Koppándi Botond Péter

Koppándi Botond Péter (Kolozsvár, 1974) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teológiai tanulmányait (1992–1997). 1996-ban a Meadville–Lombard Theological Insti- tute, Chicago, IL ösztöndíjasa volt. 1997–2009 között a Torockószentgyörgyi Unitárius Egyház- községben végzett lelkipásztori szolgálatot, majd 2000–2001-ben a Starr King School for the Ministry „Balázs Ferenc” ösztöndíjasaként képezte tovább magát Berkeleyben. 2007-től egye- temi tanársegéd, 2017-től adjunktus a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kará- nak Gyakorlati Tanszékén. 2011-ben Oxfordban és Manchesterben volt kutatóösztöndíjas. Ku- tatási területe: homiletika. Doktori címet 2016-ban szerzett a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Az „Új homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása témájú doktori tézisével dr. Fekete Károly és dr. Rezi Elek szakirányításával.

Contributed content

2023

Este o senzație teribilă pentru predicatorii practicanți să constate că metodele testate și ani de zile funcționale par să fie învechite, iar tipurile de predicări care păreau altădată eficiente sunt acum întâmpinate cu priviri plictisite și puterea lor de motivare de odinioară pare să fi dispărut. În astfel de momente, pastorii și specialiștii în omiletică încep să caute idei noi și inovatoare, pentru a putea pre-dica cu succes Cuvântul lui Dumnezeu. În bisericile protestante mainstream americane (bisericile metodiste, epis-copale, lutherane, prezbiteriene, etc.) această perioadă a fost numită „turnura narativă”. Părea că acesta ar fi fost răspunsul adecvat la multele probleme din predicarea americană care – s-a spus – a intrat în criză în anii '60 și '70. În anii '70, membrii Academiei de Omiletică (Academy of Homiletics) și pastorii dornici de schimbare așteptau cu nerăbdare apariția unei metodologii sau cel puțin a unei cărți care să ofere îndrumări cu privire la cum ar putea fi reînnoită predicarea.

PublicationResearch article2023Despre lucruri prea minunate

2021

Ez a tanulmány az első és a második világégés közötti korszak homiletikai kiadványaiból válogat, bemutatva néhány, az elméleti és a gyakorlati homiletika tárgyköréből származó alkotást. Ezek között van a lelkipásztorok számára készült szakkönyv, illetve a lelkészek által írt prédikációkat tartalmazó kiadvány is. Inkább deskriptív, leíró jelleggel tárgyaljuk az ebben a korszakban megjelenő műveket, keresve bennük a korra leginkább jellemző sajátosságokat, rámutatva arra, hogy a tárgyalt korszak alkotásaiban mi lehetett inspiráló az akkori hallgató, olvasó számára, illetve hogy mi lehet ösztönző a mai olvasó számára?

PublicationResearch article2021Az Írás bűvöletében

2019

A prédikálás jövőjét sejteti a furcsának tűnő cím is! Nem az én találmányom, ugyanis először David J. Lose amerikai lutheránus homiletikus kiváló tanulmányában találkoztam vele. A kifejezés a számítógépek világából származik, ahol már igencsak elterjedt a Web 2.0. fogalma. Tudomásunk szerint először Darcy DiNucci használta egy 1999-ben megjelent írásában, és arra értette, hogy a világháló fejlődésével a hangsúly egyre inkább a közösségi felhasználásra esik, ahol a felhasználók a valamikori képernyőbámulás helyett már önmaguk alakíthatják a világhálós tartalmakat, beleszólhatnak alakulásába, és interaktívan meg is oszthatják egymással véleményüket, elképzeléseiket. Tehát a mindennapi kommunikációnkat alapjaiban befolyásoló internet világában a statikus, készen kapott információfogyasztás helyét átvette az aktív tartalomteremtés, és ez igen hamar népszerűvé vált a felhasználók körében. A felmerülő kérdés az, hogy ez vajon milyen hatással van a keresztény egyház legfőbb „kommunikációs csatornájának”, a prédikálásnak az alakulására.

PublicationResearch article2019Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1

Az új homiletika tanulmányozása közben számomra az vált egyértelművé, hogy a homiletika különböző korszakai attól függnek, hogy a docere – delectare – movere (flectere) hármasában éppen melyik a hangsúlyosabb. Azt is látom, hogy a delectare, és benne a narratív prédikálás akkor jön elő, amikor a fásultság, a rezignáltság, a legyintés, a beletörődés, az unalom vesz erőt a prédikáció hallgatóin. Bár az Egyesült Államokban ez a narratív korszak már lecsengőben van, az az érzésem, hogy a megjelenését megelőző válság jeleit már mi magunk is érezzük. Nem a tartalommal van a gond, hanem a klasszikus formát látom sokszor kevésnek. Azt, hogy mindig tanítani és rábírni akarunk. Ideje talán teret engedni a több gyönyörködtetésnek. Nem öncélúan, nem az élménytársadalom nyomásának engedve, hanem az evangélium személyessé tételének, a változást előidéző erőt, az ihletést felmutató szándékkal.

PublicationResearch article2019Református Szemle 112.5

2018

2017

2016

2015

A dolgozat a történeti Jézus-kutatás „legújabb” eredményeit ismerteti röviden, illetve olyan Jézus-portrékat próbálok számba venni, amelyek sokszor kedvezőnek, máskor „meredeknek” hangzanak még a szabadelvűnek mondott „unitárius fül” számára is. Célom pedig az, hogy inkább a magam számára igyekszem egy kis világosságot gyújtani e vitatott és ellentmondásos Jézus-kutatás területén.

PublicationResearch article2015Református Szemle 108.2

Ebben a dolgozatban azokat az unitárius homiletikai kiadványokat mutatom be röviden, amelyek 1861 és 1918 között jelentek meg. Elsősorban prédikációkról és az ezeket összesítő gyűjteményekről lesz szó. Ezek nyomtatásban jelentek meg az erdélyi és magyarországi unitáriusok kiadásában. Szándékom pedig az, hogy ezek által bepillantást nyerjünk a kiválasztott korszak történéseibe, de nemcsak az egyháztörténeti jelentőségűekbe, hanem az azokat előidéző szellemi-lelki tevékenységekbe is.

PublicationResearch article2015Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6.1

2014

2013

2011

2010

2009

PublicationMeditation, sermon2009Keresztény Magvető 115.4

2008

PublicationMeditation, sermon2008Keresztény Magvető 114.3
PublicationMeditation, sermon2008Keresztény Magvető 114 / 4

2003

PublicationMeditation, sermon2003Keresztény Magvető 109.1