Browse by content type

Repository of the Protestant Theological Institute

Recently added to the repository

PublicationMarjovszky Tibor2021

A feladat nem is olyan egyszerű: az elnevezések keverednek, sokszor még az sem bizonyos, hogy azonos elnevezés az adott szövegekben ugyanazt az állatot jelöli. Így hát nem árt – már az alapoknál – egy kis nyelvészkedés. Már az általános görög név is (ἡ γαλή) jelenthet menyétet és (erdei) nyestet egyaránt.

Publication type: Research articleSubject area: Old Testament, New Testament, Varia, Antiquity, JudaicaKeywords: bibliafordítás, állatvilág
PublicationKolumbán Vilmos József2021

Ez a publikációs lista Adorjáni Zoltán közleményeit tartalmazza.

Publication type: BiographySubject area: Old Testament, New Testament, Practical theology, Church history, Varia, General theologyKeywords: életmű, bibliográfia
PublicationZsengellér József2021

A carmina gratulatoria hebraica, vagyis a héber köszöntővers a reformáció megerősödése és egyben első megpróbáltatásai idejének, valamint a református felsőoktatás hazai kezdeti korszakának tiszavirág-életű irodalmi műfaja.

Publication type: Research articleSubject area: Church historyKeywords: oktatástörténet, Nagyváradi Református Kollégium, héber nyelv, héber nyelvoktatás, peregrináció
PublicationZamfir Korinna2021

Allegorikus bibliamagyarázata keretében Alexandriai Philón néhány alkalommal az Isten emberét állítja az olvasó elé. Az ἄνθρωπος [τοῦ] θεοῦ megnevezés megtalálható a Septuaginta jó néhány szövegében, többnyire próféták, illetve olyan jeles bibliai alakok jelölésére, mint Mózes vagy Dávid. Philón azonban kevés alkalommal támaszkodik ezekre a szakaszokra, minden bizonnyal azért, mert a Pentateuchost magyarázza, miközben az „Isten embere” cím főleg a deuteronomisztikus és a krónikás történeti műben fordul elő. Ugyanakkor néha érintőlegesen utalást tesz ezekre a szövegekre is.

Publication type: Research articleSubject area: New Testament, Varia, AntiquityKeywords: bibliaértelmezés, Isten embere, hellenizmus, egyiptomi zsidóság
PublicationVisky Sándor Béla2021

Dolgozatomban egy olyan kortárs teológiai irányzatot kívánok röviden bemutatni, amely az elmúlt két évtizedben meglehetősen nagy visszhangot keltett angolszász akadémiai körökben, de amellyel ismereteim szerint ez ideig magyar nyelvterületen még senki sem foglalkozott. Előbb ennek alapszempontját, névértelmezését, irodalmát villantom fel (I), majd öt olyan markáns gondolatkört vázolok, amellyel gyakran találkozunk az irányzaton belül (II), végszóként pedig e tanulmány címét értelmezem (III).

Publication type: Research articleSubject area: Systematic theology, Varia, General theologyKeywords: neo-ortodoxia, radikális ortodoxia
PublicationTódor Csaba2021

Az 1990-es évek krízishelyzete Kelet-Közép-Európában, s így Erdélyben is bizonyos szempontból hasonló az 1930-as évek Amerikájához, ahol a válság hirtelen jött. A lényeges különbség a mi esetünkben az, hogy mi alkalmazkodtunk ezekhez a szociális kedvezőtlenségekhez. A posztszocialista instabilitás életmóddá vált, és nem pusztán túlélése a hirtelen jött, váratlan helyzetnek. Nincs semmiféle stratégia, sem hosszú távú tervezés, a globális piac függőségében élő posztszocialista államok számára rendkívül természetes az állandó készenlét.

Publication type: Research articleSubject area: Systematic theology, Varia, General theologyKeywords: egyház és társadalom, szociáletika, egyház és kommunizmus, egyház és politika
PublicationSógor Árpád2021

Hasznos dolognak tartom, hogy az, aki vezetői szerepre készül vagy kényszerül, az legyen tisztában a különböző vezetési formákkal, azoknak előnyeivel és hátrányaival. Megkülönböztetünk többféle személyiségtípust, és ezekhez tartozóan többféle vezetési formát és vezetési stílust.

Publication type: Research articleSubject area: Practical theology, Varia, General theologyKeywords: egyházi vezetők, lelkipásztor, személyiség, személyiségtípus
PublicationRezi Elek2021

A koronavírus-járvány következményeit értékelő magyar nyelvű teológiai, ekléziológiai, liturgiai szakirodalom a járvány megjelenése óta egyre gyarapodik. A közölt tanulmányok átfogó teológiai értékeléseket, szempontokat, véleményeket, észrevételeket, reflexiókat, kritikákat fogalmaztak meg a koronavírus-járvány alatti vallásos és egyházi élet két fontos témájával kapcsolatosan: a távistentiszteletek (online istentiszteletek) és az úrvacsora kérdésköreit, valamint az ezekhez kapcsolódó problémaköröket is érintették.

Publication type: Research articleSubject area: Systematic theologyKeywords: etika, szociáletika, egyház és társadalom, koronavírus, járványhelyzet
PublicationPüsök Sarolta2021

Az írás által megvalósított szolgálat ősidők óta ismert gyakorlat. A két világháború közötti időszakban addig soha nem látott méreteket öltött a kisebbségi sorba kényszerült magyarság körében az írni vágyás. Az 1919-től 1940. augusztus 30-ig terjedő időszakban Románia 69 helységében 1260 féle hírlap és folyóirat látott napvilágot, együttesen 1672 cím alatt, amelyek némelyike tiszavirág-életű volt, mások azonban hosszú távon is jó szolgálati eszköznek bizonyultak.

Publication type: Research articleSubject area: Church historyKeywords: egyházi sajtó, sajtótörténet, Református Család, belmisszió
PublicationPostma Ferenc2021

Wie die Hinterseite des Einbandes zeigt, hatte Köpeczi sein Stammbuch be-reits im Jahre 1771 angelegt, also während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker, wo er am 18. Oktober 1770 als Student der Theologie ein-geschrieben worden war. Franeker war von Anfang an auch sein Reiseziel gewesen, als er im August 1770 seine Peregrinatio academica – vom siebenbürgi-schen Nagyenyed aus – angefangen hatte.

Publication type: Research articleSubject area: Church historyKeywords: peregrináció, peregrinatio academica, peregrinációs emlékkönyv, holland-magyar kapcsolatok