Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben

Contributor

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy a levélszerző mennyiben őrizte meg Pál apostol teológiájának azt a központi gondolatát, amelynek kifejtését a Róm 3,21—30-ban és a Gal 2,15—21-ben olvashatjuk, hogy tudniillik a megigazulást kegyelemből és hit által lehet elnyerni. Más szóval: milyen hatástörténete volt Pál szoteriológiai tanításának a deuteropáli levelekben, közelebbről Az efézusiakhoz írt levében?

Geréb Zsolt: Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben. In: Református Szemle 109.1 (2016), 7--17