Az erdélyi református egyház története tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyházi intézmények

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső

erdélyi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Szaktanulmány Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila

erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
S BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd

intézménytörténet

Type Title Year Contributor
P Monográfia A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Beszámoló Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Monográfia A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs