Rezi Elek

Rezi Elek (Szentábrahám, 1954) a Kolozsvári Protestáns Teológián végezte teológiai tanulmányait. Szakmai ismereteit az angliai Unitarian College Manchester ösztöndíjasaként (1985) mélyítette el. 1978 és 1986 között lelkészi szolgálatot végzett Kolozsváron és Bágyonban. Doktori címet 1990-ben szerzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (Ferencz József unitárius püspök teológiai munkássága. A magyar unitárius teológia értékelése a 19. század második és a 20. század első felében), és 2012-ben habilitált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 1986-tól a rendszeres teológiai tanszék vezetője a Kolozsvári Protestáns Teológia unitárius karán. 1996-től az unitárius kar dékánja; 2006-tól 2016-ig az intézet rektora, 1996–2002, valamint 2002–2008 között az Erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője volt.

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 19 Összesen: 19

2022

A tanulmány Tavaszy Sándor azon írásait, beszámolóit tekinti át az unitáriusokról, amelyek a Református Szemle, Az Út református folyóiratokban és a korabeli erdélyi sajtóban jelentek meg, és Tavaszy írásainak három területét vizsgálja: 1. beszámolói az unitárius egyházi eseményekről (püspökbeiktatás, évforduló); 2. unitárius személyek (Brassai Sámuel, Orbán Balázs); 3. kölcsönös könyvismertetések (Tavaszy könyveinek ismertetései az unitáriusok által és az unitárius könyvek ismertetései Tavaszy által). Konklúzió: ezek az írások írások, beszámolók a két világháború közötti nehéz időkben erősítették a magyar egyházak közötti kapcsolatokat és a közös cselekvések lehetőségeit szorgalmazták az egyház-és nemzetmentő munkában.

PublikációSzaktanulmány2022Református Szemle 115.6

2021

A koronavírus-járvány következményeit értékelő magyar nyelvű teológiai, ekléziológiai, liturgiai szakirodalom a járvány megjelenése óta egyre gyarapodik. A közölt tanulmányok átfogó teológiai értékeléseket, szempontokat, véleményeket, észrevételeket, reflexiókat, kritikákat fogalmaztak meg a koronavírus-járvány alatti vallásos és egyházi élet két fontos témájával kapcsolatosan: a távistentiszteletek (online istentiszteletek) és az úrvacsora kérdésköreit, valamint az ezekhez kapcsolódó problémaköröket is érintették.

PublikációSzaktanulmány2021Az Írás bűvöletében

2020

Ferencz József életét, munkásságát és teológiáját feldolgozó doktori dolgozatomban, amely az 1980-as évek második felében készült, tudatosan nem foglalkoztam a Baldácsy-alapítvány létrejöttének körülményeivel, tevékenységének értékelésével és jelentőségével, noha kutatásaim folyamán gyakran szembesültem ezekkel. Ez az alapítvány a magyar protestáns egyházak működését és támogatását volt hivatott elősegíteni a 19. század második felében. Ennek az a magyarázata, hogy a téma vonzáskörében olyan fogalmakkal szembesültem, mint a magyar protestáns és nemzeti egység, az unió, a keresztyén vallások egyetemessége, az úgynevezett „corpus evangelicorum” eszméjének szorgalmazása, a vallási szabadelvűség és sokszínűség érvényesítése, a reformok szükségessége a közügyekben, a magyar haza iránti elkötelezettség stb. Ezeket a fogalmakat, témaköröket és jelentéstartalmukat az akkori román ateista, kommunista, nacionalista hatalom nem tolerálta volna. De titokban reménykedtem, hogy valamikor el fog jönni az idő, egy olyan korszak, amelyben az említett fogalmakat és jelentéstartalmukat szabadon használhatom. Tehát tanulmányom tudatos mulasztásomnak tudatos pótlása. Ezért gyakran hivatkozom Ferencz József írásaira.

PublikációSzaktanulmány2020Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11.1

2019

Közismert, hogy a keresztyén teológiában a társadalometikai kérdések iránti érdeklődés a 21. század első évtizedében élénkült meg. Ez azzal magyarázható, hogy a társadalomban élő teológia és egyház nem maradhat néma a változó társadalomban jelentkező problémákat illetőleg. Ezeknek sokasága közül tanulmányomban a globalizáció társadalometikai vetületeivel és vonzásköreivel foglalkozom.

PublikációSzaktanulmány2019Református Szemle 112.5

2017

2016

2015

A szervátültetés lehetősége nemcsak az orvostudományra gyakorol nagy hatást, hanem az élettani kutatásokra, a gyógyszeriparra, az immunológiára, a jogra, az etikára, sőt még a filozófiára is. Noha a szervátültetés jelenkori gyakorlatában óriási sikereket lehet elkönyvelni, mégsem állíthatjuk, hogy az orvostudomány teljes mértékben ki tudta zárni a rizikófaktorokat. Ezért mind a tudomány, mind az etika olyan nyitott kérdésekkel szembesül, amelyekre csak a jövendőben lehet majd választ adni.

PublikációSzaktanulmány2015Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6.1

2014

2013

2012

A tömegkommunikáció felfokozott világában élünk, a média információáradattal hálózza be az egyént, a kisebb és nagyobb közösségeket, a társadalmat, az egész világot. A tömegmédia hatása tagadhatatlan, és kultúránk, civilizációnk mai szintjén nélkülözhetetlen a társadalmi együttélés fenntartásához. Azt is mondhatjuk, hogy mindennapi igényünkké vált a média segítségével történő tájékozódás, ismeretszerzés, kapcsolattartás, sőt a szórakozás is.

PublikációSzaktanulmány2012Református Szemle 105.6

2011

Rektori köszöntés - Rezi Elek, a Kolozsvári Protestáns Teológia rektora. Védnöki beszédek - Adorjáni Dezső-Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke; Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, RMDSZ és ENP Képviselőcsoport. Témafelvezetés - Benkő Tímea és Kiss Jenő a Kolozsvári Protestáns Teológia tanárai

PublikációBeszámoló2011Református Szemle 104.4

2010

2007

PublikációAlkalmi megemlékezés2007Református Szemle 100.2