Lészai Róbert

Szerzői tartalom

2020

A dolgozatomban a Kolozsvári Református Egyházmegye Kolozsváron levő négy egyházközségének az 1915–1920 között felvett jegyzőkönyvi kivonatait vizsgáltam meg. Ebben az időszakban négy református egyházközséget tartott számon Kolozsvár. Dolgozatom célja az, hogy ismertessem az I. világháború idején ezeknek az egyházközségeknek a helyzetét. A szakdolgozatom elsődleges forrását az ebben az időszakban született parokiális jegyzőkönyvek képezik, amelyek betekinteni engednek nemcsak a református egyházközségek helyzetébe, hanem általában véve abba a társadalmi és politikai helyzetbe, amelyben Kolozsvár a háború ideje alatt találta magát. A négy egyházközségben felvett parokiális jegyzőkönyveket különböző tematikák (hitélet, adminisztráció, anyagi helyzet) mentén vizsgáltam. A dolgozat fő részét a jegyzőkönyvekből nyert adatok alapján a gyülekezetek ismertetése képezi. A különböző egyházközségekben felvett jegyzőkönyvek különböző részletességgel tárják elénk a világháborús helyzetet Kolozsváron, viszont következtetésként megfogalmazható az, hogy az egyházközségek megpróbáltak kellőképpen válaszolni arra a társadalmi szükségszerűségre, amellyel szembesültek. A jegyzőkönyvek alapján kiderül, hogy természetszerűen az egyházközségek egyre nagyobb anyagi problémákkal küszködnek, ugyanakkor a külső építkezések háttérbe szorulásával a költségvetés megvizsgálásakor látható, hogy a gyülekezetek diakóniai szolgálata megerősödik, valamint a lelkigondozás (otthon maradt családok, sebesült katonák) és evangélizáció is fontos szerepet kap. Kiemelendő az Alsóvárosi Református Egyházközség missziós szolgálata, amely a nemzeti határokon túl a vallásos iratterjesztéssel megpróbálta áthidalni a háború okozta határokat.

SzakdolgozatMA Szakdolgozat2020Supervisor: Buzogány Dezső

2017

A 400 éves reformáció megünneplése merőben eltért az 500 éves évforduló megünneplésétől. A 20. század elején sokkal puritánabb református egyházat ismerhettünk meg, ahol az egyház nem önmagát ünnepelte. A megemlékezés legfontosabb célja volt a szolgálat és misszió.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2017Supervisor: Kolumbán Vilmos József