Publikációk

Kurta József Tibor2022Oldal: 45--53

Egyik leghányatatottabb sorsú nyomtatványunk kilenc példányát mutatja be a tanulmány, amelyek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában maradtak fenn az utókor számára. Könyv- és könyvtártörténeti adatok sora példázza, hogy ez a kilenc kötet milyen utat járt be 1661-től napjainkig, hány kézen mentek át különböző intézmények és magánszemélyek használatában. A károsodás, vagy akár szándékos csonkítás, az átkötés, kiegészítés, továbbörökítés egyaránt része a történetüknek. Sok mindennek voltak a tanúi, hogy most konzerválva, megfelelő tárolási körülmények között, nemzetközi…

SzaktanulmányEgyháztörténetBiblia, bibliakiadás, magyar bibliakiadások, Váradi Biblia, könyvtörténet, könyvtár-történet, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára

Kurta József Tibor2022Oldal: 15--29

A reformáció eszméinek meggyökerezése az anyanyelvű istentisztelet és írásmagyarázat elengedhetetlen eszközévé tette a magyar nyelvű Szentírást. A magyar református egyház zsinatai már a kezdetektől kötelezték a lelkipásztorokat, hogy „a Szentírást forgassák kezükben éjjel nappal”, azt is megszabva, hogy „a tudósabbak latin és magyar, a tudatlanabbak magyar Bibliát vegyenek maguknak”. Ehhez viszont Bibliákra volt szükség, latinra is, de főképp magyarra.

SzaktanulmányEgyháztörténetBiblia, bibliakiadás, magyar bibliakiadások, Váradi Biblia, nyomdatörténet, könyvtörténet

Református Szemle 115.4 (2022)
Hodossy-Takács Előd2022Oldal: 353--354

LaudatioEgyéb, Egyébaranygyűrűs doktor

Református Szemle 115.4 (2022)
Balogh Csaba2022Oldal: 353--353

KözleményEgyéb, Egyébaranygyűrűs doktor

Református Szemle 115.4 (2022)
Szabó Gabriella2022Oldal: 350--352

KöszöntésEgyéb, Egyébbúcsúbeszéd

Református Szemle 115.4 (2022)
Kolumbán Vilmos József2022Oldal: 343--350

BeszámolóEgyéb, Egyébtanévzárás, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, rektor

Református Szemle 115.4 (2022)
Ambrus Mózes2022Oldal: 340--342

KöszöntésEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, búcsúbeszéd

Református Szemle 115.4 (2022)
Balogh Csaba2022Oldal: 338--339

BeszámolóEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzárás

Református Szemle 115.4 (2022)
Bálint Péter2022Oldal: 306--331

A folkloristák mindmáig adósak maradtak a Jézus-mintázatok lehetséges előfordulásának kimutatásával a mesenarratívákban. Ezt a hiányt igyekszem pótolni. A kárpát-medencei mesemondók előszeretettel teremtettek párhuzamot a mesehős és Jézus élete, tettei között. A csodás születés, az isteni származás, a rejtett gyermekkor, a gyógyító tevékenység, a kereszthalál, az alvilágjárás, a feltámadás példázatként történő elbeszélése gazdag variánsokban mutatkozik meg. A hasonlóságok és eltérések azt mutatják, hogy a paraszti közösségekben hétköznapi emberként, tanítóként és a szegények segítőjeként…

SzaktanulmányEgyéb, EgyébJézus-mintázat, forráskritika, népi vallásosság, népmese

Református Szemle 115.4 (2022)
Borsi Attila János2022Oldal: 280--305

A keresztyén kegyesség gyakorlatának helyes szemlélete és megértése a keresztyén élet nélkülözhetetlen része. Ennek megítélése más és más hangsúllyal, fókusszal jelent meg a keresztyén egyház korszakaiban, amelynek oka nem csupán abban keresendő, hogy az egyházban eltérő kegyességgyakorlatok honosodnak meg a különböző időszakokban. A kegyesség gyakorlata ugyanis minden vonatkozásban narratív és interpretativ funkciót tölt be. Narratív abban a tekintetben, hogy keretet ad a keresztyén ember önértelmezésének. Interpretativ abban a vonatkozásban, hogy nem önmagában áll meg, hanem egyrészt a…

SzaktanulmányGyakorlati teológia, Egyéb, Spiritualitás megszentelődés, kegyesség (spiritualitás), pietizmus, szerzetesség

Református Szemle 115.4 (2022)
Éles Éva2022Oldal: 265--279

A bibliai szövegnek az egyház igehirdetésében betöltött pozícióját évszázadokra meghatározta a Sola Scriptura reformátori princípium. A prédikáció a Bibliából indul ki és oda tér(ít) vissza. Thomas G. Long és Wilfried Engemann elméletei arra mutatnak rá, hogy elégtelen és kevés, ha csak ennyiben merül ki az egyház biblikus igehirdetése. Olyan elméletekre van szükség, amelyek korszerűen és szakszerűen értelmezik a biblikusságot, mint homiletikai kategóriát és amelyek leleplezik a Sola Scriptura pátosza mögött meghúzódó paradigmaváltásokat. A szintézis olyan homiléták bemutatására törekedett…

SzaktanulmányGyakorlati teológia homiletika, "Új-homiletika" mozgalom, biblia és homiletika

Református Szemle 115.4 (2022)
Kovács Krisztián2022Oldal: 247--264

A הבל névszó a Qohelet könyvének egyik leggyakoribb kifejezése, mondhatni teológiai mondanivalójának egyik központi eleme, gyakoriságát tekintve pedig az ószövetségi kánonon belül ebben a könyvben fordul elő a legtöbbször. Mivel értékítéletet hordoz magában, lényeges a könyv egészének mondanivalójának szempontjából. Tanulmányunkban a megjelenési formák alapján kíséreltük meg a הבל előfordulásainak csoportosítását, illetve a szűkebb és tágabb szövegkörnyezetében betöltött szerepének magyarázatát. Emellett megvizsgáltuk, hogy az adott szövegkörnyezet hangsúlyos kifejezései milyen szerepet…

SzaktanulmányÓszövetségbölcsességirodalom, Prédikátor könyve, parafrázis, hiábavalóság, szkepticizmusEcclesiastes

Református Szemle 115.4 (2022)
2022Oldal: 247--354

Sorozat, folyóiratEgyéb

Református Szemle 115.3
Geréb Zsolt2022Oldal: 352--355

Recenzió, kritikaRendszeres teológiaSzent Lélek

Református Szemle 115.3
Oláh Róbert2022Oldal: 355--362

Recenzió, kritikaEgyháztörténetellenreformáció

Református Szemle 115.3
Ambrus Mózes2022Oldal: 329--351

A II. bécsi döntés kedvező fordulatot hozott az Észak-Erdélyben élő magyarság számára, ami megmutatkozott a tudományos életben is. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a teológiai tanárok munkásságára milyen hatással volt az anyaországhoz való visszatérés. A Református Szemle az erdélyi reformátusság egyik legjelentősebb sajtóorgánuma volt, így tanulmányunkban az ott megjelent írásokat tesszük vizsgálat tárgyává. A Református Szemle folyóiratban azokat a cikkeket vizsgáltuk, amelyek vezércikként vagy tanulmányként jelentek meg. Az 1940-es év írásait részletesebben vizsgáljuk. Ebben az…

SzaktanulmányEgyháztörténetÉszak-Erdély, Második Bécsi Döntés, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, teológiai tanárok, publikációs tevékenység

Református Szemle 115.3
Bálint Péter2022Oldal: 281--328

A folkloristák mindmáig adósak maradtak a Jézus-mintázatok lehetséges előfordulásának kimutatásával a mesenarratívákban. Ezt a hiányt igyekszem pótolni. A kárpát-medencei mesemondók előszeretettel teremtettek párhuzamot a mesehős és Jézus élete, tettei között. A csodás születés, az isteni származás, a rejtett gyermekkor, a gyógyító tevékenység, a kereszthalál, az alvilágjárás, a feltámadás példázatként történő elbeszélése gazdag variánsokban mutatkozik meg. A hasonlóságok és eltérések azt mutatják, hogy a paraszti közösségekben hétköznapi emberként, tanítóként és a szegények segítőjeként…

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyéb, Egyébnépmese, Jézus Krisztus, Jézus-mintázat, forráskritika, népi vallásosság, hitelesség