Ki az ember? Teológiai antropológia

Mikó Ferenc: Ki az ember? Teológiai antropológia. 2008. 52 pp. Szaktanár: Czire Szabolcs.