Református Szemle 111.2

Bibliográfiai hivatkozás

Studium

Béres Levente(133--169)

Nicholas Thomas Wright az ezredforduló egyik legkiemelkedőbb újszövetséges teológusa, jelenleg a St. Andrews Egyetem kutatóprofesszora és doktoranduszainak irányítója, valamint Durham tiszteletbeli püspöke. Életét kettősség jegyében éli – ahogy maga vallja: a Szentíráson alapuló lelkészi szolgálat és a tudományművelés egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. Tudományos munkásságában, így a feltámadás kérdésének vizsgálatában is a történeti kutatás módszerét alkalmazza, azaz történelmi vonatkozásban vizsgálja választott témáját.

SzaktanulmányÚjszövetségtörténeti Jézus, feltámadás, történetkritika
Kulcsár Árpád(170--193)

Ravasz László nem érdeklődött a természettudományok iránt. Legalábbis fennmaradt, gazdag életművéből ez derül ki, de nem olvastam sehol olyat a róla szóló és mindmáig hézagos tudományos értékű szakirodalomban, ami ennek az ellenkezőjét bizonyítaná. Ugyanis számára a tudományos érdeklődés a filozófia–teológia–irodalom köreiben bontakozott ki. Az azonban bizonyos, hogy nem volt természettudomány-ellenes. Azokhoz a témákhoz, amelyekben manapság a természettudományok és a teológia bizonyos képviselőin keresztül sokszor igen heves vitát folytat, higgadtan viszonyult. Tiszteletben tartotta a tudomány eredményeit, őszinte rácsodálkozással szemlélve azokat a tudományos-technikai felismeréseket, vívmányokat és megvalósításokat, amelyek a 20. században bontakoztak ki.

SzaktanulmányRendszeres teológiateremtés, teológia és természettudományok, missziológia
Kolumbán Vilmos József(194--202)

1791. évi küküllővári zsinaton határozatban tiltották meg Endemann Sámuel németországi egyetemi tanár tankönyveinek erdélyi használatát. Az ügynek semmiféle előzménye nem volt, a két hazai érintett tanár, Zilahi Sebes János és Bodola János pedig meglepődve vette tudomásul a zsinat határozatát. Mindketten hosszú levelet írtak a maguk mentségére, amelyben elutasították az eretnekség vádját, és procedurális hibák elkövetésével vádolták a zsinatot. Egyetértettek abban is, hogy Endemann Sámuel a református ortodoxia kiemelkedő teológusa volt, akinek igazhitűségét sem Németországban, sem máshol nem kérdőjelezték meg, viszont elismerték, hogy teológiai rendszerében olyan kérdésekkel is foglalkozott, illetve olyan válaszokat adott, amelyek eltértek a hagyományos református hitvallási iratoktól.

ForráskiadványEgyháztörténetprotestáns ortodoxia, heterodoxia, Endemann-per, 18. századi egyháztörténet
Aalders, Maarten Johan(203--219)

A holland újságok 1918. november 28-án adták hírül, hogy a magyarországi protestáns egyházak sürgős felhívással fordultak Wilhelmina királynőhöz. Táviratban kérték, hogy tegyen meg mindent a Magyarországot fenyegető katasztrófa megelőzésére. A tudósítás szerint hasonló táviratokat küldtek az európai országok befolyásos politikusainak és egyházi vezetőinek. Néhány hét múlva bizottság érkezett Hollandiába ugyanezeknek a magyarországi egyházaknak kebeléből, hogy előadhassa érdekeik lényegét. Több dolog szorosan összefügg azzal a pillanatnyi helyzettel, amelyben a kettős monarchia a felbomlás állapotába került.

SzaktanulmányEgyháztörténetholland-magyar kapcsolatok, Trianon

Recensio

Bányai László(220--223)

Recenzió, kritikaEgyébemigrált magyar reformátusok, Ausztrália

Novum

Márton János-Miklós(224--242)

Kutatási összefoglalóÓszövetség, ÚjszövetségJézus csodái, Ószövetségi idézetek az Újszövetségben, doktori védés
Marjovszky Tibor(242--244)

BírálatÓszövetség, ÚjszövetségJézus csodái, csodaelbeszélés, csoda, doktori védés
Benyik György(244--245)

Alkalmi megemlékezésEgyháztörténetgyászjelentés
Adorjáni Zoltán(245--246)

BeszámolóEgyháztörténetkiállítás, Franekeri Egyetem
Adorjáni Zoltán(247--248)

BeszámolóÓszövetség, Újszövetségkonferencia, biblikus konferencia, Romániai Biblikusok Egyesülete