Földvári Debóra

Contributed content

2024

ThesisMA Szakdolgozat2024Supervisor: Adorjáni Zoltán

2021

A bevezető részben betekintést nyerhettünk az I. században élő nők helyzetébe, így láthattuk, hogy életmódjuk eltérő volt a különböző országokban, tartományokban. Általános következtetésként azonban levonható az, hogy a férfi jellemétől megkülönböztetett, alacsonyabb státuszt tölthettek be, s így kevesebb joggal rendelkeztek. A második részben azokra az igeversek megvizsgálására került sor, amelyeket Pál apostol és az 1Tim szerzője intézett két különböző gyülekezethez, s amelyekben hallgatásra inti az asszonyokat. A gyülekezetek helyzetét, valamint a kutatók magyarázatát összevetve az 1Kor 14,33–35-tel azzal a magyarázattal értek egyet, miszerint a nők kíváncsi természete, fecsegő beszéde zavarta a gyülekezeti alkalmak rendjét, s így akadályozta az ige magyarázatát. A másik fontos ok, amelyre az apostol már korábban is utal a nyelveken szólás kapcsán, az az „avatatlanok” megbotránkoztatása. Ugyanis ha olyan személy látogat el ezekre az alkalmakra, aki még nem gyülekezeti tag, akkor a szokatlan dolgok botránkozást okozhatnak számára. Nem gondolom, hogy ez későbbi betoldásnak tulajdonítható, mivel ez beleilleszkedik a 14. rész témájába. Az apostol hangnemváltása pedig máshol is előfordul, s ez szükséges volt a kellő hatás elérése érdekében. Ezt erősítik az 1Tim 2,11–15-höz fűződő magyarázatok. Érdekesnek találtam azt, hogy bár két különböző levélről van szó, a kutatók magyarázatai hasonlóak a két igerész kapcsán. A harmadik és egyben fő részben vettük sorra a szolgálatot betöltő női személyeket. Dolgozatírás közben, az igerészek és magyarázatok tanulmányozása és azoknak megértése által úgy gondolom, hogy választ kaptam kérdéseimre. Ugyanis ha nem is a jelenlegi formájukban, de előképekként fellelhetők az Újszövetség korában. A nők fontos szerepet töltöttek be a gyülekezetek életében.

ThesisBA Szakdolgozat2021Supervisor: Adorjáni Zoltán

2020

Dolgozatom tárgyát az Újszövetség azon női szereplői képezik, akik valamilyen formában gyülekezeti szolgálatot töltöttek be, illetve olyan megnevezések társulnak nevük mellé, amelyek gyülekezeti szolgálatra utalhatnak.

ThesisTDK2020Supervisor: Adorjáni Zoltán