A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyházi iskolák

Type Title Year Contributor
P Research article A kézdi egyházmegye tanítóinak fizetése 1780 és 1784 között 2021 Kolumbán Vilmos József
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső

erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Research article Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Research article A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
T BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Report 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Research article Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
T MA Thesis The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
T MA Thesis Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
T MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán

intézménytörténet

Type Title Year Contributor
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Report Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Monograph A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs

lelkészképzés

Type Title Year Contributor
P Research article Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
T MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Research article Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
T MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Research article Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Collection of studies A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve 1927 Makkai Sándor
P Research article A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Report Új gyakornokképzési program és tanácskozás a mentorokkal 2017 Balogh Csaba
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Report Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Research article Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Report A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba
P Research article Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Research article Az unitárius lelkészi oklevél metamorfózisa 1621–2021 között 2021 Kovács Sándor