Publikációk

Despre lucruri prea minunate
Kiss Jenő2023Oldal: 189--200

Din perspectiva mea, obstacolul care ne împiedică să căutăm din nou ceea ce considerăm a fi corect pentru fiecare dintre noi reprezintă, în realitate, o altă problemă, mai precis, o atitudine greșită față de nedreptățile comise. Această atitudine poate implica negarea, minimalizarea sau amplificarea gravității infracțiunilor, evitarea asumării responsabilităților sau transferul acestora către alții. O astfel de abordare a păcatului este una dintre cele care pot da naștere la situații foarte complexe și descurajatoare în consilierea pastorală (pastorație). În ceea ce privește cercetarea mea…

SzaktanulmányGyakorlati teológialelkigondozás, kontextuális lelkigondozás, megbocsátás, elidegenedés, vétek

Despre lucruri prea minunate
Somfalvi Edit2023Oldal: 175--187

Tineretul de astăzi se confruntă cu o criză a identității valorilor, fără a fi vinovat pentru aceasta. Cei responsabili de educația și îndrumarea lor, cum ar fi părinții, dascălii, clericii și îndrumătorii spirituali, și-au pierdut orientarea spirituală, preferând adesea siguranța în locul mântuirii. În societatea actuală, se observă o predominanță a răului explicată prin prisma mentalității evoluționiste susținute de știință. În acest context, cuvintele din Sfânta Scriptură și apelul către Dumnezeu par a fi fără rost. Răul este adesea redus la încălcări ale normelor etice, explicate…

SzaktanulmányGyakorlati teológiahitoktatás (katechézis), oktatástörténet, vallásoktatás, valláspedagógia

Despre lucruri prea minunate
Koppándi Botond Péter2023Oldal: 161--174

Este o senzație teribilă pentru predicatorii practicanți să constate că metodele testate și ani de zile funcționale par să fie învechite, iar tipurile de predicări care păreau altădată eficiente sunt acum întâmpinate cu priviri plictisite și puterea lor de motivare de odinioară pare să fi dispărut. În astfel de momente, pastorii și specialiștii în omiletică încep să caute idei noi și inovatoare, pentru a putea pre-dica cu succes Cuvântul lui Dumnezeu. În bisericile protestante mainstream americane (bisericile metodiste, epis-copale, lutherane, prezbiteriene, etc.) această perioadă a fost…

SzaktanulmányGyakorlati teológiaigehirdetés (prédikáció), narratív prédikálás, esztétika, homiletika, "Új-homiletika" mozgalom, amerikai homiletika

Despre lucruri prea minunate
Székely József2023Oldal: 149--159

În cartea sa Biografie van de dominee, teologul practic olandez Heitink dedica un capitol special dezvoltării oficiului pastoral protestant. El se întreabă când a apărut pastorul protestant așa cum îl cunoaștem astăzi în istoria bisericii. Răspunsul la această întrebare ne duce înapoi în secolul al XVI-lea. În istoria Reformei, acesta este momentul când apare pastorul, însă nu ca preot hirotonit din sânul clerului, ci ca laic. Potrivit doctrinei reformate, membrii comunității lui Dumnezeu ocupă diverse oficii, iar în vârful acestora se află funcția de pastor. Comunitatea alege anumite…

SzaktanulmányGyakorlati teológialelkipásztor, lelkipásztori szolgálat, tisztség, reformátori tisztségértelmezés

Despre lucruri prea minunate
Kovács Sándor2023Oldal: 135--145

Acest scurt studiu aduce în atenție evoluția predării și practicii muzicale în cadrul colegiului unitarian din Cluj în perioada secolelor XVI–XIX. De la interdicția instrumentelor muzicale și a cântatului indecent la permisiunea treptată a practicii muzicale în incinta colegiului și introducerea predării muzicii, evoluția reflectă schimbările sociale și culturale din acele vremuri. Muzica a devenit, în cele din urmă, o parte acceptată și chiar integrată în viața colegiului, marcând o tranziție importantă în percepția și practica muzicală în colegiul unitarian din Cluj și comunitatea…

SzaktanulmányEgyháztörténetunitárius egyház, erdélyi unitárius egyház, 16. századi egyháztörténet, 17. századi egyháztörténet, 18. századi egyháztörténet, 19. századi egyháztörténet, zeneoktatás, Kolozsvári Unitárius Kollégium

Despre lucruri prea minunate
Ősz Sándor Előd2023Oldal: 111--133

Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj reprezintă un important vestigiu cultural al greco-catolicismului din Ardeal. Nucleul bibliotecii este format din colecția mănăstirii basilitane ctitorite în 1747 cu hramul Sfintei Treimi. În același an a început activitatea seminarului diecezan. Se pare că cele două instituții au avut o bibliotecă comună. Cărțile au fost inventariate pentru prima dată în 1752. Materialul prezentat face parte dintr-o cercetare mai amplă, care vizează descrierea operelor teologilor protestanți din secolul XVI păstrate în colecțiile istorice din…

SzaktanulmányEgyháztörténet, Egyéb, Művészettörténetkönyvtörténet, magánkönyvtár, reformáció, magyar reformáció, román reformátusok

Despre lucruri prea minunate
Tódor Csaba2023Oldal: 95--109

În această cercetare, voi investiga natura umană. Abordarea acestei teme a fost influențată atât de un motiv direct, cât și de unul indirect. Motivul direct este reprezentat de contextul epidemiologic recent, în timp ce motivul indirect derivă din viața noastră bisericească în general, și mai ales din dimensiunea noastră teologică și liturgică. Am observat că întrebările și preocupările ridicate de mulți dintre noi nu sunt doar subiecte pentru discuții informale, ci necesită o analiză mai detaliată. Când folosesc termenul „noi”, mă refer la membrii laici și clerici ai Bisericii, care și-au…

SzaktanulmányRendszeres teológiaistenképűség, egzisztencia, egzisztencializmus, humanizmus

Despre lucruri prea minunate
Papp György2023Oldal: 81--93

În acest eseu, îmi propun să conturez doctrina referitoare la întruparea lui Isus Hristos așa cum este reflectată în cele mai semnificative crezuri ale creștinismului. Totuși, pentru a înțelege evoluția acestei doctrine, voi începe prin a prezenta câteva imagini din lumea primelor declarații asemănătoare cu crezul care au apărut în perioada post-biblică.

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyháztörténethitvallás, inkarnáció

Despre lucruri prea minunate
Éles Éva2023Oldal: 69--79

Textele sacre conțin pasaje și revelații care ne poziționează în zona limitelor cunoașterii noastre și ne confruntă cu întrebări inconfortabile. Cât de mult putem înțelege despre acțiunile divine? Când recunoaștem că cunoștințele noastre, hermeneutica noastră meticuloasă, logica noastră bine calibrată și chiar dogmele credinței noastre ating punctul lor final? Un exemplu notabil în acest sens îl reprezintă 1 Petru 3:18–22. De-a lungul istoriei, acest pasaj a fost asociat cu mai multe texte din Noul Testament, iar pentru a înțelege mai bine sensul său original, este necesar să deslușim…

SzaktanulmányÚjszövetségpokol, pokolra szállás, halál, halál utáni élet, Seol1 Péter 3.18 - 22

Despre lucruri prea minunate
Kállay Dezső2023Oldal: 51--68

Pavel din Tars a intrat în istoria creștinismului ca apostol al neamurilor. A fost un predicator neobosit și un învățător inspirat al Evangheliei lui Dumnezeu, care și-a îndeplinit misiunea cu cea mai mare fervoare și devotament necondiționat până la sfârșitul vieții sale. Cu povestea sa de viață fascinantă și cu experiența sa considerabilă în plantarea și consolidarea bisericilor creștine, el se află astăzi în fața noastră ca un om demn de atenția fiecărui slujitor. În ciuda unicității sale, el ne stă înainte în multe feluri ca un exemplu de înțelepciune, sobrietate, puritate, răbdare,…

SzaktanulmányÚjszövetségpáli teológia, Pál apostol, szolgálat, páli levelek

Despre lucruri prea minunate
Adorjáni Zoltán2023Oldal: 41--49

Rezumând atitudinea terapeuților față de bunăstare, putem constata că această comunitate a ridicat la un nivel atât de înalt valorile spirituale, încât a ignorat absolut tot ce aparține vieții zilnice obișnuite. Ei s-au străduit la înmulțirea bo-găției înțelepciunii (par. 16–17, 20) și a valorilor spirituale. În rândul acestei co-munități meditațiile asupra Sfintelor Scripturi, a cărților sfinte proprii, precum și asupra înțelepciunii dumnezeiești (par. 1, 28–30, 67) sunt absolut primordiale, din care rezultă retragerea din lume și disprețuirea totală a bogăției pământești.

SzaktanulmányEgyéb, Judaicatherapeuták, egyiptomi zsidóság, aszkézis, gazdagság

Despre lucruri prea minunate
Kató Szabolcs Ferencz2023Oldal: 29--40

În Vechiul Testament, Regatul de Nord este adesea considerat o regiune vinova-tă în care poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Cu toate acestea, este notabil faptul că în descrierea întemeierii cultului din 1 Împărați 12, zeul venerat nu este numit, ci doar definit prin faptul că el a fost responsabil de exod. Un alt aspect deosebit de important este că acest cult nu era centralizat, ci Ieroboam a ridicat altare pentru această divinitate în întreaga țară, inclusiv, foarte probabil, în capi-tală, Samaria, unde exista un templu pentru această divinitate. Bazându-ne pe faptul că exodul este…

SzaktanulmányÓszövetségvallástörténet, ószövetségi vallástörténet, zoomorfizmus, bikaszimbólum, Baál, JHVH, Ugarit, népi vallásosság1 Királyok 12

Despre lucruri prea minunate
Balogh Csaba2023Oldal: 9--28

Habacuc 2:4 este un text de o importanță majoră pentru teologia apostolului Pavel. Avem de-a face însă cu un text extrem de dificil (o constatare valabilă de altfel pentru întreaga carte a profetului Habacuc), iar traducerile – sau mai degrabă parafrazele – din edițiile de Biblie sau comentarii reprezintă doar variații interpretative ale textului ebraic. Acest studiu este dedicat impactului și interpretării lui Habacuc 2:4b, în special a conceptului credinței, pentru literatura teologică din epoca Reformei.

SzaktanulmányÓszövetségmegigazulás, hit és jócselekedetek, bibliafordítás, zsidóság, reformátori bibliaértelmezés, reformációHabakuk 2.4

Despre lucruri prea minunate
Balogh Csaba2023Oldal: 7--8

Titlul acestui volum de studii, Despre lucruri prea minunate, își are originea în ultimul discurs al lui Iov cu Dumnezeu în Iov 42:1–6. În străduința sa de a înțelege cauzalitatea evenimentelor și raționalitatea lucrurilor dincolo de o viață pusă la o grea încercare, Iov își vede dorința sa ultimă de a se întâlni cu Creatorul împlinită. Cu toate acestea, nici măcar această întâlnire supremă nu pare să îl ajute să dezvăluie complexa rețea a existențialității umane. Această întâlnire cu Creatorul îl conduce totuși la o descoperire fundamentală, și anume a limitelor cunoașterii umane,…

ElőszóEgyéb, Teológia (általános)protestáns teológiaJób 42.1 - 6

Despre lucruri prea minunate
Balogh Csaba2023Oldal: 200

Autorii acestui volum sunt cadre didactice și cercetători la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca. Chiar dacă studiile lor nu prezintă o coerență din punct de vedere tematic, tradiția protestantă a autorilor conferă volumului o coeziune internă. Spiritul profetic al protestantismului implică o redescoperire continuă a revelației, o reevaluare necontenită a tradiției interpretative, dar și o introspecție neîncetată a omului conștient de fragilitatea cunoașterii sale. Sperăm că acest cadru oferă volumului curent o armonie internă care, în ciuda discrepanțelor tematice, va fi…

TanulmánykötetEgyébprotestáns teológia

Horváth Levente - Concept of mission
Horváth Levente2023Oldal: 441

This study attempts to identify, clarify and evaluate the changing concept of missions in the Hungarian Reformed Church in Transylvania with special reference to the modality/sodality models during the years 1895-1950.

MonográfiaRendszeres teológia, Gyakorlati teológiamisszió, egyház és misszió, missziológia, külmisszió

Református Szemle 116.3 (2022)
Juhász Ábel2023Oldal: 323--328

Kutatási összefoglalóRendszeres teológia erdélyi teológia, kálvinizmus, teológiatörténet, magyar teológiatörténet

Református Szemle 116.3 (2022)
Adorjáni Zoltán2023Oldal: 322--322

KözleményEgyéb, Egyébdoktoravatás, doktori védés

Református Szemle 116.3 (2022)
Balogh Csaba2023Oldal: 321--322

KöszöntésEgyéb, Egyébtehetséggondozás, tudományos diákköri konferencia

Református Szemle 116.3 (2022)
Balogh Csaba2023Oldal: 319--320

BeszámolóEgyéb, Egyébtehetséggondozás, tudományos diákköri konferencia, diákélet, tudományos munka