Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek

A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989) Kurta József Tibor 2019 25 456-477 2019-5757.pdf 283.94 KB

A reformáció öröksége

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
Lektori salutem! Kolumbán Vilmos József 2018 24 5-5 2018-5518.pdf 55.82 KB
(Lektori salutem!) Gudor Kund Botond 2018 24 6-6 2018-5519.pdf 65.19 KB
A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról Rácz Emese 2018 24 9-21 2018-5520.pdf 125.75 KB
Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben Benkő Timea 2018 24 22-35 2018-5521.pdf 121.83 KB
Tofeus Mihály (1624–1684) kolligátumkötete a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárban Gordán Edina 2018 24 36-44 2018-5522.pdf 105.63 KB
Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai Ősz Sándor Előd 2018 24 45-64 2018-5523.pdf 135.88 KB
Az Endemann-per újabb kutatása Kolumbán Vilmos József 2018 24 65-83 2018-5524.pdf 144.66 KB
Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján Kovács Sándor 2018 24 84-94 2018-5525.pdf 116.62 KB
Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez Zsigmond Attila 2018 24 95-115 2018-5526.pdf 189.06 KB
A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében Bartha Zoltán 2018 24 116-135 2018-5527.pdf 248.83 KB
Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) Lukács Olga 2018 24 136-146 2018-5528.pdf 110.92 KB
Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) Bibza Gábor 2018 24 147-152 2018-5529.pdf 260.75 KB
Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében Sógor Géza 2018 24 153-159 2018-5530.pdf 93.7 KB
Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben Nagy Norbert Levente 2018 24 160-175 2018-5531.pdf 402.73 KB
A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban Geréb Miklós 2018 24 176-185 2018-5532.pdf 104.8 KB
Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) Kurta József Tibor 2018 24 185-202 2018-5533.pdf 130.05 KB
Esperesi vizitációk a Marosi Református Egyházmegyében az impériumváltástól 1927-ig Berekméri Árpád Róbert 2018 24 203-218 2018-5534.pdf 125.15 KB
Romániai református elit a hatalom szolgálatában Jánosi Csongor 2018 24 219-245 2018-5535.pdf 182.82 KB
Sörös Béla emlékezete Somogyi Alfréd 2018 24 246-253 2018-5539.pdf 99.66 KB
A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború között – különös tekintettel a Református Világszemle szerepére Czinke Zsolt 2018 24 254-265 2018-5540.pdf 113.92 KB
Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig Hermán János 2018 24 266-280 2018-5542.pdf 195.28 KB
Hatvan éve alakult a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957–2017) Hermán János 2018 24 281-289 2018-5543.pdf 278.89 KB
Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása Gudor Kund Botond 2018 24 293-306 2018-5544.pdf 125.42 KB
A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban Dumitran Ana 2018 24 307-310 2018-5545.pdf 85.74 KB
Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században Verók Attila 2018 24 311-323 2018-5548.pdf 138.09 KB
Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban Kolumbán Vilmos József 2018 24 324-337 2018-5549.pdf 123.47 KB
Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában Bálint Emese 2018 24 338-353 2018-5551.pdf 147.69 KB
Uri János, Nagykőrös szülötte – Oxford halhatatlan tudósa (1724–1796) Gróf László 2018 24 354-369 2018-5553.pdf 2.09 MB
Református jelképek a magyar heraldikában a Vas megyei református eklézsiák pecsétlenyomatainak példáján Feiszt György 2018 24 370-378 2018-5554.pdf 2.44 MB
Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? Beek, Fopkje Ruchama van de 2018 24 379-387 2018-5557.pdf 99.87 KB
Felekezetiség és tudósság. Buczy Emil levelezése Kazinczyval 2018 24 388-408 2018-5559.pdf 148.59 KB
Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában Monok István 2018 24 411-426 2018-5560.pdf 155.83 KB
"Kertész az egyház veteményeskertjében" Buzogány Dezső 2018 24 427-437 2018-5561.pdf 104.28 KB
Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében Sipos Gábor 2018 24 438-444 2018-5562.pdf 126.61 KB
Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken Verók Attila 2018 24 445-456 2018-5563.pdf 147.63 KB
Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig Bernhard, Jan Andrea 2018 24 457-467 2018-5564.pdf 113.94 KB
A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai Gudor Kund Botond 2018 24 468-494 2018-5565.pdf 199.36 KB
Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén Rácz Emese 2018 24 495-519 2018-5566.pdf 203.77 KB
Teleki Miklós (1704–1746) és Teleki László (1710–1778) ismeretlen könyvjegyzékei Gordán Edina 2018 24 520-543 2018-5567.pdf 145.76 KB