Szász Tünde kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

erdélyi unitárius egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
P Szaktanulmány A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Szaktanulmány „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
S N/A A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
S N/A Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
S N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
S N/A Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
S N/A Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
S N/A A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
P Szaktanulmány Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Szaktanulmány Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
S N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S N/A Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
S N/A A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
S N/A A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
S N/A Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
S N/A Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
P Szaktanulmány Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
S N/A A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
S N/A Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
S N/A Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
S N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
S N/A Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József

homiletika

Típus Title Year Contributor
S N/A A narratív prédikálás mint módszer 2014 Bartha Alpár
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A Jelenések könyve 4. fejezetének homiletikai megközelítése 2019 Görözdi Zsolt
P Bírálat Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
S N/A Narratív prédikáció és a bibliai történetek 2020 Demeter Henrietta
S N/A Benczédi Pál prédikációi 2021 Benczédi Zsófia
S N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Szaktanulmány After half a century 2021 Literáty Zoltán
S N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
S N/A Az afroamerikai prédikáció 2022 Ilkei Lóránd
S N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
S N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár