Browse by content type

Repository of the Protestant Theological Institute

Recently added to the repository

ThesisNagy Eszter2022

A relacionális etika szerint a másik emberrel való találkozás és kapcsolat meghatározza a létezésünket: általa formálódunk, az ember a Te által lesz Én-né. A házasság ideális esetben egy életre szóló kapcsolat, amelyben a házastársak keresik az egymás iránti valódi és hosszantartó szeretet, a bensőségesség, az egymás melletti és általi növekedés lehetőségeit.

Thesis type: TDKSubject area: Gyakorlati teológiaKeywords: lelkigondozás, házasság, házassági válság, jegyesség, jegyesbeszélgetés
ThesisLászló Orsolya2022

Dolgozatomban a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumaival foglalkozom. A különböző kelyhek, poharak, kannák és tányérok adományozási körülményeiről gyűjtök adatokat, valamint azok eladásáról vagy eltünéséről. A tárgyalt ezüstnemük egy része nem liturgikus céllal, hanem zálog gyanánt került az egyházközség birtokába, a dolgozat célja, hogy felmérje a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség ezüstneműit és klenódiumait, azaz mindazt, amiről ma már csak a kéziratos jegyzőkönyvekben olvashatunk. A 17.

Thesis type: TDKSubject area: EgyháztörténetKeywords: 16. századi egyháztörténet, 17. századi egyháztörténet, 18. századi egyháztörténet, unitárius egyház, erdélyi unitárius egyház, Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség, klenódiumok
ThesisJónás Norbert-Ferenc2022

Az abortusz napjaink társadalmában komoly jogi, politikai és etikai viták témáját képezi. Ebben a vitában megkérdőjeleződik a kezdődő élet értéke és méltósága, az anya önrendelkezési joga a maga teste felett, a születendő magzat életjoga vagy éppen a hozzátartozók és az abortuszt végző orvos felelőssége. Az nézetek és álláspontok ütköztetéséből jól érzékelhetően kimarad az egyházi vagy teológiai szemlélet figyelembevétele. 

Thesis type: TDKSubject area: Rendszeres teológiaKeywords: etika, protestáns etika, római katolikus etika, abortusz, összehasonlító teológia, összehasonlító etika
ThesisNagy Norbert2022

A hamis sáfár történetét Jézus egyik legrejtélyesebb példázataként tartják számon. A kétezer éves értelmezéstörténet után a kiemelkedően nehéz példázatot a 20. századi modern példázatkutatás megpróbálta új értelmezésekkel szóra bírni. Korunk kiemelkedő példázatkutatója, Klyne Snodgrass egy igen különleges megközelítésben elemezte a példázatot, ami által egy új értelmezési lehetőség bontakozott ki. Dolgozatom első részében egy általános bevezetést közlök a jézusi példázatokról.

Thesis type: TDKSubject area: ÚjszövetségKeywords: bibliai hermeneutika, Jézus példázatai, sáfárságBible reference: Luke 16.1 - 9People: Klyne Snodgrass
ThesisKovács Hanna-Lilla2022

Ez a dolgozat a keresztyénség és a késő sztoa gondviseléshite közötti hasonlóságokat, illetve különbségeket tárgyalja. A keresztyénség óvakodott a sztoikusoktól, a pogánysága miatt, maga Marcus Aurelius, a filozófus császár pedig üldözte a keresztyéneket, noha nem tudott róluk semmit. Megfigyelhető a sztoicizmus képviselőinek műveit olvasva, hogy számos ponton van hasonlóság a sztoikusok és a keresztyének nézetei között, ennek egy szeletét vizsgáljuk meg most, a gondviseléshitet.

Thesis type: TDKSubject area: Rendszeres teológiaKeywords: teológia és filozófia, összehasonlító teológia, sztoicizmus, gondviselés, Heidelbergi KátéPeople: Marcus Aurelius
ThesisBíró Beatrix2022

A biblioterápia kompakt fogalma magába sűríti a fogalom által jelölt terápiás módszer leglényegesebb elemeit: irodalom által gyógyítani. A biblioterápiás módszer alkalmazásának pozitív eredményei az elmúlt évtizedekben a biblioterápiás kutatás és képzés, illetve a biblioterápia gyakorlati alkalmazásának fellendüléséhez vezettek.

Thesis type: TDKSubject area: Gyakorlati teológiaKeywords: irodalom, bibliai irodalom, terápia, irodalomterápia, Biblia, csoportdinamika, csoportpszichoterápia, bibliaóra
ThesisDemeter Ágnes2022

A dolgozat a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói közül a 16–18. században élt kiemelkedő személyiségeinek rövid bemutatására összpontosít. Az egyházközség életében fontos szerepet töltöttek be a patrónusok, mivel más feladataik és funkcióik mellett a tőlük származó adományokból tevődött össze az egyházközség ingó és ingatlan vagyonának számottevő része. A dolgozat az egyházközség régi számadáskönyveinek és leltárjegyzékeinek vizsgálata alapján igyekszik ismertetni az adományozókról fennmaradt információkat és az adományozások körülményeit.

Thesis type: TDKSubject area: EgyháztörténetKeywords: 16. századi egyháztörténet, 17. századi egyháztörténet, 18. századi egyháztörténet, unitárius egyház, erdélyi unitárius egyház, Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség, textília, művészettörténet
ThesisNagy Dávid2019

A 19. század második fele a liberális teológia virágkorát jelentette, ugyanis az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után, a magyar társadalom, de főleg a magyar protestáns egyház belső válságállapotba került. Úgy tűnt, hogy ebből a helyzetből a felvilágosodás szelleméből kinőtt liberalizmus, amelynek későbbi képviselői beépítettek az egyház belső életébe, fogja megmenteni az egyházat.

Thesis type: TDKSubject area: EgyháztörténetKeywords: új-ortodoxia, liberális teológia, feltámadásPeople: Kovács Ödön, Keresztesi József, Bartók György, Nagy Péter, Vadas József
PublicationTódor Csaba2021

Examining Some Ethical Issues in the Context of War -- One of the main questions of this paper is whether the arguments in defence of war can be coupled with equal concern for the laws of war. While a permissive reading of the classical, theological just war tradition draws a number of conclu-sions that can be debated, this essay has attempted to draw attention to the fact that Augustine's questions of disordered political commitments (loves) are insep-arable from the more familiar questions of “right reason”, “right power” and “right intention”.

Publication type: Research articleSubject area: Systematic theologyKeywords: háború, szociáletika, nemzetközi jogPeople: Augustinus
PublicationSzűcs Bernadett, Papp György2021

Valentinus and His Teaching in the Light of Modern Research and Ancient Christian Heresiology -- The first part of this paper contains a summary of the life and teachings of Valentinus written by Bernadett Szűcs, in which the author sketches the most important aspects of this complex topic based on the early Christian primary sources harmonized with the state of the modern research.

Publication type: Research articleSubject area: Systematic theology, Church historyKeywords: tévtanítás, valentiniánusok, gnoszticizmusPeople: Küroszi Theodoretosz