Péter első levelének magyarázata

Contributor

Az ún. katolikus (közönséges) levelek között számon tartott újszövetségi irat szoros kapcsolatot mutat Pál apostol, illetve a páli iskola hitbeli szemléletével. Ezért esett választásom a Kolossei és az Efézusi episztolák után e levél szövegének kifejtésére. Munka közben ismertem fel, hogy a Péter apostol neve alatt ismert irat nemcsak a páli hagyományt, hanem a szinoptikus evangéliumok tradícióját is képviseli. Az újabb kutatás szerint a levél az ún. péteri iskola körében született Rómában az első század végén. Ez az őskeresztyén teológiai csoport önállóan bontakozott ki a Pál által meghatározott iskola mellett. Luther Márton az Újszövetség legfontosabb írásai közé sorolta, és azt ajánlotta a bibliaolvasóknak, hogy naponta olvassák és úgy táplálkozzanak vele, mint a mindennapi kenyérrel.


A levél időszerűségét az a körülmény nyújtja, hogy a Péter nevében író szerző az első század végén élő kis-ázsiai keresztyének szociális és politikai élethelyzetének szentel figyelmet. A magyarázónak az a feladata, hogy az egyes kulcskifejezéseket, mint a jövevény, idegen, szórvány nemcsak teológiai, hanem szociológiai megvilágításba is helyezze. Emellett olyan kérdéseket tárgyal, melyek a mai keresztyén egyház életében döntő fontossággal bírnak mint újjászületés, megszentelődés, az egyház, mint Isten választott népe, élő temploma, a család és a gyülekezet életének belső rendje, a keresztyének felelőssége a társadalomban, végül – de nem utolsósorban – a Krisztusért vállalt szenvedés problémája. Mindebből kitűnik, hogy a levél magyarázata alkalmával figyelmet kell szentelnünk mind a történeti háttér megvilágítására, mind a hitbeli mondanivaló megfogalmazására. Erre az írásmagyarázati módszer alkalmazására indítanak az előttünk járó tudós exegéták művei (egyházatyák, reformátorok, újkori teológusok).

Geréb Zsolt: Péter első levelének magyarázata. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2015

Content category

Publication type: Commentary
Subject area: New Testament
Keywords: kommentár, újszövetségi kommentár
Bible reference: 1 Peter