Contributors

Filter contributors

Grid view | Table view
Displaying 51 - 100 of 504
RomaniaContributed content: 1

Benkő Timea (Nagybánya, 1973). Tanulmányait Máramarosszigeten végezte, majd a marosvásárhelyi Református Kántor-Tanító Képző Főiskolán tanult. Teológiai tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte (1994–1999), 2001-ben tett lelkészképesítő vizsgát. 2000 óta a kolozsvári teológiai intézet tanára. 2009-től a Lipcsei Teológiai Fakultás doktorandusza, doktori értekezését gyakorlati teológiából, liturgikából írja. Kutatási területe liturgika, liturgiatörténet, himnológia.

Birth year: 1973RomaniaKolozsvári Protestáns Teológiai IntézetContributed content: 12

Dr. Benyik György (Soltvadkert, 1952) a szegedi Hittudományi Főiskolán (1970–1971), a budapesti Hittudományi Akadémián (1972–1975) és a római Gergely Egyetemen (1978–1980) folytatta teológiai tanulmányait. 1975-ben szentelték pappá Soltvadkerten. A kalocsai Szent Imre plébánián végzett kápláni szolgálat után (1975–1978) a szegedi Gaál Ferenc Hittudományi Főiskolán tanított héber és görög nyelvet, bibliai bevezetést, exegézist és szociológiát. Teológiai doktori címet Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett 1977-ben. 1980-tól vezette a főiskola Biblikus Tanszékét. Jelenleg is e tanszéken oktat főiskolai tanári beosztásban, dr. Rózsa Huba egyetemi professzor vezetése alatt. Számos könyv és tanulmány szerzője. 1989-től szervezi a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát és szerkeszti ennek évenként megjelenő köteteit.

Birth year: 1952HungaryContributed content: 4
Contributed content: 2

Berekméri Árpád Róbert (Szászrégen, 1974), 2003-tól az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi fióklevéltárának munkatársa. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végezte, ahol 2013-ban mesteri oklevelet is szerzett. Jelenleg a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Vallástanárképző Fakultás Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe: a II. világháború erdélyi vonatkozásai, valamint a Marosi Református Egyházmegye 1914. és 1945. közötti története.

Birth year: 1974RomaniaContributed content: 4
RomaniaContributed content: 2
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1

Jan Andrea Bernhard (Svájci Chur, 1971) svájci egyháztörténész-lelkész. Teológiai tanulmányait Zürichben és Bázelben, keleti történelmi tanulmányait Zürichben végezte. Kutatási területe: a protestantizmus fejlődése Kelet-Európában (1500–1800), humanizmus, íráskultúra és a reformáció Dél- és Közép-Európában, koraújkori kommunikációtörténet, egyház és kommunizmus Kelet-Közép-Európában.

Birth year: 1971SwitzerlandContributed content: 4

Bibza Gábor református lelkipásztor (1974. június 18.) a Kolozsvári Protestáns Teológián tanult (1993–1998). Történészdiplomát szerzett a Babeş–Bolyai Tudomány-egyetemen (1997–2001). Doktori címet Németországban, Münsterben a Westfälische-Wilhelms Universitäten szerzett egyháztörténetből (2009). Kutatási területei a következők: halotti beszédek a kora újkorban (1571–1711), homiletikatörténet, Theodore Beza magyar kapcsolatai.

Birth year: 1974RomaniaContributed content: 2
Birth year: 1999RomániaKolozsvári Protestáns Teológiai IntézetContributed content: 1
RomaniaKolozsvári Protestáns Teológiai IntézetContributed content: 4

Biró István (Székelyudvarhely, 1994) Segesváron végezte középiskolai tanulmányait, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) politikatudományok szakán szerzett oklevelet. 2017-től a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatója a református szakirányú alapképzésen. Jelenleg magiszteri tanulmányokat is folytat a BBTE Történelem és Filozófia Karán. Érdeklődési és kutatási területei: az Erdélyi Református Egyház két világháború közötti szervezete és működése, 20. századi egyházi oktatástörténet, az erdélyi református elit helye a két világháború közötti magyar kisebbségpolitikában.

Birth year: 1994RomaniaKolozsvári Protestáns Teológiai IntézetContributed content: 3
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 3
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 4
Contributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 2
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
Contributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
Contributed content: 4
RomaniaContributed content: 1
HollandContributed content: 1
Contributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
Contributed content: 3

Dr. Bustya Dezső (Erdőszentgyörgy, 1935. febr. 2. – Marosvásárhely 2019. júl. 29.) lelkipásztor a Kolozsvári Református Teológián végezte teológiai tanulmányait (1955–1959), ahol az első lelkészképesítő vizsga letétele után egy évig volt ifjúsági felügyelő (szenior). Lelki- pásztori szolgálatának állomásai: Ludastelep (1960–1965), Vízakna (1965–1975), Marosvásárhely-alsóvárosi Református Egyházközség (1975–1995), ahol új gyülekezeti központ kialakításán munkálkodott. 1994-ben egyházkerületi főjegyzővé választották, 1995-től a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központ igazgatójaként s ezzel együtt egyházkerületi diakóniai előadóként is ténykedett. Doktori címet 1992-ben szerzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben a Jób könyve a bölcsességirodalmi etika keretében című tézisével. Oktatott a kolozsvári Református Tanárképző Karon, a Református Diakonisszaképző Főiskolán és a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskolán. 1990. március 15-én elindította az Üzenet című gyülekezeti lapot, 1997-től 2000-ig ő volt a Református Szemle felelős szerkesztője.

Birth year: 1935RomaniaContributed content: 8

Buzogány Dezső (Szederjes, 1957) 1990-től oktat erdélyi protestáns egyháztörténetet és latin nyelvet a Kolozsvári Protestáns Teológián. 2001-től a BBTE Református Tanárképző Karán is tanít, ahol doktorvezetési jogú professzor. Doktori címet 1992-ben szerzett Budapesten. Kutatóprogramon vett részt az AEÁ-ban (1992–1993). Létrehozta a Pokoly József Egyháztörténeti Kutatócsoportot, amelyben több kutatási projekt irányítója. 2005-ben Szöulban volt vendégtanár, előadásokat tartott az AEÁ-ban és Európa országaiban. A MTA külső köztestületének tagja, a National Geographic Társaság tiszteletbeli és több magyarországi folyóirat szerkesztőségi tagja; a hazai oktatásügyi minisztérium több bizottságának tagja. Szerkeszti az Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok, Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania sorozatokat. 2017-ben a DRHE Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

Birth year: 1957RomaniaBabeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Protestáns Teológiai IntézetContributed content: 48
Contributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
Contributed content: 1

Czinke Zsolt (Királyhelmec, 1976) református lelkipásztor, könyvtáros. 1994-ben érettségizett a Nagykaposi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban. 1994–1999 között a komáromi Calvin J. Teológiai Akadémia hallgatója, teológiai oklevelet a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán szerzett. 1999–2000 között a budapesti Országos Széchényi Könyvtár könyvtár szakos hallgatója, 1999-től a Calvin J. Teológiai Akadémia könyvtárosa. 2000-től Bátorkeszi lelkipásztora, 2015-től a Komáromi Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője. A Teológiai Fórum szerkesztőbizottságának tagja. Jelenleg a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán PhD-hallgató. Kutatási területe a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története, ezen belül az egyház sajtótörténete különös tekintettel a két világháború közötti időszakra. Nős, négy gyermek édesapja.

Birth year: 1976SlovakiaSelye János EgyetemContributed content: 1
Birth year: 1973RomaniaKolozsvári Protestáns Teológiai IntézetContributed content: 9
Contributed content: 2
HungaryContributed content: 2
Contributed content: 1
RomaniaContributed content: 1
Contributed content: 1
RomaniaContributed content: 3