Református Szemle 111.4

Studium

Adorjáni Zoltán(365--374)

Philón, aki nem alapított családot, és nagyon közeli kapcsolatban állt a the- rapeutákkal, itt azt a nézetet vallja, hogy az első, „ideális ember aszexuális volt”. A therapeuták életviteléről és kegyességi irányzatukról írt könyvében, a De vita contemplativában azt juttatja kifejezésre, hogy a therapeuta cölibátus és a női therapeuták szüzessége mint létforma és minőség közelebb áll az 1Móz 1- ben leírt – szerinte – ideális emberhez.

Research articleJudaicateremtés, antropológia, Alexandriai Philón
Bekő István Márton(375--396)

Az angolszász nyelvterületen reader response criticism néven ismertté vált szempont a Rezeptionsästhetik, illetve Rezeptionskritik formában jelenik meg a német exegetikai irodalom- ban. Magyar nyelvterületen az olvasóközpontú, olvasó szempont szerinti fogalomhasználat vált általánossá. Irányadónak tekintem M. Mayordomo bázeli újszövetséges javaslatát, hogy a teológiában tanácsos lenne a recepciókritika használata, amely nem a recepció/befogadás kritikáját, hanem a recepció vizsgálatát jelenti.

Research articleNew Testamentrecepciókritika, exegézis (szövegértelmezés), krisztológia, Jézus csodái, újszövetség-kutatás, újszövetségi exegézis, Márk 4, csoda
Benkő Timea(397--409)

Azelőadás témáját kettős évforduló indokolta: 120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épülete, ahol 1895 őszén kezdte el működését az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultása; és 25 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyes kara. Egy protestáns teológiai főiskola és vegyes karának együttes évfordulója kapcsán elkerülhetetlen kérdésekre szükséges válaszolnunk. Mi a szerepe a zenének a teológiai oktatásban? Miben látták az elődök a zenei nevelés, közelebbről az egyházzene oktatásának lényegét, és mit jelent ez napjainkban a lelkészképzés számára? Mi adja egy teológiai intézet énekkarának a létjogosultságát, és mi tehet sajátossá egy ilyen jellegű kórust?

Research articlePractical theologyegyházzene, kórus, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, zeneoktatás
Bodnár Lajos(410--435)

Jókai Mór valláshoz való viszonyulása kevéssé kutatott téma. Szinte minden regényében találkozunk különféle vallási utalásokkal, vallásos kifejezésekkel vagy egyszerűen csak a vallásos világképpel és szellemiséggel.

Research articleSystematic theologyszépirodalom, teológia és szépirodalom, Jókai Mór, imádság
Ősz Sándor Előd(436--448)

A kolozsvári Teológiai Fakultás alapításakor felélesztették a szubszkribálás hagyományát. Erre a célra készült formanyomtatványokat foglaltak díszes kötésbe, és elindították az intézmény beiratkozási anyakönyvét. A kötetet ma az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltárban őrizzük.

Research articleChurch historylelkészképzés, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Recensio

Bányai László(453--455)

ReviewSystematic theologydogmatörténet, teológiatörténet, világvallás
Adorjáni Zoltán(456--456)

ReviewNew Testamentkommentár1 Peter
Adorjáni Zoltán(456--457)

ReviewSystematic theologypresbiterképzés, hitvallás

Novum

Bekő István Márton(461--464)

RemembranceNew Testamentévforduló, Ulrich Luz
Balogh Csaba(464--466)

ReportVaria, OtherKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzárás
Berekméri Gabriella(466--468)

ReportPractical theologykiállítás