שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12 tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Ézsaiás könyve

Type Title Year Contributor
P Research article Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16 2013 Balogh Csaba
P Research article Megfordított sorsok és szövegek 2016 Balogh Csaba
P Monograph The Stele of YHWH in Egypt 2009 Balogh Csaba
P Research article De stèle van Jhwh in Egypte. De profetieën in Jesaja 18-20 over Egypte en Koesj 2009 Balogh Csaba
T BA Szakdolgozat Ézsaiás elhívása és messiás-próféciái 2007 Rátoni Csaba
P Review Review of Alexander Prokhorov, The Isaianic Denkschrift and a Socio-Cultural Crisis in Yehud: A Rereading of Isaiah 6:1–9:6[7] 2017 Balogh Csaba
P Research article "Áldott népem, Egyiptom…" 2012 Balogh Csaba
P Research article שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12 2009 Balogh Csaba
P Research article Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir 2014 Balogh Csaba
T MA Szakdolgozat Intertextualitás az Ószövetségben 2013 Molnár Éva
P Review Review of Charlesworth, James H. (ed.), The Unperceived Continuity of Isaiah. Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies 28. London: T&T Clark, 2019 2020 Balogh Csaba
P Research article "He Filled Zion with Justice and Righteousness" 2008 Balogh Csaba
P Research article Inverted Fates and Inverted Texts 2016 Balogh Csaba
P Research article Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra 2011 Balogh Csaba
P Research article The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’ 2018 Balogh Csaba
P Research article Blind People, Blind God 2009 Balogh Csaba

szövegkritika

Type Title Year Contributor
P Short note Baal auf seinem Kriegswagen in KTU 1.3 IV 25–27? 2017 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12 2009 Balogh Csaba
P Research article Der Tempelweihspruch Salomos (I Reg 8,12–13/LXX III Bas 8,53) 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Review Ronald Hendel – Jan Joosten: How Old Is The Hebrew Bible? 2022 Bíró Beatrix
P Research article Habakuk könyvének premasszoretikus szövege nyomában 2019 Balogh Csaba
P Short note Párhuzamos helyek exegetikai és homiletikai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Research article Reconsidering Habakkuk 1:8 2015 Balogh Csaba