Gáspár Mónika

Contributed content

2020

A dolgozatom Simén Dániel élettörténetét és egyházszolgálatát ismerteti. Életútjának ismertetése során azonban nem volt lehetőségem kitérni különösebb részletekre. A dolgozatban inkább életének azon kiemelkedő mozzanataira tértem ki, melyek meghatározták életének az irányba való mozdulását, hogy végül a vádlottak padjára került és elítéltetett. Simén életrajzának kibontása során információ hiányában nem tértem ki magánéletére, családjára. A dolgozatom lineáris felépítés mentén, kronologikus sorrendben halad, Simén Dániel élet- és pályaszakaszait követve. A dolgozat célja nem az ügynökvadászat vagy az olcsó populizmus volt, hanem a számomra teljességgel ismeretlen korszak dinamikájának, politikai és egyházi döntéseinek megértése. Gyermekkoráról, diákéveiről és magánéletéről információk hiányában csak röviden szóltam, azonban munkásságát, egyházszolgálatát és az egyházi vezetésben betöltött szerepeit bővebben is ismertettem. Vizsgálódásom során számomra is nyilvánvalóvá vált, hogy az ő életét meghatározó események is inkább Kolozsvárra kerülése után bontakoztak ki. Simén életének kiemelkedőbb mozzanatai, a különféle egyházi tisztségekre való megválasztása nem volt problémamentes, mind a tanárrá, mind pedig a főjegyzővé választása körül voltak homályos, gyanús felvetések. Emellett megvizsgáltam a Csifó László és köre néven ismert megfigyeléseket, melynek Simén is a tagja volt. Simén életének nagy és egyben negatív előjelű fordulópontját mindenekelőtt nem a csoportos megfigyelés útján szerzett információk képezték, hanem az 1956-os magyarországi forradalomhoz való viszonyulása. Ekkor, és ennek kapcsán két olyan eseménynek lett a szereplője, amelyek automatikusan vezettek el a hatalom általi megtorláshoz. Ezek az események törték derékba felfelé ívelő életpályáját. Ezért is tértem ki dolgozatomban hosszadalmasabban azokra az eseményekre, melyek a magyarországi forradalomhoz kötődnek, valamint az általa sokszorosított és kiadott prédikációs kötetek vizsgálatára és az ezzel kapcsolatos kihallgatásokra. Kutatásaim során sikerült egy olyan ember életéttörténetét megvizsgálni, ki egy még ma is nehéz korszaknak vélt időben élt. Általa sikerült megismerni és megismertetni mindazt, amin az akkori embernek keresztül kellett mennie, ahhoz, hogy méltó maradhasson elveihez, egyházához és népéhez.

ThesisMA Szakdolgozat2020Supervisor: Kovács Sándor

2018

Dolgozatomban a homoszexualitás kérdéskörével foglalkoztam. Megvizsgáltam a múltat és egy átfogó betekintést próbáltam nyújtani a jelenlegi helyzetre, ami napról napra változik ugyan, de a sajtó és a média segítségével lépést lehet tartani. Vizsgálódásom szerepet kapott a perspektívák és következmények megvilágítása is. Vizsgálódásom tárgyát képezte a homoszexualitás pszichológiai, biológiai, jogi, és bibliai háttere és megállapításai is. Megállapíthatjuk, hogy nem betegség, nem bűncselekmény, és véleményem szerint nem is bűn az, ha valakinek más a szexuális orientációja. A keresztény felekezetek állásfoglalása is eltér egymástól, de a leginkább uralkodó elv mégis az elítélés és a bűnnek titulálás. Az unitáriusoknak nincs egy mindenki által elfogadott álláspontja. Szerintem mi unitáriusokként, szabadelvű keresztényekként ki kell állnunk amellett, hogy ők is Isten ugyanolyan gyermekei, mint a heteroszexuálisok, példát mutatva ezzel mindenki számára. Példát kell vennünk Jézustól miként az ő életpéldája követőinek valljuk magunkat, hiszen ő is mindenkit elfogadott és szeretett. Isten egy tökéletes és színes világot teremtett, melyben véleményem szerint helye van a szivárvány minden színének.

ThesisBA Szakdolgozat2018Supervisor: Rezi Elek