A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközségnek adományozott textíliák a 16–18. században

Contributor

Dolgozatom a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség 16–18. században adományozott textíliáit mutatja be. Az adományozók család- és élettörténete, valamint adományaik ismertetése által bepillantást nyerünk nem csak az egyházközség, hanem Kolozsvár kulturális életébe, művészetébe is. Az egyházközség életében fontos szerepet betöltő polgári és nemesi eredetű patrónusoktól származó adományok jelentős mértékben növelték az egyházközség ingó és ingatlan vagyonát. A meglévő textíliák és klenódiumok tekintélyes része patrónusi adomány. A dolgozatban az egyházközség kéziratban maradt 17–18. századi számadáskönyveit és leltárjegyzékeit megvizsgálva elsősorban arra kerestem a választ, mikor történtek az adományozások és milyen csoporthoz tartoztak az adománytevők. A dolgozatom hipotézisében megfogalmazott azon felvetés, hogy Kolozsvárott a polgári rend adományozta az úrasztali készletek és textíliák nagyobb részét, beigazolódni látszik. A vizsgált textíliák művészettörténeti szempontból is értékes darabok, közülük néhány elemzésével és bemutatásával szakemberek már foglalkoztak, de a 17–18. század textiliáit összefoglaló magyar nyelvű katalógus most készült először. A dolgozat egyik célja a katalógus elkészítése volt, a levéltári kutatás, a számadáskönyvek vizsgálata az adományozások körülményeit és az adományozók életrajzi adatait segített feltárni. A textíliák folyamatos pusztulása miatt az unitárius tárgyi örökség számbavétele, katalogizálása sürgős jövőbeli feladat.