Az erdélyi református egyház története tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyházi intézmények

Type Title Year Contributor
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József

erdélyi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Research article Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Research article Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Research article Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea

erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
T MA Thesis Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Research article Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
T MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Research article "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Research article Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Research article A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Research article Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
T BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Report 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Research article Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
T MA Thesis The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
T BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán

intézménytörténet

Type Title Year Contributor
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Monograph A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Report Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső
P Research article A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs