Református Szemle 110.2

Bibliográfiai hivatkozás

Editoria

Adorjáni Zoltán(127--132)

Buzogány Dezső (Szederjes, Maros megye, 1957. június 30.) egyháztörténész, folyóiratunk felelős szerkesztője, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának professzora és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet társult professzora nemsokára tölti be 60 életévét. Ezért hadd álljon előttünk eddigi pályafutása és munkássága.

KözleményEgyháztörténet, Egyébköszöntés

Studium

Hodossy-Takács Előd(133--144)

Varga Zsigmond életútja, sorsa azért különleges, mert a magyar történelem egyik viharos szakaszának hamisítatlan lenyomatát láthatjuk benne. Ha visszatekintünk a számára adatott hét évtizedre, és személyes sorsát ennek az időkeretnek históriájában szemléljük, akkor ez az időszak a magyar kultúrtörténet egyik utolsó fénykorát, az első világháborút, a két világháború közötti éveket, a második nagy világégést és egy újabb sötét kor kezdetét öleli fel.

SzaktanulmányÚjszövetség, Egyháztörténetvallástörténeti iskola, magyar egyháztörténet, görög nyelv
Ledán M. István(145--164)

Jung egy ízben a következő zavarba hozó kérdést tette fel: „Ha egy teológus tényleg hisz Istenben, milyen hatalom nevében állítja, hogy Isten nem képes az álmok útján szólni?” Csakugyan, állítható-e komolyan, hogy Isten ma is feddhet, inthet, buzdíthat az álmok által? Érdemes-e odafigyelni álmainkra, vagy az teszi jól, aki reggelre – mint az éjszaka ki tudja, honnan előbugyogó zagyvaságait – elfelejti ezeket? Továbbá: segítenek-e az álmok az élet válsághelyzeteiben, például a gyász feldolgozásában? Ebben a tanulmányban sok álompéldával – köztük személyesekkel is – a téma klasszikusaira és természetesen a Szentírásra támaszkodva, ezekre a kérdésekre igyekszünk választ találni.

SzaktanulmányGyakorlati teológiaCarl Gustav Jung, álom, álomértelmezés, álomfejtés, Sigmund Freud, gyász
Tőkés István(165--170)

Szentlélekről lévén szó, azzal a legyőzhetetlen akadállyal találkozunk, hogy lehetetlen a szokásos értelemben vett beszédmód. Nem beszélhetünk róla sem úgy, mint emberről, sem úgy, mint látható tárgyról, ugyanis emberi tapasztalati világunkon kívül esik. Itt különösképpen igaz a Kálvin megállapítása, hogy véges nem foghatja föl a végtelent.

SzaktanulmányRendszeres teológiaSzent Lélek, Apostoli hitvallás
Hermán János(171--182)

A tanulmány címe is a romániai állapotokra utal, ugyanis Hadházy Iván (1947–1982) Besztercén született, dolgozott és halt meg – túl korán. Kolozsváron végezte teológiai tanulmányait, és rövid ideig unitárius lelkészként szolgált, tanított falusi iskolákban, és dolgozott a katolikus egyház levéltárában. Évekig munkanélküli volt, sehol sem akarták alkalmazni a rendszerrel szembeni kritikus magatartása miatt. Egyházában dr. Erdő János professzor volt a legfőbb támasza, és ő mondott felette prédikációt, miután a feltételezések szerint egy megrendezett baleset következtében elhunyt. Leánytestvére és édesanyja segítették a létfenntartásban, illetve erkölcsileg támogatták azt az írásban kifejtett  tevékenységét, amelyben a vallási türelmességért és az egyházak szabadságáért szólalt meg. Az erdélyi szász és magyar kisebbség jogainak védelmében a nemzeti és kulturális elnyomás ellen írta leveleit, például Huszár Sándornak is, és küldte olyan fórumokra, ahol úgy vélte, hogy meghallják a vészt jelző figyelmeztetést.

SzaktanulmányEgyháztörténetHadházy Iván, kommunizmus, Securitate (román titkosszolgálat)
Ősz Sándor Előd(183--186)

A Küküllői Református Egyházmegye 17. századi forrásai páratlan részletességgel tárják elénk az egyházi élet szereplőinek hétköznapjait, emberi mivoltukat. Dálnoki Veres Bálint és Márkusfalvi Bálint fegyelmi ügye nem múlt el nyomtalanul, legalábbis a jegyzőkönyv szerkezetét, tartalmát illetően. A személyi kapcsolatok feltárása és megismerése magyarázattal szolgálhat a lapok leragasztására, a kínos zsinati határozatok eltüntetésére.

SzaktanulmányEgyháztörténeterdélyi református egyház, Küküllői Református Egyházmegye, zsinati jegyzőkönyvek, parciális zsinatok, egyházfegyelem
Murádin Jenő(187--194)

A közép- és kelet-európai térségben, a nemzeti művészetek kibontakozása után messze földről érkezett alkotók megtelepedése is hozzájárult a kultúrtörténeti kép sokszínűsének kibontakozásához. Iacob Graf – magyarosított nevén Gráf Jakab – is Svájcból került Erdélybe. Az ő festészeti hagyatékát leginkább dokumentumértéke teszi érdemlegessé és – alkatát illetően – művészpedagógusi kiválósága, amellyel évtizedeken át alapozó munkáját végezte el a rajzoktatásnak, és tanítványai nemzedékeit irányította a művészetek szeretete felé.

SzaktanulmányEgyháztörténetGráf Jakab, művészettörténet
Bak Áron(195--201)

A művészettörténészek azt állítják Anthony van Dyck egyik, 1620 körül készült festményéről, amelyet a budapesti Szépművészeti Múzeumban őriznek, hogy az János evangélistát ábrázolja. Viszont a festményen semmi sem utal arra, hogy ez evangélistát ábrázolná. Bak Áron lelkipásztor és festőművész művészettörténeti és bibliai érvekkel bizonyította rövid tanulmányában, hogy ez a festmény nem János evangélistát, hanem a szenvedés poharát elfogadó Jézus Krisztust ábrázolja.

SzaktanulmányÚjszövetség, Művészettörténetművészettörténet, képzőművészet és Biblia

Recensio

Kovács Teofil(202--205)

Recenzió, kritikaEgyháztörténet, Rendszeres teológiakálvinizmus
Bak Ágnes(206--207)

KözleményEgyéb, Teológia (általános), EgyébAz Út, folyóirat, repertórium
Balogh Béla(208--212)

Recenzió, kritikaEgyébfolyóirat

Novum

Rezi Elek(213--214)

BeszámolóEgyháztörténet, Gyakorlati teológiadoktori védés, Koppándi Botond
Koppándi Botond Péter(215--221)

BeszámolóGyakorlati teológiadoktoravatás, homiletika
Gonda László(222--224)

BírálatGyakorlati teológiadoktori védés, Koppándi Botond, homiletika, "Új-homiletika" mozgalom
Juhász Tamás(225--229)

Alkalmi megemlékezésEgyháztörténetmegemlékezés, Hebe Kohlbruegge