hit

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A szerencsétlenség mint Istenhez vezető út Simone Weil gondolkodásában 2023 Kovács Szabolcs
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
S BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
P Szaktanulmány A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
P A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
S BA Szakdolgozat Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
S MA Szakdolgozat Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
S MA Szakdolgozat „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
P Szaktanulmány A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
S MA Szakdolgozat Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor

hitvallás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Genfi Káté fordításai és a kátéhoz csatolt konfirmációi kérdések 2015 Hermán János
P Szaktanulmány Barth valláskritikájának maradandó értéke 2021 Fazakas Sándor
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban 2018 Papp György
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 2006 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră 2023 Papp György
P Szaktanulmány Makfalvi József hitvallása 2016 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert

presbiter

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A közösség felelőssége az egyénért, az egyén felelőssége a közösségért 2010 Kozma Zsolt
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A missziói parancs érvényessége a presbiteri szolgálatra nézve 2016 Tunyogi Lehel

presbiterképzés

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret 2018 Adorjáni Zoltán