Református Szemle 108.4

Studium

Adorjáni Zoltán(359--370)

Ebben a jellemzésben is felfedezhetjük, hogy a törvény szerinti élet, a földi javak megvetése és az elkülönülés, valamint az Istennek szolgáló életvitel együvé tartoznak. A papi, elit jellegű terapeuta létmód pedig az Istenhez menekülés sajátos formája.

Research articleJudaicaAlexandriai Philón, therapeuták, egyiptomi zsidóság, intertestamentális kor
Simon János(371--386)

Jelen tanulmányban a gyülekezeti együttléteken jelentkező pánikroham jellemzőit mutattam be, valamint a krízishelyzetben való segítés szempontjait tekintettem át, valamint a pániktapasztalatok megosztásának és az arra való reagálásnak néhány nehézségét és veszélyét, illetve a gyülekezeti szálak megerősítésének lehetőségét vizsgáltam.

Research articlePractical theologypánikbetegség, lelkigondozás
Kovács Ábrahám(387--403)

Ebben a tanulmányban szeretném röviden bemutatni a keresztyénség három alapvető hozzáállását más vallásokhoz, és rávilágítani a vallásközi párbeszéd és az összehasonlító vallásteológia kérdéseire. Ezek után a posztliberális teológia George Lindbeck által jelzett felfogásának újszerűségét és annak kritikai értékelését mutatom be.

Research articleSystematic theologyvallástudomány, összehasonlító teológia, pluralizmus, keresztyénség és világvallások
Geréb Miklós(404--424)

Tanulmányom első részében általánosságban tárgyaltam Batthyány Lajos első kabinetjének egyházakkal kapcsolatos elképzeléseit és intézkedéseit, a következőkben a magyarországi felekezeteket sajátosan érintő eseteket fogom bemutatni a teljesség igénye nélkül, ugyanis a kérdéses időszak átfogó bemutatása nagyobb terjedelmű tudományos munkát igényel. A célom itt csupán annyi, hogy ízelítőt adjak abból, hogy a reformkori magyar liberalizmus miként viszonyult a hitélethez.

Research articleChurch historyBatthyány Lajos, vallás és politika, egyház és állam
Gy. Dávid Gyula(425--432)

A 2014-es esztendő gróf losonci Bánffy Miklós emlékéveként marad fenn a köztudatban, az író, politikus, képzőművész születésének 140. évfordulóját ünnepelték határon innen és túl. De meg kell emlékeznünk elhunytáról is annak 65. évében. Ebből az alkalomból tesszük közzé dr. Ravasz László (1882—1975) református püspök gyászbeszédének kézzel javított gépiratos szövegét. Ez a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában őrzött hagyatékában maradt fenn.

Source editionChurch historyGróf Bánffy Miklós, temetési prédikáció

Recensio

Juhász Tamás(433--439)

ReviewSystematic theologyetika
Vörös Éva(439--452)

ReviewPractical theologyigehirdetés (prédikáció), üdvtörténet

Novum

Adorjáni Zoltán(453--455)

ReportOld Testament, New Testamentkonferencia, biblikus konferencia
Adorjáni Zoltán(456--456)

ReportChurch historydíjátadás, Ősz Sándor Előd
Simon János(459--461)

ReportOtherkonferencia, Erdélyi Teológus-Doktorandusz Konferencia
Adorjáni Zoltán(461--469)

ReportOthertanévzárás, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet