Fazakas Sándor

Dr. Dr. hc. Fazakas Sándor 1965-ben született Marosvásárhelyen. Teológiai tanulmányait Kolozsváron, Nagyszebenben, Debrecenben és Münsterben végezte. 1991-ben szerzett református lelkészi oklevelet. 1992-től folyamatosan lelkész Milota, majd Hosszúpályi egyházközségekben. 1997-től Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) szociáletikai és egyházszociológiai tanszékének tanára. Doktori fokozatot 1999-ben, habilitációs oklevelet 2003- ban szerzett a hittudományok területén. 2004. szept. 1-jétől kinevezett egyetemi tanár. 2005– 2011 között a DRHE rektora, 2015-től a doktori iskola vezetője, a doktori és habilitációs tanács elnöke. Az Alexander von Humboldt Alapítvány, valamint a DAAD kutatói ösztöndíjtámogatásával több alkalommal végezett kutatást a Münsteri és a Heidelbergi Egyetem teológiai fakultásán. Több nemzetközi szakmai egyesület, tudományos bírálóbizottság, valamint szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Kutatási területei: reformátori etika, ekkléziológia és kübernetika, egyház és társadalom kapcsolata Kelet-Közép-Európában, múltfeltárás és társadalmi megbékélés, egyházi kiengesztelődés, Barth teológiájának magyarországi recepciója, az alkalmazott etika területei stb. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 2017. okt. 26-án Doctor Honoris Causa címmel tűntette ki

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 8 Összesen: 8

2023

Vályi Nagy Ervin teológiai öröksége és aktualitása elemzőkészségének és etikai ítéletalkotásának metodikájában áll. Abban lehet újból inspiráló, hogy nem recepteket ad, hanem megtanít kérdezni, összefüggéseket feltárni, ugyanakkor fenntartással kezelni minden régi és újkeletű magabiztosságot. Ez az etika mélyen krisztológikusan megalapozott etika, a „Krisztusban maradás” vagy az „Úrhoz méltó” (Kol 1,10) életvitel erkölcsisége. Az előadás ennek az etikának a mozgatórugóit tárja fel, hangsúlyozva, hogy Vályi Nagy Ervin életműve korántsem periferikus jelenség, hanem méltán érdemel helyet a 20. századi európai protestáns teológiai-etikai koncepciók tárházában.

PublikációSzaktanulmány2023Leborulva, nyitott szemmel

2021

A vallás nem megoldás. A vallás a probléma maga! – hangzik korunk vallás-kritikájának tenorja, amely világunk, s benne életünk, szabadságunk és békességünk veszélyeztetettségét és fenyegetettségét a fundamentalista vallási meggyőződés számlájára írja. Valóban, egyrészt nem kevés azon megnyilvánulások száma, amelyekben félelem tükröződik a vallásokkal, különösen az iszlám fundamentalizmussal szemben, amely egy isteni vagy vallási tekintély nevében abszolút engedelmességet és alávetettséget követel, s ennek eléréséhez az erőszak alkalmazásától sem riad vissza. De már az újkori vallási fundamentalizmus előtt is közkedvelt narratíva volt, hogy a vallás és politika szimbiózisa, illetve a reformáció által kiváltott konfesszionális ellentétek és brutális vallásháborúk csak pusztulást és romokat hagytak maguk után az öreg kontinens társadalmaiban.

PublikációSzaktanulmány2021Az Írás bűvöletében

2020

2019

Minden jel arra utal, hogy a vallásos gyökerek ellenére az európai emlékezetkultúra és emlékezetpolitika modelljei jól érvényesülnek az intézményes vallás nélkül is, sőt a zsidó-keresztyén vallási és a szekuláris emlékezés különbségein túl ez az emlékezetkultúra megteremti a saját vallási dimenzióit.

PublikációSzaktanulmány2019Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1

2017

Talán nem meglepő, hogy protestáns teológusként, illetve református teológiai tanárként a reformáció 500 éves jubileumi évében a reformációról kívánok elmélkedni, vagy inkább fogalmazzak így: a reformációról kívá- nok önök előtt hangosan gondolkodni még akkor is, ha a reformáció témájáról számtalan előadást, értelmezést hallhattunk már ebben az évben. Mégis válla- lom a kockázatot, mert sajátos és talán szokatlan szemszögből kívánok közelí- teni a témához, s olyan kérdéseket szeretnék ma feszegetni, amelyek a jubileumi év felfokozott hangulatának elmúltával várnak majd válaszra, kiértékelésre. Szemlélődésem kiinduló kérdése ez: vajon miben sajátos ez a mostani, a mi nemzedékünk által megélt reformációjubileum?

PublikációSzaktanulmány2017Református Szemle 110.5

2014

Nem sokkal a rendszerváltás után a kutató egy időközben nyugalmazott lelkipásztort egy 1962-ből származó jelentéssel ajándékozott meg. A jelentés őróla szólt, még teológus éveiből. A tartalom, illetve a jellemzés az Állambiztonsági Szolgálatnak volt címezve, s röviden összefoglalva ez olvasható benne: a fiatalember „tehetségtelenebb, mint az apja”, „siralmasan gyenge”, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy apja helyére kerüljön a gyülekezetben. Az élet fintora, hogy néhány évtizeden át a jelentő és a megfigyelt ugyanannak a lelkészi munkaközösségnek volt a tagja. Az áldozat, miután hirtelen birtokába került a jelentésnek, a következő alkalmon szó nélkül a jelentéstevő asztalára tette annak másolatát. Többé nem találkoztak. Az egykori ügynök elmaradt a köri találkozókról, s egy év múlva meghalt. Az egykori célszemély ma így vall erről: magamat is vádolom, nem lett volna szabad megállni félúton.

PublikációSzaktanulmány2014Református Szemle 107.6

2007

A rendszerváltozást követően az egyház számára megnyílt lehetőségek új feladatok elé állítják a gyülekezeteket, közelebbről a lelkészt, a teológust. Az elvárások tudatosításának idején és a megfelelési kényszer nyomása alatt fennáll a kísértés elmélyült teológiai munka nélkül gyors és használható gyakorlati eszköztár elsajátítására, megszerzésére. Lerövidül tehát az út a bibliai-teológiai alapvetés és a gyakorlati következmények/ következtetések között, ez pedig szelektív látáshoz és torzulásokhoz vezet. Tanulság: érdemes ezt az utat nem megspórolni! Az elmélyült teológiai munka, valamint az egyházi és társadalmi valóság megtapasztalásának igénye a teológia beszűkülésének vagy különböző érdekek mentén történő instrumentalizálásának veheti elejét!

PublikációSzaktanulmány2007Református Szemle 100.6