Református Szemle 109.1

Studium

Geréb Zsolt(7--17)

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy a levélszerző mennyiben őrizte meg Pál apostol teológiájának azt a központi gondolatát, amelynek kifejtését a Róm 3,21—30-ban és a Gal 2,15—21-ben olvashatjuk, hogy tudniillik a megigazulást kegyelemből és hit által lehet elnyerni. Más szóval: milyen hatástörténete volt Pál szoteriológiai tanításának a deuteropáli levelekben, közelebbről Az efézusiakhoz írt levében?

Research articleNew TestamentPál apostol, hit és jócselekedetek, megigazulás
Bognárné Kocsis Judit(18--36)

A vallás fogalmát nehéz meghatározni, de általában egy térben és időben adott, kulturálisan meghatározott formaként értelmezzük, amelyhez istenség(ek), hit, szertartás, hitélmény, vallási közösségek, tanítások, intézmények, szervezetek fogalmai tartoznak.

Research articlePractical theologyvallás, hit, személyiségfejlődés
Visky Sándor Béla(37--54)

Feltételezésünk szerint Jankélévitch megbocsátásfogalmának a helyenként megmutatkozó inkoherenciája összefüggésben van metafizikájának belső ellentmondásaival. A következőkben azt kívánjuk feltárni, hogy vajon megalapozott-e ez az elgondolás?

Research articleSystematic theologymegbocsátás, etika, antropológia, halál
Kolumbán Vilmos József(55--67)

Huszti Andrást, Nádudvari Pétert és Makfalvi Józsefet a szakirodalom az univerzalista tanok vagy más néven a remonstráns teológia erdélyi követőjeként tartja számon. Huszti András és Nádudvari Péter története többé-kevésbé már feldolgozott, de ezekből éppen teológiai tévelygésük pontos rekonstruálása maradt ki. Makfalvi Józsefről viszont keveset tudunk. Róla csupán néhány közlemény jelent meg, s így neve szinte ismeretlen a szakirodalomban.

Research articleSystematic theology, Church historyarminianizmus, pelágianizmus, univerzalizmus, predesztináció, hitvallás, Makkfalvi József

Recensio

Mórocz Bora(68--70)

ReviewSystematic theologyetika

Novum

Sikó Csaba(71--74)

ReportPractical theologydoktori védés, csoportdinamika, csoportmunka
Somfalvi Edit(76--79)

Amikor egy kisgyermek fél vagy szorong, a legegyszerűbb őt ölbe venni és mesélni valami szépet, érdekeset és biztatót neki, hogy szűnjön a félelme, oldódjon a szorongása. Lelkipásztorként sokszor kellett megállnom magányos emberek, kórházi ágyakon fekvő betegek vagy gyászolók mellett temetéseken. Gyakran tapasztaltam, hogy saját szavaim elégtelennek bizonyultak, ami a bátorítást illeti, de egy jól megválasztott alapige vagy elbeszélt-elolvasott történet érezhetően oldotta a magányos, a beteg vagy a gyászoló ember szomorúságát, szorongását. E tapasztalatok sora vetette fel bennem a lehetőségét annak, hogy talán célzatosan lehet használni a bibliai történeteket szorongásoldásra. Ahogy a kutatás elkezdődött, kiderült, hogy a szorongás és a történetmegértés többek között korosztályfüggő, ezért le kellett szűkítenem a kutatási területemet a kisgyermekkora, mely a gyermek életében körülbelül 12 éves koráig tart. A kutatás célja tehát annak az összefüggésrendszernek a felfedezése, amelyben leírható, hogy a mindenki által oly jól ismert szorongás, ezen belül a gyermekkori szorongás oldható bibliai történetek elbeszélésével.

ReportPractical theologydoktori védés, szorongás, katechézis, gyermekek lelkigondozása
Balogh Csaba(80--81)

ReportPractical theologydoktori védés
Adorjáni Zoltán(82--82)

ReportVaria, Church musicdíjátadás
Kovács László Attila(82--84)

ReportVaria, Church musicdíjátadás, laudáció
Adorjáni Zoltán(84--84)

ReportVaria, Otherdíjátadás, aranygyűrűs doktor
Bölcskei Gusztáv(85--86)

ReportNew Testamentdíjátadás, laudáció
Marton József(87--95)

EssayChurch historyMárton Áron
Adorjáni Zoltán(96--98)

ReportChurch historyszimpózium, teológiai professzor
Adorjáni Zoltán(98--100)

BiographyChurch historyéletrajz, teológiai professzor
Adorjáni Zoltán(101--107)

BibliographyChurch historyéletmű
Adorjáni Zoltán(108--109)

ReportOthergyászjelentés
Pap Géza(109--111)

Meditation, sermonVaria, Othergyászjelentés, megemlékezés
Kató Béla(111--113)

RemembranceVaria, Othermegemlékezés
Orbán Viktor(113--115)

RemembranceVaria, Othermegemlékezés
Adorjáni Zoltán(115--117)

EssayVaria, Othermegemlékezés
Kovács Sándor(117--118)

RemembranceVaria, Othermegemlékezés