Vitus-Bulbuk István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

antropológia

Típus Title Year Contributor
P Research article Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Research article „Isten halott.” De mi van az emberrel? 2023 Vitus-Bulbuk István
T N/A Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
T N/A Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Research article Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Research article Emberkép a tükörneuronok fényében – Joachim Bauer alapján 2023 Albert Csilla
P Research article A missziói emberkép antropológiai kihívásai és lehetőségei, különös tekintettel a lelkipásztor hivatására 2024 Horváth Levente
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Research article A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Research article Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Research article Nincs alibi a létben – újabb reflexiók Tavaszy aktualitását illetően 2023 Horváth Levente
T N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
T N/A Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Research article „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente

doktori védés

Típus Title Year Contributor
P Report A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára 2016 Sikó Csaba
P Report A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Balogh Csaba
P Essay Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Research assessment Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Assessment Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Assessment Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Molnár János, Sipos Gábor, Baráth Béla Levente, Balogh Balázs
I N/A Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Research assessment Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
P Research assessment Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Assessment Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez 2020 Balla Ibolya
P Announcement Doktori címet szerzett Juhász Ábel 2023 Adorjáni Zoltán
P Research assessment A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Report Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása 2017 Rezi Elek
P Report Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában 2016 Lukács Olga
P Assessment Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata 2016 Bodó Sára
P Report Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Assessment Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor
P Assessment Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Assessment Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Report Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
I N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Research assessment A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
P Assessment Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Report Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
P Assessment Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Assessment Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Assessment Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése 2016 Hézser Gábor