Sipos Gábor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

18. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Research article 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Research article Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István

angol-magyar kapcsolatok

Típus Title Year Contributor
P Research article Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
P Research article Kénosi Tőzsér János és Uzoni Fosztó István Históriája és az intézményesülő angol-magyar unitárius kapcsolatok 2007 Kovács Sándor

doktori védés

Típus Title Year Contributor
P Report Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Report Doktori címet szerzett Bodnár Lajos 2022 Kovács Ábrahám
P Report Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán 2020 Adorjáni Zoltán
P Research assessment Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Kulcsár Árpád
P Assessment Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Announcement Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján 2018 Vitus-Bulbuk István
P Report A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid
P Report A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára 2016 Sikó Csaba
P Report A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Balogh Csaba
P Essay Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Research assessment Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Assessment Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Assessment Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Molnár János, Sipos Gábor, Baráth Béla Levente, Balogh Balázs
I N/A Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Research assessment Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
P Research assessment Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Assessment Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez 2020 Balla Ibolya
P Research assessment A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Report Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása 2017 Rezi Elek
P Report Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában 2016 Lukács Olga
P Assessment Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata 2016 Bodó Sára
P Report Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Assessment Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor
P Assessment Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Assessment Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Report Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
I N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Research assessment A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
P Assessment Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Report Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Assessment Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Assessment Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László