Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között

Contributor

A felekezeti iskolák életében kezdettől fogva fontos helyet foglalt el az ének- és zeneoktatás. A dolgozat a reformáció örökségének ebből a szeletéből merít, és bemutatja a Kolozsvári Református Kollégiumban a 20. század első felében zajló ének- és zenekari munkát, különös tekintettel Tárcza Bertalan középiskolai tanár életére és munkásságára. Kiemelt szerepet kap a jelentősebb fellépések, a zeneszertári felszerelések, valamint az évről-évre kitűzött pályatételek bemutatása. Leltározzuk a fontosabb versenyeken elért eredményeket, és kísérletet teszünk egy részleges repertoár rekonstruálására is. A témafeldolgozásban elsősorban levéltári anyagokra támaszkodtunk. A kutatásban emellett alapvető fontosságú elsődleges forrásoknak bizonyultak az évente kiadott iskolai értesítők, valamint a korabeli erdélyi zenei tárgyú folyóiratok. Kiindulási pontként szolgált a megírásban Kolozsvári Józsefnek az egykori alma materéről írt négykötetes műve, amely terjedelmileg rövid, de az információ sűrítettsége szempontjából komplex képet nyújt a kollégiumi zenei életről. Dolgozatunk említett célkitűzését – a vonatkozó levéltári és szakirodalmi források felhasználásával – sikerült elérni. A téma aktualitását mi sem jelzi jobban, hogy egy olyan időszak áttekintését nyújtottuk, amelynek mintegy száz évvel ezelőtti indulása a maihoz hasonló zavaros időkben, de annál nagyobb lelkesedéssel történt. Az e területen végzett kutatások palettáját színezni lehet más tanintézmények muzikális életének történeti áttekintésével, hogy világosabban átláthatóvá váljék a felekezeti oktatástörténet kurrikuláris szegletének világa.