Református Szemle 112.4

Bibliográfiai hivatkozás

Studium

Simon János(341--352)

A Szanhedrin jogkörét illetően szinte minden kutató egyetért abban, hogy Jézus nyilvános működésének idején, amely Pilátus helytartói megbízatása alatt történt (Kr. u. 26–36), a Szanhedrin rendelkezett büntetőügyeket tárgyaló joggal, ahogyan azt követően is. Azonban nincs konszenzus a halálbüntetés kiszabásának jogát illetően. A Jn 18,31-ben a zsidók tagadják a halálbüntetéshez való jogukat, de a fent tárgyaltakból kiderült, hogy a zsidók autonóm módon rendelkezhettek a templom falain belül, mint ahogy számos példa bizonyítja azt is, hogy vallási kérdésekben szabadon dönthettek. Ez nem zárta ki a halálbüntetés kiszabását sem, és ezt több megkövezés általi halálra ítéltetés vagy ennek kísérlete igazolja. Igaz ugyan, hogy vallási kérdések esetében a zsidó hatóságok saját törvényeik szerint ítélkezhettek, és hajthatták végre az ítéletet, de nem kizárt az sem, hogy közönséges ügyekben is ítéletet hozhattak. Ezt sem cáfolni, sem igazolni nem tudjuk teljesen. Az írásos emlékek inkább azt támasztják alá, hogy a nem vallási ügyekben mindkét szerv bíráskodhatott. A Róma ellen elkövetett bűnök esetében magától értetődő, hogy kizárólag a helytartó tárgyalta az ügyet, és hozott ítéletet.

SzaktanulmányÚjszövetségújszövetségi kortörténet, jogtörténet, Szanhedrin, római jog, zsidóság, halálbüntetés
Fekete Csaba(353--376)

Ez a református alkotás egy genfi zsoltár dallamára énekelhető bibliai könyv, amely a bibliai históriák hagyományát folytatja. Nem szövegversnek készült, tudniillik hajdan minden rímes és strófikus verset énekeltek. A mai érdeklődő itt könnyen olvasható formában kapja az éneket a legszükségesebb magyarázatokkal, tehát nem betű szerinti, azaz nem kritikai szövegkiadás gyanánt. A kéziratban nincsenek írásjelek, az ötvenhét versszakból csupán az utolsó végén találunk pontot, illetve előbb egyszer-egyszer, viszont ezekben az esetekben az író vagy verselő azzal a céllal teszi ki őket a kézirat jobb oldali margóján, hogy a bibliai fejezet verseire utaljon; és mindig sorvégi pont jelzi azt, amikor a bibliai vers sorszáma következik.

SzaktanulmányEgyházzeneÉnekek éneke, bibliafordítás, bibliai parafrázis, magyar református költészet, magyar református énekköltészet
Papp Zsolt(377--392)

Reinhold Niebuhr realizmusának egyik táptalaja az a valóság volt, amelyet Detroit társadalmában tapasztalt meg. A szegénység, a társadalmi problémák, a kizsákmányolás szöges ellentétben álltak azzal a derűlátó szemlélettel, amelyet az általa is olvasott liberális teológia tanított az ember állapotáról és a társadalomban rejlő lehetőségekről. A Detroitban töltött időszak radikálisan realistává tette etikai szemléletét is.

SzaktanulmányRendszeres teológiateológiatörténet, etika, politikai etika, társadalmi etika, liberális teológia
Ledán M. István(393--417)

Minucius Felix Octavius című írása, ez a különös 3. század eleji apológia posztmodern értelemben akár regénynek is nevezhető. A kerettörténet szerint három jóbarát sétálni indul Ostiába. Mindhárman előkelő és művelt rómaiak. Szüret van, őszi aranynapok, munkaszünet, s a három jóbarát ki is használja ezt, és a tengerparton sétálgat. A környezet idilli, békés és nyugodt: a tenger, noha szélcsendben is mindig nyugtalan, szinte sétautat alakít ki a három jóbarát számára a fövenyes parton, ők pedig sarutlanul lépdelnek ezen a váratlanul, majdhogynem hármójuk kedvéért kialakuló, kellemesen nedves sétányon. Régen nem látták egymást, örülnek a viszontlátásnak. Gyönyörködnek a tájban, halkan beszélgetnek, történeteket mesélnek egymásnak, és az összhang teljesnek tűnik közöttük. Ez már csak azért is meglepő, mert már a dialógus elején kiderül, hogy ketten közülük, Minucius és Octavius keresztyének, és mindketten ügyvédek, a harmadik pedig, akit Caeciliusnak hívnak, pogány.

SzaktanulmányEgyháztörténetkeresztyénség, keresztyénség a római korban, keresztyén párbeszéd, Minucius Felix, apologetika

Recensio

Kató Szabolcs Ferencz(418--425)

Recenzió, kritikaÚjszövetségeszkatológia, halál, feltámadás, örök élet
Bányai László(425--428)

Recenzió, kritikaEgyébfolyóirat

Novum

Nagy Eszter, Bíró Beatrix(429--440)

BeszámolóKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély
Márton István(430--432)

BeszámolóEgyébbúcsúbeszéd, tanévzáró ünnepély
Balogh Csaba(433--435)

BeszámolóEgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély
Székely József(435--437)

BeszámolóEgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély, aranydiploma, alumni
Tőtős Emese Brigitta(437--439)

BeszámolóEgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély, alumni
Andrási György(439--440)

BeszámolóEgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély, alumni