít Melanchthon életútjára, valamint a humanizmusnak és a reformációnak a katekézisre gyakorolt hatására.

Horváth József ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Elérkeztünk a dolgozat utolsó pontjához melyben összegezzük a kutatás során vizsgált kérdések eredményeit, melyek által szerettük volna bemutatni az adott kor (19. század) körülményeit egyházi szemszögből nézve, mégpedig református nézetből.

Gál Krisztián Rudolf ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozatunkban 3 év időszakát vizsgáltuk meg, az 1933-35 között működő IKE tevékenységeiről, programjairól, illetve nehézségeiről akartunk információkat gyűjteni, ezzel is jobban megismerve egyházunk, magyarságunk, illetve az ifjúsági munkánk történetét.

Biró István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021
Bányai Csaba-Attila ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Mesteri dolgozatom hat marosszéki gyülekezet 1681-es összeírásáról szól. Alapja a régi Marosi Református Egyházmegye legrégibb matriculája, amelybe annyi határozat, különböző oklevél, adományfeljegyzés, díjlevél van bemásolva, hogy Kelemen Lajos fioklevéltárnak mondta.

Szabó Andor-Gellért ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

A licenciátusi dolgozatomban kitűzött céljaim reménységeim szerint elértem. Számos hasonló témájú könyvvel szerettem volna bemutatni a 19. század fordulói kort. Mindenekelőtt egy általános leírást szerettem volna az akkori korról nyújtani.

Nagy Ádám-Attila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A Görgényi Református Egyházmegye kezdeti szakasza azt mutatta be számunkra, hogy a reformációt követően a protestáns egyházak elterjedtek a vármegyékben a szászoknak köszönhetően. Az esperesség pedig az adminisztrációban segítette az egyházakat. A Görgényi Református Egyházmegye határai szinte teljesen megegyeznek a hajdani Ózdi főesperesség határaival.

Tasnádi István ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Dolgozatomban Verestói György életét és püspöki tevékenységét vizsgálom. Célom feltérképezni, hogy Verestói György önéletírásában hogyan foglalja össze életét, valamint a szűk öt évet felölelő püspöki tevékenysége során (1760–1765) milyen szerepet töltött be az egyház vezetésében.

Lukács Róbert-Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Teológus éveim előtt lehetőségem volt belelátni lelkészek, gyülekezetek életébe, mivel sokat tevékenykedtem a gyülekezet, az egyház közelében. Főleg teológus korom óta kritikusabb szemmel tekintek a lelkipásztorok és a gyülekezeti előljárok által végzet szolgálatokra, valamint a gyülekezeti tagok egyházban való mozgásukra.

Magyar Boglárka ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Dolgozatomban digitalizáltam és elemeztem a nagyenyedi egyházmegye 1803. év második feléből származó jegyzőkönyveit. A digitalizált szöveg bemutatása előtt betekintést nyújtok létrejöttének történeti hátterébe. Ebben három fő szempontra fordítok figyelmet: a nagyenyedi egyházmegye történetére; a vallási helyzetre; és az egyházi vizitáció folyamatára.

Gegő Csenge-Beáta ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A Brassói reformátusság múltja a leírtak ismeretében igencsak viszontagságosnak nevezhető. Számos veszteség sújtotta őket, de mindig volt erejük felállni és újrakezdeni. A belvárosi Alpár Ignác tervezte templom lebontása után kétségbeesés helyett azon dolgoztak, hogy „templommá”, lelki házzá alakítsák a kapott tornatermet.

Gál Lídia Hajnal ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozat az IKE történetét tárja fel az 1940-1944-es évek között. Az „Ifjú Erdélyt”, a „Református Szemlét” és a levéltári adatokat használtuk, hogy egy átfogó és átlátható képet alkossunk e négy évről. Talán nem is gondolnánk, hogy az IKE munka ezekben a nehéz időkben is folyt.

Demeter Ilona-Reményke ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Sok előnyét tapasztaltam annak, hogy ezzel a jegyzőkönyvvel foglalkoztam. Bepillanthattam elődeinknek mind az egyházi, mind a hétköznapi életébe, amely számomra meglepő módon nagyon szorosan összefonódott, akkor. Az egyház jelen volt az emberek életének minden területén, ez számomra, ebben a világban, nagyon furcsa.

Bucsi Brigitta ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Mesteri dolgozatom címe A Nagyenyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyve az 1802-es év második felében.

Székely Laura-Melinda ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

Az 1814. évi marosvásárhelyi generális zsinati jegyzőkönyvvel való foglalkozás számomra egy igazi kihívás volt, amelyre úgy emlékezek vissza, mint egy felfedező útra, amelynek minden szakaszában újabb ismereteket szereztem, és az út során igen hasznos és érdekes információkkal gazdagodtam.

Nagy Dávid ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

A kátéoktatás, illetve maga a konfirmációi szertartás mai napig lényeges része az erdélyi református egyházi életben. A Heidelbergi Káté „felfedezése,” annak többszöri revideálása, illetve az Igazgatótanács 1936-ban kiadott rendelete értelmében, a katekézis egyre jobban kezdett el fejlődni, s ez a fejlődés mai napig is tart.

Máté András - Lörinc ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A szakdolgozat végére érve megállapíthatjuk, hogy nem volt sem hiábavaló, sem elgyoldalú a tanulmányozás. A Görgényi Egyházmegye bemutatása céljából vizsgáltam az egyházmegye kialakulását, formálódását. A templomok, a szászok és a lélekszámok alakulását tekintve, több következményt figyelhetünk meg.

Mátyási Gerda Georgina ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozatom elkészítése során igyekeztem minél pontosabb képet nyújtani az olvasók számára az 1801-1802-es évek gyülekezeti életéről és egyházszervezetéről, ugyanakkor a 18. és a 19. századi egyház történelméről is.

Józsa Tamás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Jelen dolgozatunkban Heinrich Bullinger megigazulás-tanával foglalkoztunk. A reformátor 1543-ban írt egy János-kommentárt, aminek terjedelmes előszavában a megigazítást részletezte. Mivel a 16. században a különösen vitatott témák közé tartozott a megigazulás, ezt az előszót egy külön könyvecskében, füzetben is kiadták.

Gombos Gábor-József ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Bethlen Gábor uralmát és így az ő egyházpolitikáját több tényező befolyásolta. Nyugatról a Habsburg császári udvar erős katolicizmusával, keletről pedig a török porta hódító ereje kényszerítette a fejedelmet arra, hogy keresse a békességet mindkét hatalommal, országa erejét növelje, hogy ellen tudjon állni a külső csapásoknak, ehhez pedig feltétlenül szükség volt a belső béke helyreállítására.

Biró István ∙ TDK Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2020

Az egyház-história úgy kezelendő, hogy életet adjon és életet ébresszen. Ezekkel a szavakkal mutatta be az egyháztörténet-oktatást Kenessey Béla, a kolozsvári református teológiai fakultás igazgatója, későbbi református püspök 1896. október 1-én a tanévnyitó beszédében. Eme dolgozat is erre a megállapításra épít.

Erdei Árpád Előd ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2020

Dolgozatom fő célkitűzése az 1805 és 1806-os Erdélyi Református Egyházkerület generális zsinati jegyzőkönyveinek a feldolgozása volt. A jegyzőkönyvek feldolgozásában elengedhetetlen az érintett kor bemutatása. Ebből kifolyólag célom az volt, hogy lehetőleg egy minél tágabb képet nyújthassak a tizennyolcadik és tizenkilencedik századforduló világáról.

Bárócz-Szikszai Alexa ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2020

Mesteri dolgozatom témáját az 1803-1804-es Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei adják. Fontosnak tartottam a jegyzőkönyvek tanulmányozása mellett, hogy az adott kor történelmét is felleltározzam. Erre azért volt szükség, hogy megértsem a zsinati határozások, végzések alapját. Dolgozatom rövid áttekintést tartalmaz a 18.

László Bernadett ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2020

Jelen dolgozattal az volt a célom, hogy az Unitárius Irodalmi Társaság centenáriuma alkalmából felidézzük a társaságnak mindazt a munkáját, amit a két világháború közt kifejtett. Igyekeztem megnézni, hogy az újraszülető erdélyi magyar irodalomban mennyire jelentős munkát fejtettek ki.

Kondor Ádám ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatom kutatási területe a Marosi Egyházmegye egyházközségeinek vizitációs jegyzőkönyve. Ezen belül az 1809-1810-es évekkel foglalkoztam. A kutatási módszertanom szerint digitalizáltam a jegyzőkönyv ezen időszakára vonatkozó részeit, ezután pedig feldolgoztam a jegyzőkönyv szövegét. Az információkat témák szerint kategorizálva közöltem.

Erzse András Zsolt ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A mai napig fennmaradt, a román betörést, az azt követő helyzetet, a kegyetlen menekülést, a hazatérést és az elszenvedett károkat leíró iratok összevetéséből megpróbáltam feleleveníteni a barcasági magyar evangélikus egyházközségek azon szomorú helyzetét, melyet az 1916-os váratlan román betörés idézett elő.

Nagy Tibor ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

Dolgozatomban a Marosi Református Egyházmegye 1808-as vizitációs jegyzőkönyveit írtam át elektronikus formába és kimutatásokat, összegzéseket készítettem, hogy milyen problémákkal küzdöttek a 19. századi gyülekezetek. Ez a munka az egyháztörténeti munkát hivatott segíteni, mely feltárja előttünk a gyülekezeteink történelmi előzményeit.

Tatár Ferenc ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A dolgozatom a Sóváradi Református Gyülekezet két világháború közötti időszakában megírt presbiteri jegyzőkönyveinek feltárását tartalmazza. Különös tekintettel követi végig ebben az időszakban a gyülekezet életét, gazdasági helyzetét, illetve a lelkipásztorok váltását.

Nagy Sándor Csongor ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A dolgozat fő célja Kováts Benedek életének kutatása, valamint a hozzá érkező levelek általi korkép megalkotása. Dolgozatomban a Kováts Benedeknek írt, egyházi témájú leveleket vizsgáltam. Kováts Benedek egy meghatározó egyénisége volt a két világháború közötti erdélyi, egyházi, oktatási életnek. Munkásságával hozzájárult a kor református oktatásának fellendítéséhez.

Lészai Róbert ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A dolgozatomban a Kolozsvári Református Egyházmegye Kolozsváron levő négy egyházközségének az 1915–1920 között felvett jegyzőkönyvi kivonatait vizsgáltam meg. Ebben az időszakban négy református egyházközséget tartott számon Kolozsvár. Dolgozatom célja az, hogy ismertessem az I. világháború idején ezeknek az egyházközségeknek a helyzetét.

Gáspár Mónika ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2020

A dolgozatom Simén Dániel élettörténetét és egyházszolgálatát ismerteti. Életútjának ismertetése során azonban nem volt lehetőségem kitérni különösebb részletekre. A dolgozatban inkább életének azon kiemelkedő mozzanataira tértem ki, melyek meghatározták életének az irányba való mozdulását, hogy végül a vádlottak padjára került és elítéltetett.

Oláh Ferencz-Krisztián ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2020

A dolgozat befejeztével azt hiszem, jogosan mondhatom azt, hogy hosszú út áll mögöttem. Az elején azt gondoltam, hogy én majd könnyedén megbirkózom ezzel a témával, de bizony, ahogy elkezdtem komolyabban bele ásni magam a témába, csakhamar nehézségekbe is ütköztem.

Pages