Tasnádi István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

zsinati jegyzőkönyvek

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 2023 Tasnádi István

18. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
S N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
S N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán

Alvinc

Típus Title Year Contributor
S N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
S N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
S N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
S N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
S N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd