Kapcsolódó tartalom (Tematika alapján)

Összesen 656 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 40 címek láthatók.
Molnár Ede ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Összegzésként azt mondhatom, hogy hála legyen Istennek, hogy végigvezetett ennek a dolgozatnak a megírásán. Úgy gondolom, hogy egy kikerekedett szép dolgozatot sikerült megírnom. Elégedett vagyok a munkámmal és hálás vagyok, hogy erről a témáról tudtam írni.

Bucsi Brigitta ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Mesteri dolgozatom címe A Nagyenyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyve az 1802-es év második felében.

Kocsis Norbert-Iosif ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Egy olyan államban, amelyben egyszerre több nép és különböző felekezetek élnek meg egymás mellett az élet nem lehet konfliktusmentes. De a különböző népek és nemzetek nemcsak elszenvedik a másik szomszédságát, hanem tanulnak egymástól, kisegítik egymást. A dolgozatom megírásával célom az volt, hogy betekintést adhassak az olvasónak Erdély vallási életéről a 17.

Szabó Zsolt ∙ MA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2021

A roma kérdés egy összetett és sürgető kérdés. Ezt mindenképp szem előtt kell tartani. A dolgozatírás folyamatában számos pozitív és negatív tényezőre bukkantam. Többek között negatív, hogy óriási a szakadék magyarok és romák között. A magyar etnikum hallani sem akar az integrálásról, a romák segítéséről – mert így is ingyen élnek az állam segítségével.

Gegő Csenge-Beáta ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A Brassói reformátusság múltja a leírtak ismeretében igencsak viszontagságosnak nevezhető. Számos veszteség sújtotta őket, de mindig volt erejük felállni és újrakezdeni. A belvárosi Alpár Ignác tervezte templom lebontása után kétségbeesés helyett azon dolgoztak, hogy „templommá”, lelki házzá alakítsák a kapott tornatermet.

Szakács Győrgy ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2021

Dolgozatom rendjén a témának megfelelően próbáltam minél aprólékosabban és körültekintőbben bemutatni a média hatását a társadalomra, az egyénre, az egyházra és az egyház által használt írott és online médiafelületeket használ. A témának köszönhetően igen széles forrásirodalom állt rendelkezésre, nagyon sok tanulmány született a média hatását illetően.

Szász Ferenc ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozat igyekszik képet alkotni nem csak a tábori lelkészi szolgálatról, hanem arról a kapcsolattartásról is, amely a katonalelkész és a hátországban maradottak között fennállt.

Demeter Ilona-Reményke ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Sok előnyét tapasztaltam annak, hogy ezzel a jegyzőkönyvvel foglalkoztam. Bepillanthattam elődeinknek mind az egyházi, mind a hétköznapi életébe, amely számomra meglepő módon nagyon szorosan összefonódott, akkor. Az egyház jelen volt az emberek életének minden területén, ez számomra, ebben a világban, nagyon furcsa.

Székely Laura-Melinda ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

Az 1814. évi marosvásárhelyi generális zsinati jegyzőkönyvvel való foglalkozás számomra egy igazi kihívás volt, amelyre úgy emlékezek vissza, mint egy felfedező útra, amelynek minden szakaszában újabb ismereteket szereztem, és az út során igen hasznos és érdekes információkkal gazdagodtam.

Magyar Boglárka ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Dolgozatomban digitalizáltam és elemeztem a nagyenyedi egyházmegye 1803. év második feléből származó jegyzőkönyveit. A digitalizált szöveg bemutatása előtt betekintést nyújtok létrejöttének történeti hátterébe. Ebben három fő szempontra fordítok figyelmet: a nagyenyedi egyházmegye történetére; a vallási helyzetre; és az egyházi vizitáció folyamatára.

Begué Mátyás-Eugene-Victor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Visky Sándor Béla ∙ 2021

Két fő kérdést próbáltunk körüljárni. Az első kérdés kapcsán, arra kerestük a választ, hogy a halálközeli élmények állomásai közül – amiket megismertünk, Moody és Hampe által – melyek azok az elemek, amelyek figyelemre méltóak egy keresztyén ember számára. Az első ilyen elem amelyről szólunk, a ,,Fénylény” volt, akiről sok érdekességet megtudhattunk.

Őrdőg Sandor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozatunk utolsó pontjához érkeztünk, melyben összegezzük mindazt ami a kutatás során felmerült, összefoglaljuk a kutatás eredményeit.

Gál Lídia Hajnal ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozat az IKE történetét tárja fel az 1940-1944-es évek között. Az „Ifjú Erdélyt”, a „Református Szemlét” és a levéltári adatokat használtuk, hogy egy átfogó és átlátható képet alkossunk e négy évről. Talán nem is gondolnánk, hogy az IKE munka ezekben a nehéz időkben is folyt.

Nagy Ádám-Attila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A Görgényi Református Egyházmegye kezdeti szakasza azt mutatta be számunkra, hogy a reformációt követően a protestáns egyházak elterjedtek a vármegyékben a szászoknak köszönhetően. Az esperesség pedig az adminisztrációban segítette az egyházakat. A Görgényi Református Egyházmegye határai szinte teljesen megegyeznek a hajdani Ózdi főesperesség határaival.

Csalai Rebeka-Júlia ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Az erdélyi IKE történelmének egy olyan szakaszával foglalkozunk a dolgozatban, ami egyáltalán nem volt egy könnyű időszak, hisz a két világháború közötti és a II. világháború kitörésének a kezdetét fedi az a négy és fél év, amit közelebbről megvizsgáltunk.

Lukács Róbert-Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Teológus éveim előtt lehetőségem volt belelátni lelkészek, gyülekezetek életébe, mivel sokat tevékenykedtem a gyülekezet, az egyház közelében. Főleg teológus korom óta kritikusabb szemmel tekintek a lelkipásztorok és a gyülekezeti előljárok által végzet szolgálatokra, valamint a gyülekezeti tagok egyházban való mozgásukra.

Andrei Imelda Paula ∙ MA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2021
Horváth József ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Elérkeztünk a dolgozat utolsó pontjához melyben összegezzük a kutatás során vizsgált kérdések eredményeit, melyek által szerettük volna bemutatni az adott kor (19. század) körülményeit egyházi szemszögből nézve, mégpedig református nézetből.

Bartha-Pál Aba ∙ MA Szakdolgozat ∙ Koppándi Botond Péter ∙ 2021

Dolgozatomban alapvetően két fontos következtetésre jutottam.

Szegi Máté-Bencze ∙ MA Szakdolgozat ∙ Visky Sándor Béla ∙ 2021

A dolgozat a házasság szentségének értelmezéseit tárgyalja a Római Katolikus Egyház és a Református Egyház tanításaiban. A kutatásom legfőbb kérdése a két felekezet házassághoz való viszonyulása, illetve annak összehasonlítása.

Gati Gábor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A vizsgálat során több kérdés is felmerült, melyekre kerestük a választ. Összességében a legtöbb kérdésre választ kaptunk, azonban maradtak nyitottan maradt kérdések is, melyek megválaszolásához mélyebb vizsgálatra lenne szükség.

Szilagyi István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

Dolgozatom végéhez érkezve úgy gondolom, hogy észlelhetővé vált a Te Deum laudamus kezdetű óegyházi tétel értékessége, annak teológiai mélysége, amelyet egyházunkban újra fel kellene fedezzünk.

Magyar Norbert ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kiss Jenő ∙ 2021

A kutatásomnak három fő fázisa volt, melyek között az összekötő kapocs az evangélium kommunikálásának koncepciója és a kifejtés lépéseit meghatározó szerkezet. A szerkezetben ugyanazt a mintát igyekeztem követni a három fejezet belső szerkezetében, mint amelyre a kutatás három fejezetének sorrendje is épült.

Biró István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021
Szabó Andor-Gellért ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

A licenciátusi dolgozatomban kitűzött céljaim reménységeim szerint elértem. Számos hasonló témájú könyvvel szerettem volna bemutatni a 19. század fordulói kort. Mindenekelőtt egy általános leírást szerettem volna az akkori korról nyújtani.

Gombos Gábor-József ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Bethlen Gábor uralmát és így az ő egyházpolitikáját több tényező befolyásolta. Nyugatról a Habsburg császári udvar erős katolicizmusával, keletről pedig a török porta hódító ereje kényszerítette a fejedelmet arra, hogy keresse a békességet mindkét hatalommal, országa erejét növelje, hogy ellen tudjon állni a külső csapásoknak, ehhez pedig feltétlenül szükség volt a belső béke helyreállítására.

Nagy Dávid ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2021

A kátéoktatás, illetve maga a konfirmációi szertartás mai napig lényeges része az erdélyi református egyházi életben. A Heidelbergi Káté „felfedezése,” annak többszöri revideálása, illetve az Igazgatótanács 1936-ban kiadott rendelete értelmében, a katekézis egyre jobban kezdett el fejlődni, s ez a fejlődés mai napig is tart.

Demeter Henrietta ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kiss Jenő ∙ 2021
Máté András - Lörinc ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A szakdolgozat végére érve megállapíthatjuk, hogy nem volt sem hiábavaló, sem elgyoldalú a tanulmányozás. A Görgényi Egyházmegye bemutatása céljából vizsgáltam az egyházmegye kialakulását, formálódását. A templomok, a szászok és a lélekszámok alakulását tekintve, több következményt figyelhetünk meg.

Bányai Csaba-Attila ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Mesteri dolgozatom hat marosszéki gyülekezet 1681-es összeírásáról szól. Alapja a régi Marosi Református Egyházmegye legrégibb matriculája, amelybe annyi határozat, különböző oklevél, adományfeljegyzés, díjlevél van bemásolva, hogy Kelemen Lajos fioklevéltárnak mondta.

Józsa Tamás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Jelen dolgozatunkban Heinrich Bullinger megigazulás-tanával foglalkoztunk. A reformátor 1543-ban írt egy János-kommentárt, aminek terjedelmes előszavában a megigazítást részletezte. Mivel a 16. században a különösen vitatott témák közé tartozott a megigazulás, ezt az előszót egy külön könyvecskében, füzetben is kiadták.

Benczédi Zsófia ∙ MA Szakdolgozat ∙ Koppándi Botond Péter ∙ 2021

A dolgozat megírásával az volt a célom, hogy átfogó képet adjak Benczédi Pál prédikációiról, és ezzel együtt bepillantást nyújtsak a 20. század elei világba, bemutassam annak társadalmát, az akkori egyházat, a lelkészt, annak szerepét és hivatását. A dolgozat célja volt az is, hogy Benczédi prédikációit homiletikai szempontból is megvizsgálja.

Tasnádi István ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

Dolgozatomban Verestói György életét és püspöki tevékenységét vizsgálom. Célom feltérképezni, hogy Verestói György önéletírásában hogyan foglalja össze életét, valamint a szűk öt évet felölelő püspöki tevékenysége során (1760–1765) milyen szerepet töltött be az egyház vezetésében.

Gecse Krisztián Dániel ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kiss Jenő ∙ 2021

Dolgozatom során elsőként az a kérdés vetődött fel, hogy szükséges-e a textus a prédikációhoz. Miután körbejártuk ezt a kérdést, és végső soron arra jutottunk, hogy valóban textusra hivatkozva kell prédikálni, ennek a textusnak a hermeneutikai természetrajzát ismertettük. Ha kell a textus, akkor mi az a textus, mi a célja, milyen érvek szólnak a textusra való hivatkozás mellett.

Lőrinczi Alpár János ∙ BA Szakdolgozat ∙ Koppándi Botond Péter ∙ 2021

Napjainkban új kihívások elé néz a pedagógia, hiszen az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott az egyén élete, az IKT-eszközök, a hihetetlenül gyors információ csere és keresés által. Dolgozatomban abból indultam ki, hogy a virtuális tér egyrészt leterheli a gyerekeket és a fiatalokat, másrészt sokkal könnyebben juttatja élményekhez őket, mint a hagyományos oktatás.

Mátyási Gerda Georgina ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozatom elkészítése során igyekeztem minél pontosabb képet nyújtani az olvasók számára az 1801-1802-es évek gyülekezeti életéről és egyházszervezetéről, ugyanakkor a 18. és a 19. századi egyház történelméről is.

Csatári Leila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Somfalvi Edit ∙ 2021

Dolgozatom céljaként tűztem ki, hogy hazánkban a református vonatkozásban hiányosságnak számító gyermekistentiszteletről írjak. Munkám igazolja mennyire lényeges minél hamarabb elkezdeni nemcsak a gyermekfoglalkozásokat, hanem ezenfelül a liturgikus alkalmakat is. Ezáltal nem válik idegenné a gyermekek számára az istentisztelet, sőt a templom sem. Mire alapoztam ezt?

Szabó Zoárd -Attila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021
György Szabolcs ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2021

A dolgozat fő célja Melanchthon Fülöp katekézisének kutatása és bemutatása, valamint az általa írt Catechesis puerilis című „könyvecske” magyar nyelven való ismertetése. A dolgozat különös figyelmet fordít Melanchthon életútjára, valamint a humanizmusnak és a reformációnak a katekézisre gyakorolt hatására.

Balázs Gergő ∙ BA Szakdolgozat ∙ Visky Sándor Béla ∙ 2021

Jézus Krisztus feltámadása, mint apologetikai kérdés egy igen bonyolult kérdés. A felvilágosodás kora óta viták folynak ezzel kapcslatosan, és egészen biztos vagyok abban, hogy ezután is kétségeket és kérdéseket fog ébreszteni a hívő és hitetlen emberekben egyaránt.

Pages