Református Szemle 112.1

Studium

Enghy Sándor(5--16)

A tanulmány Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 ószövetségi idézeteinek hátterét elemzi.

Research articleOld Testament, New Testamentexegézis (szövegértelmezés), Ószövetségi idézetek az Újszövetségben
Magyar Balázs Dávid(17--48)

A Registres du Conseil de Genève fennmaradt jegyzőkönyvei szerint csaknem tíz esztendővel a nagy reformátor, Kálvin János halála után, 1575. május 17-én Jean Trembley, a Saint Gervais és Saint Pierre gyülekezet lelkipásztora viharos hangvételű prédikációt mondott el, amelyben a fiatal városállam morális életét Sodoma és Gomora lakosságának romlottságához hasonlította. Igehirdetése városszerte visszatetszést keltett. Polgárok százai vonultak az utcára, és felmentését követelték. Kérdés azonban, hogy mi váltotta ki a Béza Theodor családjához is közel álló, „lánglelkű” prédikátor határozott fellépését, hiszen a helyi lakosság erkölcsi helyzetét és magaviseletét vizsgáló források szerint Genfben csak elvétve fordultak elő a szodómiával kapcsolatos bűnesetek. Viszont a reformátor sokszínű egyház- és társadalomformáló szolgálatára vonatkozó cikkek, tanulmányok és monográfiák nyomán jelentős kérdés az is, hogy vajon miképpen tekintett Kálvin az effajta, például a homoszexualitás, a pedofília és a bestialitás szexuális magatartásformák teológiai, etikai és jogi megítélésére, illetve minősítésére.

Research articleSystematic theology, Church historyetika, homoszexualitás
Kovács Sándor(49--61)

Az unitárius lelkészképzés története összefonódott Kolozsvárral. Az 1557. évi tordai országgyűlés határozata értelmében és az ország rendjeinek egyetértésével Izabella királyné városi iskolát létesített a kolozsvári domonkosok, a marosvásárhelyi ferencesek és a váradi Mindenszentek kolostorában. Az óvári kolostorépületben működő kolozsvári tanintézmény fenntartására a királyné tett alapítványt 1557-ben, ezt fia, János Zsigmond is megerősítette 1562-ben. Az iskola vezetését a város plébánosára, Dávid Ferencre bízták, aki reformátori céljainak megfelelően a protestáns iskolát teljességgel az unitarizmus szolgálatába állította.

Research articleChurch historyunitárius egyház, unitárius lelkipásztorképzés
Bak Áron(62--78)

Miloš Alexander Bazovský, a szlovák festőművészet egyik kiemelkedő alakja 1950-ben készítette az Ahasvér címet viselő festményét (33,7 × 24 cm). Ez a kép hátulról ábrázol egy emberi alakot, amint vándorbottal a kezében, félvállra vetett kabátjával, fáradtan ugyan, mégis egyenletesen lassú tempóban halad befelé a képen megjelenített tér mélységébe, amelynek végtelenségét a sötét égen világító hold hangsúlyozza.

Research articleArt historyfestészet, képzőművészet és Biblia, Ahasvér, Miloš Alexander Bazovský
Juhász Tamás(79--82)

RemembranceOld Testament, Varia, Othermegemlékezés
Kozma Zsolt(82--86)

BibliographyOld Testament, Variabibliográfia

Recensio

Simon János(87--90)

ReviewPractical theologyigehirdetés (prédikáció), szkepticizmus, hit
Nagy Alpár Csaba(90--93)

ReviewSystematic theologyhit, hitvallás, presbiter, presbiterképzés
Bányai László(94--97)

ReviewVariaStudia Doctorum Theologiae Protestantis, folyóirat

Novum

Kató Béla(98--101)

Meditation, sermonVaria, Spiritualitytemetési prédikáció
Bogárdi Szabó István(102--104)

Meditation, sermonVaria, Spiritualitytemetési prédikáció
Adorjáni Zoltán(105--106)

BibliographyNew Testament, Varia, General theologybibliográfia, életmű, újszövetség-kutatás
Fekete Károly(107--109)

LaudatioPractical theology, Varia, Otherhomiletika
Simon János(110--111)

AnnouncementVariakonferencia