Publications

Despre lucruri prea minunate
Balogh Csaba2023Pages: 200

Autorii acestui volum sunt cadre didactice și cercetători la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca. Chiar dacă studiile lor nu prezintă o coerență din punct de vedere tematic, tradiția protestantă a autorilor conferă volumului o coeziune internă. Spiritul profetic al protestantismului implică o redescoperire continuă a revelației, o reevaluare necontenită a tradiției interpretative, dar și o introspecție neîncetată a omului conștient de fragilitatea cunoașterii sale. Sperăm că acest cadru oferă volumului curent o armonie internă care, în ciuda discrepanțelor tematice, va fi…

Collection of studiesVariaprotestáns teológia

Horváth Levente2023

MonographPractical theologymisszió, egyház és misszió, missziológia, külmisszió

Református Szemle 116.3 (2022)
Juhász Ábel2023Pages: 323--328

Research assessmentSystematic theology erdélyi teológia, kálvinizmus, teológiatörténet, magyar teológiatörténet

Református Szemle 116.3 (2022)
Adorjáni Zoltán2023Pages: 322--322

AnnouncementVaria, Otherdoktoravatás, doktori védés

Református Szemle 116.3 (2022)
Balogh Csaba2023Pages: 321--322

GreetingVaria, Othertehetséggondozás, tudományos diákköri konferencia

Református Szemle 116.3 (2022)
Balogh Csaba2023Pages: 319--320

ReportVaria, Othertehetséggondozás, tudományos diákköri konferencia, diákélet, tudományos munka

Református Szemle 116.3 (2022)
Kiss Jenő, Horváth Levente2023Pages: 315--318

ReportPractical theologyRavasz László kör, konferencia, missziológia, Ravasz László Kutatóközpont

Református Szemle 116.3 (2022)
Birizdó Szabolcs-Mihály2023Pages: 312--314

GreetingVaria, OtherQuo Vadis, diákélet

Református Szemle 116.3 (2022)
Telegdi István2023Pages: 311--311

GreetingVaria, OtherQuo Vadis, diákélet

Református Szemle 116.3 (2022)
Kovács Sándor2023Pages: 310--310

GreetingVaria, OtherQuo Vadis

Református Szemle 116.3 (2022)
Adorjáni Zoltán2023Pages: 309--310

ReportVaria, OtherQuo Vadis, diákélet, kiadványok

Református Szemle 116.3 (2022)
Debreczeni István2023Pages: 305--309

ReportSystematic theologykonferencia, Tavaszy-napok, Rendszeres teológia

Református Szemle 116.3 (2022)
2023Pages: 295--304

Ez az előadás amellett áll ki, hogy fel kell éleszteni a teológiát mint mesterséget, éspedig oly módon, hogy teológiai hallgatóknak meg kell tanítani a teológus-mesterséget. Ennek érdekében három kérdéskört bont ki: 1. Milyen a kézműves mentalitás a paraszti mentalitással szemben? 2. Miként értendő és hogyan tanítható a teológia mint mesterség? 3. Szabad-e egyáltalán a teológiát mint mesterséget űzni? Végül néhány következtetést von le: az a teológus, akire mindinkább szükségünk van, olyan igazi mesterember, aki mindig újat tanul, hajlandó átképezni magát, hogy a gyülekezetnek a legjobbat…

Research articleVaria, General theologyteológiai képzés, teológus, lelkészképzés

Református Szemle 116.3 (2022)
Bíró Beatrix2023Pages: 267--294

A biblioterápia kompakt fogalma magába sűríti a fogalom által jelölt terápiás módszer leglényegesebb elemeit: irodalom által gyógyítani. A biblioterápiás módszer alkalmazásának pozitív eredményei az elmúlt évtizedekben a biblioterápiás kutatás és képzés, illetve a biblioterápia gyakorlati alkalmazásának fellendüléséhez vezettek. Magyarországon a módszer alkalmazása gyümölcsözőnek bizonyult, és a hagyományos pszichológiai ülések, valamint más jellegű egyéni és csoportos segítő foglalkozások színesebbé tétele sokakat vonzott a segítségkérés felé. Olyan személyeket is, akik addig talán…

Research articlePractical theologybiblioterápia, lelkigondozás, retorika-kritika

Református Szemle 116.3 (2022)
Nagy Eszter2023Pages: 237--266

A kutatásom fő célja az volt, hogy a kötődéselmélet pszichológiai dimenzióit teológiai keretbe helyezzem. Konkrétan azt céloztam meg, hogy Bowlby munkájából eredő széles körű értelmezéseket vizsgáljam gyakorlati-teológiai szempontból, különös hangsúllyal a lelkészi és lelkészi-teológiai szempontokra. Így kívánok hidat építeni a pszichológia és a teológia szakterületei között. Környezetünkben bizonyos értékek hiteles követeiként a lelkipásztorok kiemelkedő szerepet töltenek be a gyülekezeti közösségekben. Az értékeket, amelyeket képviselnek, és azt, ahogyan ezt teszik, jelentős mértékben…

Research articlePractical theologylelkigondozás, kötődéselmélet, gyermekek lelkigondozása, személyiségfejlődés

Református Szemle 116.3 (2022)
Éles Éva2023Pages: 221--235

A homiletika területén az egyik legizgalmasabb kérdés a szöveg-lelkész-lelkipásztor hármaselemű dinamikája. Eezeket az alkotóelemeket gyakran egyénileg vizsgálják. Mi alkotja a szöveget? Ki a lelkipásztor? Mi jellemzi a prédikációt? A kortárs párbeszédben jól értjük ezeket az egyéni összetevőket. Mégis a homiletikai összetevők közötti kapcsolat megértése továbbra is bizonyos mértékig nehezen átlátható. Ez a tanulmány a Wilfried Engemann által kidolgozott homiletikai megközelítést elemzi, különösen a "kompetens homiletika" témáját. Engemann megközelítése részletesebben és finomabban…

Research articleNew Testament, Practical theology homiletika, lelkipásztor, prédikáció, igehirdetés, kooperatív modell1 Peter

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2022
Jónás Norbert-Ferenc2022Pages: 81--128

Az abortusz kérdése egyre nagyobb aktualitást és figyelmet nyer napjainkban. Jelen van a nyugati kultúrák hétköznapjaiban – gondoljunk a Pro choice és a Pro life mozgalmakra –, s emellett az abortusz legalizálásának vagy éppen liberalizálásnak kérdését egyre több politikai párt emelte be a maga kampánypontjainak sorába. A média közéleti fórumai gyakran kérik ki mind a közismert személyek, mind a közemberek véleményét az abortusz liberalizálásával vagy szigorításával kapcsolatban. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a sok véleménynyilvánítás és politikai vita közepette elenyésző…

Research articleSystematic theologyetika, abortusz

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2022
Ledán M. István2022Pages: 25--80

Pauszaniasznál olvashatjuk a Görögország leírása című művében, hogy Hellászban sok bámulatra méltó dolgot lehet látni, és sok csodáról lehet hallani. Ebben a tanulmányban mi most e sok csodát vizsgáljuk meg. Mondanunk sem kell, hogy nem vállalkozhatunk arra, hogy a görög (és római) világ minden csodájára vagy inkább minden típusú csodájára kitérünk. Elsősorban nem is annyira terjedelmi okok miatt, hanem azért, mert nem minden csodatípus tartozik érdeklődési körünkbe.

Research articleNew Testament, Varia, Antiquity, Judaicacsoda, csodaelbeszélés, csodatevők, Jézus csodatételei

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2022
Éles Éva2022Pages: 7--24

Ez az előadás Péter első levelének azon összefüggéseit emeli ki, amelyekben a szerző a keresztyén identitás eszkatologikus megalapozását nyújtja. Ennek az identitásnak a sarokpontját pedig az 1Pt 2,2-ben találjuk: „mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre”. Amint látni fogjuk, ezek az összefüggések a homo viator kérdésfelvetéseivel metszik egymást, de bizonyos ponton azt meg is haladják.

Research articleNew Testamentidentitás, egyház és világ, eszkatológia1 Peter