Református Szemle 110.5

Bibliográfiai hivatkozás

Studium

Balogh Csaba(463--479)

A feltámadás gondolata számunkra a keresztyén egyházi diskurzusban mindenekelőtt az újszövetségi szövegekhez kötődik, ahol része annak a központi üzenetnek, amelyet az egyház a maga missziója rendjén a világban képvisel. Az újszövetségi könyvek alapvetően kétféle értelemben beszélnek erről a témáról. Egyrészt – és ez a hangsúlyosabb – a Messiás, Jézus Krisztus fel-támadását (vagy feltámasztását) említik, másrészt, ennek mintegy kiegészítéseképpen, szükségszerű következményeképpen szólnak a Krisztusban hívők és nem hívők feltámadásáról. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a feltámadás, pontosabban a halálból életre kelés gondolata mint olyan nem volt teljesen újszerűen a pogány világban, sem az ókori zsidóságban.

SzaktanulmányÓszövetséghalál utáni élet, feltámadás, halál, születés, Ószövetségi idézetek az Újszövetségben, hermeneutika
Fazakas Sándor(480--499)

Talán nem meglepő, hogy protestáns teológusként, illetve református teológiai tanárként a reformáció 500 éves jubileumi évében a reformációról kívánok elmélkedni, vagy inkább fogalmazzak így: a reformációról kívá- nok önök előtt hangosan gondolkodni még akkor is, ha a reformáció témájáról számtalan előadást, értelmezést hallhattunk már ebben az évben. Mégis válla- lom a kockázatot, mert sajátos és talán szokatlan szemszögből kívánok közelí- teni a témához, s olyan kérdéseket szeretnék ma feszegetni, amelyek a jubileumi év felfokozott hangulatának elmúltával várnak majd válaszra, kiértékelésre. Szemlélődésem kiinduló kérdése ez: vajon miben sajátos ez a mostani, a mi nemzedékünk által megélt reformációjubileum?

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyháztörténetreformáció, egyház és társadalom, modernitás, ökumené, lelkiismereti szabadság
Magyar Balázs Dávid(500--519)

Kétségtelen, hogy a Kálvin a népi tudatban című felmérés alapján egy olyan reformátor képe bontakozott ki, aki Genfben az Ige, az imádság, valamint az egyházfegyelem segítségével és nagy érzékenységgel fordult a protestáns gyülekezet gondjaihoz. A 19. században azonban korántsem volt megfigyelhető a reformátor személyének effajta egységesen pozitív megítélése. Ugyanis a 19. század első felében megjelent liberális teológia nem várt fordulatot eredményezett a hazai teológiai-tudományos életben, s mivel a „szabadelvű” teológusok szerint a keresztyénség egyáltalán nem a Bibliában és a hitvallásokban található, észfeletti dolgok, például Jézus testi feltámadásának elfogadását jelenti, a műveltek evangelizációja érdekében, a csodák és az eredendő bűn tanításain túlmenően még Jézus testi feltámadásának dogmáját is elutasították.3 Minden bizonnyal ennek köszönhető, hogy Fáy András (1786–1864), a magyar liberális teológia egyik legmeghatá- rozóbb képviselője4 erős kritikával illette Kálvint, mivel az tevékenyen közreműködött Servet Mihály kivégzésében.

SzaktanulmányEgyháztörténetKálvin és Magyarország, 19. századi egyháztörténet, Zoványi Jenő, Révész Imre, Kálvin-recepció, kálvinizmus

Recensio

Rezi Elek(520--524)

Recenzió, kritikaEgyébetika
Papp György(524--525)

Recenzió, kritikaEgyébperegrinatio academica, peregrináció, Wittenberg
Vincze László(526--528)

Recenzió, kritikaEgyébRefo 500
Geréb Zsolt(529--531)

Recenzió, kritikaEgyháztörténet, EgyébKorunk, reformáció, Refo 500
Balogh Béla(532--536)

Recenzió, kritikaEgyébfolyóirat

Novum

Adorjáni Zoltán(537--537)

A Magyar Református Egyház közös zsinata 2017. június 24-én tartotta újabb ünnepi ülését a debreceni református Nagytemplomban a reformáció 500. és A Második Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulója alkalmából.

BeszámolóEgyébzsinat, Refo 500
Buzogány Dezső(538--541)

BeszámolóEgyháztörténetMásodik Helvét Hitvallás
Adorjáni Zoltán(541--542)

BeszámolóEgyébzsinati nyilatkozat
Zelenák József(543--543)

BeszámolóEgyébzsinat, Refo 500
Buzogány Dezső(544--548)

BeszámolóEgyháztörténet16. századi egyháztörténet, felekezetesedés
Fekete Károly(548--551)

BeszámolóEgyébköszöntés
Margriet Gosker(551--552)

BeszámolóEgyébköszöntés
Fónyad Pál(552--553)

BeszámolóEgyébköszöntés
Dieter Bökemeier(553--554)

BeszámolóEgyébköszöntés
Adorjáni Dezső Zoltán(558--568)

Lelki, szellemi szempontból is kemény, megpróbáló, megtévesztő időket élünk. Az értelem és értékvesztés korát, a nagy szabadságnak mondott modern rabszolgaság korszakát. Ma nagyon kemény szellemi harc folyik a világban. Mert szabadság politikai korrektségére hivatkozva Istenről szólni szinte bűntény, szinte tiltott. De és ma nem azoktól tartok, akik őt tagadják nyíltan, bátran, lelkesen, gúnyosan, mert az látható, az értelmezhető: van ellenfél, lehet érvelni, lehet harcolni. Sokkal inkább a mai spirituális kotyvalék a veszély, a Huxley-féle emberközpontú vallás. Ugyanaz a gnosztikus, szinkretista jelenség modern formanyelven, a szabadság eszményébe burkolva: minden konstruktum Isten, amit te akarsz, amibe te hiszel. Nekünk továbbra is egyetlen világos utunk marad: a reformátori kereszt útja – mai formanyelven.

Igehirdetés (prédikáció)Gyakorlati teológiaigehirdetés (prédikáció), lelkészszentelés, Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, jubileum
Kelemen Csongor Attila(568--570)

BeszámolóGyakorlati teológialelkészszentelés, alumni
Kovács Mária-Márta(576--578)

BeszámolóEgyébkiállítás, Erdélyi Református Múzeum
Lukács Olga(579--583)

LaudatioEgyébdíszdoktor-avatás, Fazakas Sándor