Az Út 27.2

Bibliográfiai hivatkozás

Adorjáni Zoltán(61--62)

Tudománynépszerűsítő cikkSpiritualitáspünkösd, pünkösdi konceptus
Juhász Tamás(63--67)

Olyan református hívőket – presbitereket és lelkipásztorokat – válasszunk a zsinatba, akik tudják, „mi a különbség pillanat és örökkévalóság között”; akiknek bátorságos szólását ne a pillanatnyi dolgok (önzés, hiúság, pénz, hatalom stb.) határozzák meg, hanem a krisztusi élet távlatai.

Rövid szakcikkGyakorlati teológiazsinat
Kozma Zsolt(68--72)

Az alább megfogalmazottakkal nem a Kánon I. főrész 171.§ a–n. pontjai „mellé” fogok beszélni, hanem ezeket célzom meg: szervezési, ügyrendi és tartalmi kérdésekre nézve teszek javaslatokat. Ezekről gondolkozniuk kell nem csak a (leendő) zsinat tagjainak, hanem egyházunk minden tagjának, hiszen a zsinat az egész Romániai Református Egyház kánonalkotó és intéző testülete, a zsinati ügy mindannyiunk ügye.

Tudománynépszerűsítő cikkGyakorlati teológiazsinat
Dobai István(73--79)

A teológus, a hittudomány művelője és általában minden hittel és vallással foglakozó ember ellenséges gyanakvással szemléli és fogadja mindazt, amit a jog jelent és jelenthet, különösen, ha a szemlélő ember evangéliumi keresztyén (vulgo: protestáns). Az emberi művelődéstörténet utolsó évszázadaiban ugyanis – különösen a nyugati keresztyén művelődés területén – az ember viselkedésére vonatkozó ismeretek rendszerezése, a jogtudomány olyan látványos fejlődést és gyarapodást ért el, hogy a laikus személyben elszakadni látszik ideonómiai alapjától, a vallási etikától. Más vallások hittudománya – a judaita, az iszlám, de még a római katolikus is – magába foglalja a kánonok tudományát, a jogtudományt. Isten kijelentett Törvényének, minden emberi értékrend alapjának – így az ember viselkedésére vonatkozónak is – a tanulmányozása, rendszerezése, magyarázata és társadalmi gyakorlatba ültetése, tehát a jogtudomány művelése az elsőrendű feladat, hiszen Isten kijelentett akarata így valósul meg az ember életében. Bizony, kevés lelkipásztor tudja, hogy szószéki igehirdetése jogtudományi tevékenység, Isten törvényének, Jézus Krisztus kettős szeretettörvényének a magyarázata.

Tudománynépszerűsítő cikkGyakorlati teológiaegyházjog
Varga László(80--82)

Minden reformáció egyszerűsítést jelent. Az idők folyamán a teológia tételei és fogalmai bonyolulttá válnak. Újabb és újabb spekulációk és viták keletkeznek elméletben, újabb szokások a gyakorlatban. Amikor ezek egy bizonyos határt túllépnek, vagy amikor a társadalmi valóság túllép rajtuk, jön egy reformáció, ledobja magáról a rárakódott rétegeket, s az akkori világkép és gondolkozásmód szerinti legegyszerűbb megfogalmazásokkal és gyakorlattal visszaformálják az egyház hitét és hitgyakorlatát a krisztusi egyszerűségre, amennyire az abban a korban és társadalomban lehetséges.

Rövid szakcikkRendszeres teológiareformáció
Varga László(83--90)

Minden reformáció egyszerűsítést jelent. Az idők folyamán a teológia tételei és fogalmai bonyolulttá válnak. Újabb és újabb spekulációk és viták keletkeznek elméletben, újabb szokások a gyakorlatban. Amikor ezek egy bizonyos határt túllépnek, vagy amikor a társadalmi valóság túllép rajtuk, jön egy reformáció, ledobja magáról a rárakódott rétegeket, s az akkori világkép és gondolkozásmód szerinti legegyszerűbb megfogalmazásokkal és gyakorlattal visszaformálják az egyház hitét és hitgyakorlatát a krisztusi egyszerűségre, amennyire az abban a korban és társadalomban lehetséges. Az Istenben hívő és hinni akarók számára ez mindig lelki felszabadulást jelent és olyan erőket szabadít fel, melyek egész társadalmak megújítására képesek. A társadalmi fejlődés fáziseltolódásának törvénye szerint ez nem történhet meg egyszerre. Az a réteg, társadalom stb., mely nem tudott olyan szintre jutni, hogy képes legyen a reformációra, mindig ellenszegül, betokozódik és lemarad mind hitében, mind társadalmában.

Tudománynépszerűsítő cikkGyakorlati teológiareformáció, puritanizmus
Makkai Sándor(91--94)

Ötven éve, 1951. június 19-én halt meg Makkai Sándor. A mai teológiai és nem teológiai értékelő irodalomban alig van korszerűbb személy, mint ő. Öntudatos kálvinizmus című tanulmányából (Bp. 1925) egy fejezetet válogattunk. Ebben sok-sok, ma is időszerű gondolatot fogalmaz meg és a továbbgondolkozásra indít, még akkor is, ha a teológiai tudományról alkotott véleménye az Ige teológiája előtti szemléletét tükrözi.

Tudománynépszerűsítő cikkGyakorlati teológiakálvinizmus
Név Nélkül(95--107)

Gyakorlati teológiarecenzió
Név Nélkül(95--107)

KözleményGyakorlati teológiaegyházi hírek
Név Nélkül(108--109)

EsszéGyakorlati teológianyelvhelyesség, Biblia és a magyar irodalom