Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7.1

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat 7. kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Balogh Csaba(7--27)

Joggal feltételezhetjük, hogy az Ézs 10,16–19 verseit eredetileg nem erre a helyre írták. A perikópa egy Izrael elleni prófécia része volt. Ezt a hipotézist erősítik meg a szerző által használt metaforák, a szöveg intertextuális kapcsolatai más, Izraelre vonatkozó próféciákkal, illetve a perikópa környezetéből gyűjtött információk is. A relokalizáció révén az Ézs 10,16–19 eredeti értelme megváltozott: az ítélet, amely korábban Izraelre vonatkozott, Asszíria-ellenes beszéddé alakult, azaz azon hatalom ellen fordult, akin keresztül JHVH egykor a saját népe feletti ítéletét hajtotta végre. Az Ószövetségben több olyan kései prófétai szöveggel találkozunk, amelyek explicite is azt jelzik, hogy az igazságos világrend helyreállítása rendkívüli jelentőséggel bírt e kései szerzők teológiájában. Ez a koncepció nemcsak ilyen explicit textusokban érhető tetten, hanem implicit formában a prófétai könyvek egész újraszerkesztésének módszertani logikájában is.

Research articleOld TestamentÉzsaiás könyve, redaction history (composition history), Asszíria, Izrael, újraértelmezésIsaiah 10.16 - 19
Geréb Zsolt(29--40)

Research articleNew Testamentgyülekezet, ősgyülekezet, szeretetszolgálat, jövevény, egyháztan1 Peter
Koppándi Botond Péter(43--78)

Research articlePractical theology
Kiss Jenő(79--98)

Research articlePractical theologybűn, vétek, adósság
Simon János(99--115)

Research articleSystematic theologyegyházfegyelem
Rezi Elek(119--132)

Research articleSystematic theologyökoteológia, globalizáció, párizsi globális klímaegyezmény, ökológia, ökológiai válság
Papp György(135--165)

Research articleChurch historyCézáreai Euszebiosz, egyháztörténetírás