Böngészés tartalomtípus szerint

Repository of the Protestant Theological Institute

Frissen hozzáadott tartalom

PublikációMarjovszky Tibor2021

A feladat nem is olyan egyszerű: az elnevezések keverednek, sokszor még az sem bizonyos, hogy azonos elnevezés az adott szövegekben ugyanazt az állatot jelöli. Így hát nem árt – már az alapoknál – egy kis nyelvészkedés. Már az általános görög név is (ἡ γαλή) jelenthet menyétet és (erdei) nyestet egyaránt.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: Ószövetség, Újszövetség, Egyéb, Ókortudomány, JudaicaKeywords: bibliafordítás, állatvilág
PublikációKolumbán Vilmos József2021

Ez a publikációs lista Adorjáni Zoltán közleményeit tartalmazza.

Publication type: ÉletrajzSubject area: Ószövetség, Újszövetség, Gyakorlati teológia, Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános)Keywords: életmű, bibliográfia
PublikációZsengellér József2021

A carmina gratulatoria hebraica, vagyis a héber köszöntővers a reformáció megerősödése és egyben első megpróbáltatásai idejének, valamint a református felsőoktatás hazai kezdeti korszakának tiszavirág-életű irodalmi műfaja.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: EgyháztörténetKeywords: oktatástörténet, Nagyváradi Református Kollégium, héber nyelv, héber nyelvoktatás, peregrináció
PublikációZamfir Korinna2021

Allegorikus bibliamagyarázata keretében Alexandriai Philón néhány alkalommal az Isten emberét állítja az olvasó elé. Az ἄνθρωπος [τοῦ] θεοῦ megnevezés megtalálható a Septuaginta jó néhány szövegében, többnyire próféták, illetve olyan jeles bibliai alakok jelölésére, mint Mózes vagy Dávid. Philón azonban kevés alkalommal támaszkodik ezekre a szakaszokra, minden bizonnyal azért, mert a Pentateuchost magyarázza, miközben az „Isten embere” cím főleg a deuteronomisztikus és a krónikás történeti műben fordul elő. Ugyanakkor néha érintőlegesen utalást tesz ezekre a szövegekre is.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: Újszövetség, Egyéb, ÓkortudományKeywords: bibliaértelmezés, Isten embere, hellenizmus, egyiptomi zsidóság
PublikációVisky Sándor Béla2021

Dolgozatomban egy olyan kortárs teológiai irányzatot kívánok röviden bemutatni, amely az elmúlt két évtizedben meglehetősen nagy visszhangot keltett angolszász akadémiai körökben, de amellyel ismereteim szerint ez ideig magyar nyelvterületen még senki sem foglalkozott. Előbb ennek alapszempontját, névértelmezését, irodalmát villantom fel (I), majd öt olyan markáns gondolatkört vázolok, amellyel gyakran találkozunk az irányzaton belül (II), végszóként pedig e tanulmány címét értelmezem (III).

Publication type: SzaktanulmánySubject area: Rendszeres teológia, Egyéb, Teológia (általános)Keywords: neo-ortodoxia, radikális ortodoxia
PublikációTódor Csaba2021

Az 1990-es évek krízishelyzete Kelet-Közép-Európában, s így Erdélyben is bizonyos szempontból hasonló az 1930-as évek Amerikájához, ahol a válság hirtelen jött. A lényeges különbség a mi esetünkben az, hogy mi alkalmazkodtunk ezekhez a szociális kedvezőtlenségekhez. A posztszocialista instabilitás életmóddá vált, és nem pusztán túlélése a hirtelen jött, váratlan helyzetnek. Nincs semmiféle stratégia, sem hosszú távú tervezés, a globális piac függőségében élő posztszocialista államok számára rendkívül természetes az állandó készenlét.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: Rendszeres teológia, Egyéb, Teológia (általános)Keywords: egyház és társadalom, szociáletika, egyház és kommunizmus, egyház és politika
PublikációSógor Árpád2021

Hasznos dolognak tartom, hogy az, aki vezetői szerepre készül vagy kényszerül, az legyen tisztában a különböző vezetési formákkal, azoknak előnyeivel és hátrányaival. Megkülönböztetünk többféle személyiségtípust, és ezekhez tartozóan többféle vezetési formát és vezetési stílust.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: Gyakorlati teológia, Egyéb, Teológia (általános)Keywords: egyházi vezetők, lelkipásztor, személyiség, személyiségtípus
PublikációRezi Elek2021

A koronavírus-járvány következményeit értékelő magyar nyelvű teológiai, ekléziológiai, liturgiai szakirodalom a járvány megjelenése óta egyre gyarapodik. A közölt tanulmányok átfogó teológiai értékeléseket, szempontokat, véleményeket, észrevételeket, reflexiókat, kritikákat fogalmaztak meg a koronavírus-járvány alatti vallásos és egyházi élet két fontos témájával kapcsolatosan: a távistentiszteletek (online istentiszteletek) és az úrvacsora kérdésköreit, valamint az ezekhez kapcsolódó problémaköröket is érintették.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: Rendszeres teológiaKeywords: etika, szociáletika, egyház és társadalom, koronavírus, járványhelyzet
PublikációPüsök Sarolta2021

Az írás által megvalósított szolgálat ősidők óta ismert gyakorlat. A két világháború közötti időszakban addig soha nem látott méreteket öltött a kisebbségi sorba kényszerült magyarság körében az írni vágyás. Az 1919-től 1940. augusztus 30-ig terjedő időszakban Románia 69 helységében 1260 féle hírlap és folyóirat látott napvilágot, együttesen 1672 cím alatt, amelyek némelyike tiszavirág-életű volt, mások azonban hosszú távon is jó szolgálati eszköznek bizonyultak.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: EgyháztörténetKeywords: egyházi sajtó, sajtótörténet, Református Család, belmisszió
PublikációPostma Ferenc2021

Wie die Hinterseite des Einbandes zeigt, hatte Köpeczi sein Stammbuch be-reits im Jahre 1771 angelegt, also während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker, wo er am 18. Oktober 1770 als Student der Theologie ein-geschrieben worden war. Franeker war von Anfang an auch sein Reiseziel gewesen, als er im August 1770 seine Peregrinatio academica – vom siebenbürgi-schen Nagyenyed aus – angefangen hatte.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: EgyháztörténetKeywords: peregrináció, peregrinatio academica, peregrinációs emlékkönyv, holland-magyar kapcsolatok