Református Szemle 111.3

Bibliográfiai hivatkozás

Studium

Erős Joó Béla(253--277)

János evangélista előszeretettel használ kettős vagy többszörös értelmű szavakat. Perikópánkban két ilyennel is találkozunk, amelyek döntően befolyásolhatják a szöveg értelmét. Eddig ezt az igerészt és azon belül e két kritikus szót: katalambano és anamarthetos egyféleképpen fordítottuk és értelmeztük, ezért egy összetett, sokrétű, több síkon mozgó történetet próbáltunk meg egysíkúan értelmezni. Ezeket a rejtett dimenziókat fel lehet és fel kell tárni azáltal, hogy a többértelmű vagy több mindenre utaló szavak üzenetét megfejtjük, és komolyan vesszük

SzaktanulmányÚjszövetségexegézis (szövegértelmezés), újszövetségi exegézis, törvény, bűn, János 8
Gánóczy Sándor(278--286)

Mi indokolja mai reformátusok érdeklődését a jezsuita lelkigyakorlatok iránt? Ebből a kérdésből szeretnék kiindulni, mielőtt megkísérelném összehasonlítani és teológiai szempontból értelmezni a kálvini és az ignáci lelkiséget. Remélem, hogy így alá tudom támasztani e teológiai értelmezésből és a szóban forgó lelkigyakorlatok megfigyeléséből nyert véleményemet, hogy tudniillik ez a két lelkiség kiegészíti egymást, és az ökumenikus egymásra találást erősíthetik napjainkban.

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyháztörténet, Egyéb, Spiritualitáslelkiség, lelkigyakorlat, Loyolai Ignác
Petrov Anita(287--305)

Erőss Lajos, a méltatlanul elfeledett dogmatikus és püspök emlékét néhány utcanév őrzi Debrecenben, valamint Püspökladányban, ahol az általános iskola névadója is lett. Erőss Lajos a Debreceni Református Kollégiumban tanult. A lelkipásztori szolgálatban eltöltött évei után ismét visszakerült az alma mater falai közé. A dogmatikatanári katedráról a lehető legnagyobb tudással igyekezett felvértezni diákjait a lelkipásztori szolgálatra. Rövid időn belül pedig a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének választották meg. Hirtelen bekövetkezett halála után ránk maradt befejezetlen életműve lehet oka annak, hogy élete és munkássága feldolgozatlan maradt. Ennek rendszerezése, értékeinek felmutatása pedig az utókorra vár.

SzaktanulmányEgyháztörténetéletrajz, életmű, Erőss Lajos, Debreceni Református Kollégium
Gaal György(306--336)

A kolozsvári Ev. Ref. Theologiai Fakultás történetét olvasva, alig találunk utalást arra, hogy már megnyitása előtt volt egy tanára, aki kiküldetésben Nagyenyeden tanított, és nem érte meg a kolozsvári intézet tényleges felállítását, amelynek talán igazgatói székét is elnyerhette volna. Berde Sándor ez a mindössze négy esztendeig tanárként szolgáló teológus.

SzaktanulmányEgyháztörténetéletrajz, életmű, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Berde Sándor

Recensio

Koppándi Botond Péter(337--340)

Recenzió, kritikaEgyháztörténetKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, rektor
Sógor Árpád(340--344)

Recenzió, kritikaEgyébverses kötet, lelkészgyermekek

Novum

Zamfir Korinna(345--348)

Doctor honoris causa címmel tüntették ki dr. Gánóczy Sándor emeritus professzort Kolozsváron.

LaudatioRendszeres teológia, Egyháztörténetdíszdoktor-avatás
Gonda László(355--358)

BírálatGyakorlati teológiadoktori védés, lelkészi identitás