Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1

Balogh Csaba(9--38)

Az Ószövetségben közel 650 helyen találkozunk a "Jeruzsálem" névvel. Ám ezek a referenciák jobbára a Dávid királyságát követő korszakra vonatkoznak, amikor Jeruzsálem politikai és vallási szempontból a királyság központjává válik. De milyen is volt ez a város, mielőtt Dávid fővárossá tette volna? Ez a tanulmány előbb röviden áttekinti azokat a bibliai utalásokat és régészeti eredményeket, amelyek fényt vetnek a monarchia korát megelőző Jeruzsálem életére. A tanulmány második, terjedelmesebb része a honfoglalás előtti Jeruzsálem kánaánita királya, Abdi-heba és az egyiptomi királyi udvar közötti diplomáciai levelezés anyagát dolgozza fel. Az ún. Amarnai levelek néven ismert gyűjtemény részét képező korrespondencia akkád nyelven íródott. Ennek a gyűjteménynek az itt közreadott magyar fordítása elsőrendű forrásanyag Jeruzsálem korai történetének rekonstrukciójához.

Research articleOld TestamentÓszövetség és ókori Közel-Kelet, akkád nyelvű szöveg, Amarnai levelek, Jeruzsálem, Sion, régészet, Abdi-heba, Dávid király
Molnár János(39--52)

Research articleOld Testamentpusztai vándorlás, Izrael története
Kállay Dezső(53--75)

Research articleNew TestamentRómai levél, Róma 16, doxológia
Geréb Zsolt(77--88)

Research articleNew Testamentújszövetség-kutatás, irodalomtörténet1 Peter
Czire Szabolcs(89--107)

Research articleSociology of religion, Old Testament, New Testamenttranszállapot, extázis, vallásos élmény, álom, látomás, epifánia
Koppándi Botond Péter(111--128)

Research articlePractical theologyistentisztelet, liturgiatörténet, őskeresztyén istentisztelet, őskeresztyénség
Adorjáni Zoltán(129--144)

Research articlePractical theologyigehirdetés (prédikáció)
Pásztori-Kupán István(147--166)

Research articleSystematic theologyArius, arianizmus, Arius hitvallása
Papp György(167--185)

Research articleSystematic theologyeretnekség, Institutio, óegyház, egyházatyák
Rezi Elek(187--197)

Research articleSystematic theologymesterséges megtermékenyítés
Kolumbán Vilmos József(201--212)

Research articleChurch historyTeleki Domokos, Heidelbergi Káté, kátéfordítás
Kurta József Tibor(213--231)

Research articleChurch historybibliamagyarázat