Paizs József kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyházszociológia

Típus Title Year Contributor
S N/A A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András

ekkléziológia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Szaktanulmány Stanley Hauerwas. A politikai teológia haszna kisebbségi helyzetben 2023 Sógor Géza
S N/A Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Szaktanulmány Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Hogyan segítheti a liminalitás fogalma az ekkléziológiát? 2023 Füsti-Molnár Szilveszter
P Szaktanulmány Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
P Monográfia A református szabad egyházak története 1924 Gyenge János
P Szaktanulmány Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez 2012 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei 2023 Beke Boróka
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Rövid szakcikk Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia 2011 Simon János

ifjúság

Típus Title Year Contributor
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S N/A Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás
P N/A „Nem csak a húszéveseké…” 2001 Adorjáni Zoltán
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S N/A A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S N/A A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos

ifjúságszociológia

Típus Title Year Contributor
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A Ifjúsági korszakváltás az erdélyi unitárius egyházban 2011 Fülöp Júlia
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
S N/A Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás

katechetika (vallásos nevelés)

Típus Title Year Contributor
S N/A A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
S N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S N/A A rotációs vallásoktatás elmélete és gyakorlati alkalmazása 2011 Bodor Lídia Emese
P Monográfia Katechétika 1942 Imre Lajos
S N/A A mesepszichológia használhatósága az óvodások katechézisében 2019 Demeter Henrietta
S N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
S N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István