Tasnádi István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

zsinati jegyzőkönyvek

Típus Title Year Contributor
P Review Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 2023 Tasnádi István

18. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
T N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Research article Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya

Alvinc

Típus Title Year Contributor
P Research article Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
T N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
T N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
T N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Research article Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
T N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Research article Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Research article "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
T N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád