Publikációk

Ősz Sándor Előd2022Pages: 99--102

KöszöntésEgyébköszöntés

Bodnár Lajos2022Pages: 93--98

Kutatási összefoglalóEgyháztörténetteológiatörténet, doktori védés, liberális teológia

Kovács Ábrahám2022Pages: 89--92

BeszámolóEgyébdoktori védés

Balogh Béla2022Pages: 83--88

Recenzió, kritikaEgyéb, Teológia (általános)Ökumenische Rundschau

Buzogány Dezső2022Pages: 62--68

Wilhelm Zepper szerint az egyházkormányzásnak két része van: a gyűlés (synodus) és az ellenőrzés (visitatio), és mindkettőnek megvannak a fokozatai. A családlátogatás (visitatio domestica) hasznát és szükségét illetően a látogatások közül ez a legfontosabb, mert a lelkész szolgálata ezzel lesz teljes. Feladata ugyanis nem merül ki csupáncsak a heti egy vagy két igehirdetésben, a lelkésznek is feladata, hogy az összes hallgatóját, akiket gondviselésére és hűségére bíztak egyen-egyenként pontosan megismerje, és ne csak az arcukat, hanem a lelküket is, vagyis…

SzaktanulmányEgyháztörténetintézménytörténet, egyházmegye, erdélyi református egyház, egyházkormányzás

Bálint Péter2022Pages: 37--61

A Kárpát-medencei etnikumok mesenarratívájában a mostohaság fenoménje (árvaságra jutás, elválás, otthonról való eltávolítás, másvalakinek való átadás vagy újraházasodás miatt) igencsak gyakran fordul elő különböző típusok variánsaiban. A mítoszkutatók és folkloristák, az exegéták és a középkori, illetve az újkori történelem jeles tudósai számos diszciplína szemszögéből alaposan feltérképezték e fenomént. Ám az egyes mesenarratívák irodalmi hermeneutikai elemzése révén feltárul az a történelmi és szociokulturális háttér, egyéni és lokális közösségi tapasztalat, amelyből a társadalmi lét…

Szaktanulmánymostohaság, árvaság, népmese, sors, Kárpát-medence

Marjovszky Tibor, Márton János2022Pages: 25--36

Az ókori Izráelben a téli esők hiányát nemcsak gazdasági válságként élték meg, hanem Isten figyelmeztetését is látták benne. Ezért minden esetben, amikor az esős évszak csapadék nélkül telt el, a bölcsek nyilvános böjtöt hirdettek. A Misna Ta'anit traktátusának 2. része részletesen foglalkozik azokkal a szertartásokkal, amelyeket a pátriárkának, a törvényszék elnökének, a papság és a gyülekezet tagjainak kellett bemutatniuk. A külső szertartáshoz, mint például a láda meghintése hamuval, hozzátartoztak a különböző áldásmondások, amelyek rámutattak a böjt tulajdonképpeni céljára, hogy…

SzaktanulmányEgyéb, JudaicaMisna, böjt, megtérés, szertartás

Máthé-Farkas Zoltán2022Pages: 5--24

Jób 19,25–27 talán a könyv legismertebb szövegrésze. Ez a perikópa számos alkalommal hangzik el temetéseken, s minden bizonnyal, a halál kérdéséről gondolkodó keresztyének is szoktak róla elmélkedni. Az itt írottak nem kívánják a hit korrekcióját végezni. Mert – rendszeres teológiai megközelítésben a mindenkori Jób szenvedésből, bűnből, halálból való megváltója ugyanaz: a Krisztus. Ez a tanulmány nyelvészeti-poétikai vizsgálattal törekszik körvonalazni a szöveg jelentését. Egy (akár spontán) szöveg megalkotottságának mikéntje révén is üzen.…

SzaktanulmányÓszövetségJób könyve, exegézis (szövegértelmezés), megváltó, megváltás, feltámadás, keresztyén ószövetség-értelmezés

Gaal György2022Pages: 77--82

Recenzió, kritikaEgyéb, Egyébvers, verselemzés, szépirodalom

2022

Sorozat, folyóiratEgyéb, Teológia (általános)

2022

Sorozat, folyóiratEgyéb, Teológia (általános)

Ősz Sándor Előd2022Pages: 483

Jelen értekezésben az Erdélyi Református Egyházban tartott esperesi (particularis) vizitációkról szólunk. Ennek az intézménynek a fejlődéstörténetét kívánjuk témakörök szerint megrajzolni a 16. század közepétől 1780-ig. 1780 korszakhatárnak tekinthető a vizitáció történetében, ugyanis ez év június 4-én a Désen tartott generális zsinat több évi tárgyalás után részletes vizitációs szabályzatot fogadott el. E rendelkezés eredményeképpen lassan megváltozott, egységesebbé vált az egyes egyházmegyék vizitációs gyakorlata. Ez az egységesítés viszont bizonyos mértékig sablonosodást is jelentett,…

MonográfiaEgyháztörténetegyházmegyei vizitáció, vizitációs jegyzőkönyv, intézménytörténet, erdélyi református egyház, erdélyi református egyháztörténet, 17-18. századi kéziratok, 16. századi egyháztörténet, 17. századi egyháztörténet, 18. századi egyháztörténet

Marjovszky Tibor2021Pages: 518--525

A feladat nem is olyan egyszerű: az elnevezések keverednek, sokszor még az sem bizonyos, hogy azonos elnevezés az adott szövegekben ugyanazt az állatot jelöli. Így hát nem árt – már az alapoknál – egy kis nyelvészkedés. Már az általános görög név is (ἡ γαλή) jelenthet menyétet és (erdei) nyestet egyaránt.

SzaktanulmányÓszövetség, Újszövetség, Egyéb, Ókortudomány, Judaicabibliafordítás, állatvilág

Kolumbán Vilmos József2021Pages: 785--812

Ez a publikációs lista Adorjáni Zoltán közleményeit tartalmazza.

ÉletrajzÓszövetség, Újszövetség, Gyakorlati teológia, Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános)életmű, bibliográfia

Zsengellér József2021Pages: 733--784

A carmina gratulatoria hebraica, vagyis a héber köszöntővers a reformáció megerősödése és egyben első megpróbáltatásai idejének, valamint a református felsőoktatás hazai kezdeti korszakának tiszavirág-életű irodalmi műfaja. Miután a külföldi egyetemjárás kiszélesedett, és a magyar hallgatókat fogadták az angliai és az újonnan alapított németalföldi egyetemeken, az 1598 és 1717 közötti időszakban külhonban a német, holland, angol, svájci és lengyel egyetemeken, valamint hazai kollégiumokban születtek magyar teológus hallgatók tollából egymás tudományos disputái vagy doktori védései…

SzaktanulmányEgyháztörténetoktatástörténet, Nagyváradi Református Kollégium, héber nyelv, héber nyelvoktatás, peregrináció

Zamfir Korinna2021Pages: 722--732

Allegorikus bibliamagyarázata keretében Alexandriai Philón néhány alkalommal az Isten emberét állítja az olvasó elé. Az ἄνθρωπος [τοῦ] θεοῦ megnevezés megtalálható a Septuaginta jó néhány szövegében, többnyire próféták, illetve olyan jeles bibliai alakok jelölésére, mint Mózes vagy Dávid. Philón azonban kevés alkalommal támaszkodik ezekre a szakaszokra, minden bizonnyal azért, mert a Pentateuchost magyarázza, miközben az „Isten embere” cím főleg a deuteronomisztikus és a krónikás történeti műben fordul elő. Ugyanakkor néha érintőlegesen utalást tesz ezekre a szövegekre is. Azonban az…

SzaktanulmányÚjszövetség, Egyéb, Ókortudománybibliaértelmezés, Isten embere, hellenizmus, egyiptomi zsidóság

Visky Sándor Béla2021Pages: 703--721

Dolgozatomban egy olyan kortárs teológiai irányzatot kívánok röviden bemutatni, amely az elmúlt két évtizedben meglehetősen nagy visszhangot keltett angolszász akadémiai körökben, de amellyel ismereteim szerint ez ideig magyar nyelvterületen még senki sem foglalkozott. Előbb ennek alapszempontját, névértelmezését, irodalmát villantom fel (I), majd öt olyan markáns gondolatkört vázolok, amellyel gyakran találkozunk az irányzaton belül (II), végszóként pedig e tanulmány címét értelmezem (III).

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyéb, Teológia (általános)neo-ortodoxia, radikális ortodoxia

Tódor Csaba2021Pages: 683--702

Az 1990-es évek krízishelyzete Kelet-Közép-Európában, s így Erdélyben is bizonyos szempontból hasonló az 1930-as évek Amerikájához, ahol a válság hirtelen jött. A lényeges különbség a mi esetünkben az, hogy mi alkalmazkodtunk ezekhez a szociális kedvezőtlenségekhez. A posztszocialista instabilitás életmóddá vált, és nem pusztán túlélése a hirtelen jött, váratlan helyzetnek. Nincs semmiféle stratégia, sem hosszú távú tervezés, a globális piac függőségében élő posztszocialista államok számára rendkívül természetes az állandó készenlét. Az egyetlen stratégia talán, ami az elmúlt harminc évben…

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyéb, Teológia (általános)egyház és társadalom, szociáletika, egyház és kommunizmus, egyház és politika

Sógor Árpád2021Pages: 667--682

Hasznos dolognak tartom, hogy az, aki vezetői szerepre készül vagy kényszerül, az legyen tisztában a különböző vezetési formákkal, azoknak előnyeivel és hátrányaival. Megkülönböztetünk többféle személyiségtípust, és ezekhez tartozóan többféle vezetési formát és vezetési stílust.

SzaktanulmányGyakorlati teológia, Egyéb, Teológia (általános)egyházi vezetők, lelkipásztor, személyiség, személyiségtípus