Non videri, sed esse

Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017
Kató Béla(7--7)

ForewordVaria, General theology
Kolumbán Vilmos József(9--10)

ForewordChurch history, Varia, General theologyegyháztörténeti kutatás
Benkő Timea(11--27)

Research articlePractical theology, Church history, General theology, Spiritualitybűnbánat, liturgiatörténet, erdélyi egyháztörténet
Kovács Sándor(28--43)

Research articleChurch historyerdélyi unitárius egyház, liturgiatörténet, unitárius liturgia
Kolumbán Vilmos József(44--54)

Research articleChurch historyoktatástörténet, felekezeti oktatás, Küküllői Református Egyházmegye
Ősz Sándor Előd(55--62)

Research articleChurch historypüspök, püspöki vizitáció, erdélyi református egyház
Molnár Lehel(69--77)

Research articleChurch historyDiploma Leopoldinum, Osztrák-Magyar monarchia, vallásszabadság, erdélyi unitárius egyház
Kovács Mária-Márta(78--94)

Research articleChurch historyklenódiumok
Horváth Iringó(95--105)

Research articleChurch historytextília, 18. századi egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye
Sipos Dávid(106--118)

Research articleChurch historyorgona, orgonaépítészet, Dési Református Egyházmegye, Széki Református Egyházmegye, Görgényi Református Egyházmegye
Tóth Levente(119--129)

Research articleChurch historyGörgényi Református Egyházmegye, levéltár, egyházi levéltár
Bibza Gábor(130--135)

Research articleChurch historykora újkori nyomtatványok, erdélyi református egyház, levéltár, erdélyi nyomtatványok külföldön
Bartha Zoltán(136--144)

Research articleChurch historyfelekezetiség, felekezetközi kapcsolat, felekezetváltás, 18. századi egyháztörténet, erdélyi nemesség
Gudor Kund Botond(145--168)

Research articleChurch historyNagyenyedi Református Kollégium
Pálfi József(169--182)

Research articleChurch historyegyháztörténeti kutatás, egyháztörténetírás, erdélyi egyháztörténet
Lukács Olga(183--194)

Research articleChurch historyerdélyi románok, magyar-román kapcsolatok, románok reformációja, román reformátusok
Geréb Miklós(194--199)

Research articleChurch historyhúsvét, igehirdetés (prédikáció), liberális teológia
Baráth Béla Levente(200--215)

Research articleChurch historyVarga Zsigmond, Varga Zsigmond iős
Berekméri Árpád Róbert(216--225)

Research articleChurch historyegyházi adminisztráció, adó, Marosi Református Egyházmegye
Hermán János(226--239)

Research articleChurch historyholland-magyar kapcsolatok, énekkar, Temesvár
Sógor Árpád(240--245)

Research articleChurch historyAz Út, Ifjú Erdély, költészet, cenzúra
Lévai Attila(246--252)

Research articleChurch historyfelvidéki református egyház, erdélyi református egyház, Erdély és Felvidék kapcsolata, interbellum, Losonci Teológiai Szeminárium, lelkészképzés
Korányi Andás(253--257)

Ahhoz, hogy az állam és az egyház közötti kapcsolatok legújabb kori összefüggéseit elemezni tudjuk, elkerülhetetlen az éppen ebben a kapcsolatrendszerben komoly változásokat, mély sérüléseket hozó totalitárius diktatúrák, illetve a hátterükben meghúzódó totalitárius ideológiák világával való összeütközés vizsgálata.

Research articleChurch historyegyház és állam, egyház és kommunizmus
Nagy Alpár Csaba(258--264)

2012. áprilisában lehetőségem nyílt találkozni „Bapóka bácsival”, a 85 éves Bükkös János ajtoni lakossal. Találkozásunk elsődleges célja nem a második világháború eseményeinek felidézése volt, de az idős ember személyes érintettsége miatt rövidesen mégis arra terelődött a szó, és megtudtam: azon román állampolgárok közé tartozik, akiket 1944 őszén nemzetiségük miatt háborús bűnösök módjára hurcoltak lágerbe, ő pedig onnan két hónap múlva kalandos úton szabadult. Ez a beszélgetés adta a 2012–2015 között három éven át végzett kutatás ötletét, tudniillik, hogy az utolsó pillanatban megszólítsam azokat, akik a hasonló traumákat elszenvedők közül akkor még életben voltak, és rögzítsem vallomásaikat.

Research articleChurch historyMásodik Világháború, oral history
Pál János(265--274)

Romániában egy teljes évtizedet kellett arra várni, hogy az 1989-es rendszerváltást követően a társadalmi nyilvánosság számára is elérhetővé váljanak az állambiztonsági szervek politikai jellegű, titkosszolgálati tevékenységből származó iratgyűjteményei. A politikai rendőrség (Szekuritáté) archívumaihoz való hozzáférést Romániában az 1999. december 7-én elfogadott és a Hivatalos Közlönyben december 9-én megjelentetett 187/1999-es számú törvény tette lehetővé.

Research articleChurch historyegyház és kommunizmus, erdélyi unitárius egyház, Securitate (román titkosszolgálat)
Lakatos Sándor(275--280)

A családrekonstitúció módszerét használó mikroregionális történeti kutatás tehát, a 18–19. század időszakára és az állami anyakönyvezés előtti időszak anyakönyvi adathalmazaira összpontosít és teszi alkalmassá a történeti demográfiai vizsgálatra.

Research articleChurch historyanyakönyvezés, családtörténet, 18. századi egyháztörténet
Ballai Zoltán(281--286)

A Református Szemle 1943-ban, a 365. oldalon közli az Igazgatótanács 6750/1943. Körlevelét, amelyet a II. ügyosztály bocsátott ki, aláírója Vásárhelyi János püspök és Almási Samu előadótanácsos volt. A körlevelet, mivelhogy rendkívül fontos a továbbiakra nézve, a maga teljességében közöljük.

Research articleChurch historyKalotaszeg, Kalotaszegi Református Egyházmegye, egyház és kommunizmus, anyakönyvezés